Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

E N

GENEES-KUNDIGE

BIBLIOTHEEK;

Waarin in het kort voorgedraagen worden alle

NIEUWE WERKEN,

Welke, in de GENEESKUNDE en NATUURLY.
KE HISTORIE, buiten ons Vader-

land uitkomen.

VIERDEN DEELS EERSTE STUK.

IN 'S GRAVENHAGE,
BY PIETER VAN CLEEF,

M. DCC. LXVIII.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Histoire de l'Académie Royale des Sciences.

Année 1759. avec les Mémoires de Mathématique 699 de Physique pour la même année, tirés des Registres de cette Académie. a Paris de l'Imprimerie Royale 1765.4. Hift. 1. Alph. 8. pl. Mém. 3. Alphab. 3. plag. 26. tab. an.

d. i.

Historie van de Koninglyke Academie der Weetenschappen, voor den jaare 1759. met de Verhandelingen over de Wis- en Natuur-kunde voor den zelf.

den jaare.

W

ANNEER Wy onzen Leezer den inhoud

van het deel van dit werk voor den jaare 1762. mededeelden (*), ontbraken nog eenige deelen, welker bezorging aan verscheide Leden der Academie was aanbevoolen, thans zien alle deeze deelen het licht, en daarom maa

wy nu een begin, met den inhoud van het

ken

eerste

(*) Zic onze Bibliotheek, I. D. 3. St. pag.379. IV. Deel. 1. Stuk.

A 2

eerste derzelven, voor den jaare 1759. vớor. tedraagen. Wy zullen de waarneemingen , in het Historische gedeelte begreepen, eerst opgeeven, en dan tot de Verhandelingen zelve overgaan.

Tot de Natuur-kunde in het algemeen behooren de ses volgende waarneemingen.

Paz. 34•

1. De mist-hoopen krygen, door hunne inwendige gisting, eene groote hitte, welke zeer veel rook uitdryft, doch het is zeer zeldzaam, dat deeze rook vlam vatte, voornamentlyk in het midden van den winter, en als de mist-100pen aan de lugt blootgesteld zyn: egter is dit in Normandie op het einde van het jaar 17$8. gebeurt. De vlam was agt voeten hoog, kon door geen water uitgebluscht worden, en bleef zeven dagen branden. Men zag zich genoodzaakt, de brandende mist van de andere aftezonderen, en over het veld te verspreiden, alwaar die nog tot den tienden dag bleef branden. Men heeft geene andere oorzaak, dan eene zeer groote trap van verrotting, van dit verschynsel, door den Heere GUETTARD aan de Academie medegedeeld, konnen ontdekken.

Pag. 35. i 2. Den 13. Juny 1759. des avonds ten ne

gen uuren, de lugt zeer helder zynde, met eene verfrisschende Noorden-wind, zag men in de lugt eene vuur colom, welke zich van het Ooften na het Zuiden keerde, en een' ftal aan brand stak, als ook vier paarden in denzelven doodde, zonder dat men aan dezelven eenige tekenen van brand ontdekte; zynde de geheele stal met eenen Itärken zwavel-achtigen reuk

gevuld.

gevuld. Een uur daarna ontdekte men eene andere vuur-colom, welke zich in een klein riviertje nederstorte, en meer geweld maakte, als een donder slag. De Bilfchop van Bazas, die in eenen brief dit verschynsel aan den Abt Nollet bekend maakte, voegde 'er by, dat hy op denzelfden dag aan de Noord-zyde van Bazas aan den gezicht-einder, een soortgelyk vuur gezien had, 't welk een huis à Saint-Peyde-Langon waarschynelyk in brand had gestooken, zynde dit huis in denzelfde nagt verbrand, zonder dat men daar van de oorzaak, had onto dekt.

3. Wanneer iemand de aarde in een bloem. Pag. 36. pot, voor fyn vengster staande, des avonds met water begoot, ontdekte hy, dat zich op de oppervlakte van het water vonkjes vertoon, den, welke zoo lang zichtbaar waren, tot dat al het water in de aarde getrokken was. Hier van de reden niet begrypende , goot hy op nieuws water op de aarde, en zag hetzelfde verschynsel. Den volgenden dag verhaalde hy fyne waarneeming aan een ander, die tegenwoordig was geweest by het doen van eenige proeven met de Electriciteit in eene kamer, beneden die, waar in men de vonkjes op het water in den pot had gezien. Hy kon aan geene andere oorzaak dit verschynfel toeschryven, dan aan de Electriciteit; men herhaalde dan dezelfde proef, en zag , zoo dikwils deeze wierd in het werk gesteld, ook hetzelfde verfchynfel op het water, wanneer het in den pot met aarde gegooten wierd. 4. Zeer zeldzaam ziet men het Noorder-licht Pag. 37.

ge

A 3

« VorigeDoorgaan »