Waarom zou je (nú) lezen?

Voorkant
Dick Schram
Eburon Uitgeverij B.V., 2011 - 223 pagina's
"Over het belang van lezen en literatuur is maar weinig discussie. Dat maakt ook dat voor leesbevordering een breed draagvlak bestaat. Maar daarmee is de vraag naar de betekenis van lezen en literatuur in de huidige samenleving allerminst beantwoord. Hoe weten we eigenlijk zo zeker dat lezen belangrijk is? Welke 'feiten' biedt de wetenschap daarover? En hoe komt het dat lezen belangrijk is? Recentelijk richt onderzoek zich weer meer op de vraag wat een tekst een lezer te bieden heeft. Hoe verloopt de dialoog die een lezer met een tekst aangaat? Wat hebben (oudere) teksten hedendaagse lezers te bieden? Naast deze instrumentele vragen naar de functie van lezen en literatuur, dringt zich ook de vraag op naar de betekenis van digitale media. De tegenstelling tussen traditionele gedrukte media en het lezen van het scherm is niet langer houdbaar. Leesbevorderaars staan voor de vraag hoe zij op de nieuwe ontwikkelingen kunnen reageren en welke kennis daarvoor nodig is. De vraag 'Waarom zou je (nú) lezen?' stond centraal op het wetenschappelijk congres dat Stichting Lezen eind 2010 heeft georganiseerd. Verschillende sprekers hebben hun bijdrage geleverd aan deze bundel. Wetenschappelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten komen aan de orde; over de stand van het lezen, de functie van lezen voor de ontwikkeling van het individu en de samenleving, nieuwe perspectieven op leesbevordering en opvoeden in de literatuur en de rol van de leerkracht, ouders, de bibliothecaris en de docent. Zij staan immers voor de belangrijke taak lezers wegwijs te maken in de steeds groter wordende omgeving van het lezen."--Back cover.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

VoorWoorD
7
Van herkennIng naar DIePgaanDe reFleCTIe oP heT Verhaal InTerVIeW
27
hoe kunnen kleuTerS PrenTenBoeken lezen alS lITeraTuur? De rol Van
55
WIe nIeT lezen WIl moeT SChrIjVen een onDerzoek naar De InVloeD
77
een Vroeg BegIn IS heT halVe Werk De rolVan VrIjeTIjDSlezen In De Taal
91
VerSChIllen en oVereenkomSTen In STIjlVan Voorlezen onDer VaDerS
111
VeranDerIng Van koerS een onDerzoek onDer 400 SCholIeren naar huIDIg
137
Doen We heT al? een eerSTe InVenTarISaTIe Van
151
173 oVer DIgITaal lezen heT VaSTSTellen Van ParaDIgmaS Van
173
195 leeSVaarDIgheID alS InTelleCTuele DeugD
195
Waarom zWIjgen De SChrIjVerS? De rolVan De auTeur In een VeranDerenDe
209
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens