Nootvvendigh historisch verhael, van allen swaricheyden, verschillen, ende proceduren, soo wel in kercklijcken, als politijcken saken, etlijcke jaren herwaerts binnen der stadt Alckmaer voorghevallen: vvtgheven by burgmeesteren, vroetschappen, ende kerckenraedt, der voorsz stede, ende ghemeynte, respective. Thegens het laster-boeck Cornelij Hillenij, ende zijner toestanders. Noodighe geghel ende ordre in't lesen desselben, leest na de dedicatie: ende in't eynde deses boecks 'tregister

Voorkant
Ghedruckt by Jacob de Meester, boeckdrucker ordinaris der voortz Stede, woonende in de Langhe-straet, in de Druckerije. Ende men vindtse te coop, by Willem Jansz. boeckvercooper, op't Water, by de oude brugghe, in den vergulden Sonnewijser, tot Amsterdam, 1611 - 271 pagina's

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Bibliografische gegevens