De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560: Met een editie van De Monsterlijsten van Friesland 1552 en Ameland 1558

Voorkant
Uitgeverij Verloren, 2017 - 365 pagina's

In de late middeleeuwen deden vrije mannen overal in Noordwest-Europa als dienstplichtigen mee aan raids, belegeringen en veldslagen. Omdat ze als amateurs te boek staan, heeft de militaire geschiedschrijving tot dusver weinig oog voor hun inzet gehad. Dit boek wil hierin verandering brengen. Het gaat over de volksweerbaarheid en volksbewapening in Friesland tussen 1480 en 1560, een tijdvak waarin vaak en fel is gevochten in de Noordelijke Nederlanden. Hans Mol beschrijft de samenstelling en ontwikkeling van de Friese boeren- en burgermilities. Hij onderzoekt tevens waarom de zelfverdediging van de Friezen uiteindelijk faalde bij hun streven om hun politieke autonomie te bewaren. Hoofdbron voor deze studie is een omvangrijke serie monsterlijsten uit 1552 die voor zes steden en veertien Friese plattelandsdistricten zijn overgeleverd. Ze bevatten per dorp of wijk uitvoerige beschrijvingen van alle weerplichtige mannen met hun namen en uitrusting. Het boek bevat een editie hiervan.†

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Bepantsering
82
hoplieden vaandrigs rotmeesters pijpers en trommelaars
88
Tussenbalans
94
De inzet van volksmilities in de periode 14801500
101
De inzet van de volksmilities in de periode 15141524
133
Samenvatting en conclusies
166
Monsterlijsten van Friesland 1552 en Ameland 1558
175
Verantwoording
177
Idaarderadeel
254
Kollumerland
263
Leeuwarderadeel
270
Lemsterland
280
Sloten
285
Sneek
287
Staveren
295
Wonseradeel
300

Monsterlijsten van Friesland 1552 en Ameland 1558
181
Barradeel
186
het Bildt
193
Bolsward
199
Doniawerstal
207
Ferwerderadeel
212
Gaasterland
222
Harlingen
227
Hemelumer Oldeferd
233
Hennaarderadeel
241
Workum
311
Wymbritseradeel
318
Ameland 1558
329
Glossarium
337
Verantwoording van de afbeeldingen en kaarten
341
Bronnen en literatuur
343
Register
351
Over de auteurs
365
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens