Recueil militair bevattende de wetten, besluiten en orders betreffende de koninklijke Netherlandsche landmagt

Voorkant
Gebroeders van Cleef., 1854
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 243 - Dagboek eener Reis door Bengalen in 1837 en 1838, met eenige vrijmoedige opmerkingen betreffende beginselen van koloniaal bestuur,
Pagina 206 - 106), door andere te doen vervangen; Zoo is het, dat Wij, den Raad van State geboord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal,
Pagina 244 - Verkorte werkdadige Meetkunst, bevattende de onderscheidene wijzen van het opmeten van Landen, het vervaardigen van topographische kaarten, enz. met
Pagina 243 - Dagboek eener Reis naar Constantinopel in 1840 , met eenige geschiedkundige mededeelingen en opmerkingen,
Pagina 243 - over de gedaante der gewelven en de afmetingen hunner regtstanden, afgeleid uit de eerste gronden der statica,
Pagina 211 - afsluitingen en beplantingen binnen den middelbaren kring staande , met vermelding of, wanneer naar aanleiding -van art. 29 "de wegruiming dezer voorwerpen mŲgt geschieden, daarvoor aan de eigenaars al of niet schadevergoeding zal moeten worden gegeven ; 2". de dijken , kaden , wegen , bruggen , duikers,
Pagina 233 - heeft plaats gehad krachtens een besluit van een zedelijk ligchaam, zijn zij, die tot dat besluit hebben medegewerkt, persoonlijk aansprakelijk. Is er geen besluit voorafgegaan, dan zijn zij persoonlijk aansprakelijk, die met het
Pagina 219 - geplant of gelegd zijn of zullen worden, kunnen, zoodra het vestingwerk in Staat van oorlog of van beleg is verklaard, zonder vorm van procŤs, op last van den
Pagina 209 - 7. De verboden kringen worden aangeduid op het plan bedoeld in art. 20, door lijnen zoo na mogelijk bij het vestingwerk in dier voege getrokken, dat geen
Pagina 207 - de tweede klasse en de derde klasse. Vestingwerken of gedeelten van vestingwerken, welke in geene klasse gerangschikt zijn, hebben geene verboden kringen. Van een vestingwerk kunnen

Bibliografische gegevens