Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Ε Ν

GENEES-KUNDIGE

BIBLIOTHEEK;

Waarin in het kort voorgedraagen worden alle

NIEUWE WERKEN,

Welke, in de GENEESKUNDE en NATUURLY-
KE HISTORIE, buiten ons Vader-

land uitkomen.

VIERDEN DEELS EERSTE STUK.

IN 's G R A V E N H AGE,
By PIETER VAN CLEEF.

M. DCC. LXV II I.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

Histoire de l'Académie Royale des Sciences.

Année 1759. avec les Mémoires de Ma-
thématique & de Pbysique pour la même
année, tirés des Registres de cette Aca-
démie. a Paris de l'Imprimerie Royale
1765. 4. Hift. 1. Alph. 8: pl. Mém.
3. Alpbab. 3. plag. 26. tab. an.

d. i.

Historie van de Koninglyke Academie

der Weetenschappen, voor den jaare
1759. met de Verhandelingen over de
Wis- en Natuur-kunde voor den zelf.

den jaare.

W ANNEER wy onzen Leezer den inhoud

van het deel van dit werk voor den jaare 1762. mededeelden (*), ontbraken nog eenige deelen, welker bezorging aan verscheide Leden der Academie was aanbevoolen, thans zien alle deeze deelen het licht, en daarom maaken wy nu een begin, met den inhoud van het

eerste

(*) Zic onze Bibliotheek, I. D. 3. St. pag.379.
IV. Deel. I. Stuk.

A2

eerste derzelven, voor den jaare 1759. voortedraagen. Wy zullen de waarneemingen, in het Historische gedeelte begreepen, eerst opgeeven, en dan tot de Verliandelingen zelve overgaan.

Tot de Natuur-kunde in het algemeen behooren de ses volgende waarneemingen.

[ocr errors]
[ocr errors]

Paz. 34.

1. De mist-hoopen krygen, door hunne inwendige gisting, eene groote hitte, welke zeer veel rook uitdryft, doch het is zeer zeldzaam, dat deeze rook vlam vatte, voornamentlyk in het midden van den winter, en als de mist-hoo. pen aan de lugt blootgesteld zyn: egter is dit in Normandie op het einde van het jaar 1758. gebeurt. De vlam was agt voeten hoog, kon door geen water uitgebluscht worden, en bleef zeven dagen branden. Men zag zich genoodzaakt, de brandende mist van de andere aftezonderen, en over het veld te verspreiden, alwaar die nog tot den tienden dag bleef branden. Men heeft geene andere oorzaak, dan eene zeer groote trap van verrotting, van dit verschynfel, door den Heere GUETTARD aan de Academie medegedeeld, konnen ontdekken.

1 Pag. 35.

2. Den 13. Juny 1759. des avonds ten negen uuren, de lugt zeer helder zynde, met eene verfrischende Noorden-wind, zag men in de lugt eene vuur colom, welke zich van het Oosten na het Zuiden keerde, en een’ stal aan brand stak, als ook vier paarden in denzelven doodde, zonder dat men aan dezelven eenige tekenen van brand ontdekte; zynde de geheele stal met eenen sterken zwavel-achtigen reuk

gevuld.

[ocr errors]

gevuld. Een uur daarna ontdekte men eene
andere vuur-colom, welke zich in een klein ri.
viertje nederstorte, en meer geweld maakte,
als een donder slag. De Bilfchop van Bazas,
die in eenen brief dit verschynfel aan den Abt
Noller bekend maakte, voegde 'er by, dat
hy op denzelfden dag aan de Noord-zyde van
Bazas aan den gezicht- einder, een soortgelyk
vuur gezien had, 't welk een huis à Saint-Peya
de-Langon waarschynelyk in brand had gestoo,
ken, zynde dit huis in denzelfde nagt verbrand,
zonder dat men daar van de oorzaak had ont,
dekt.

3. Wanneer iemand de aarde in een bloem. Pag. 36. pot, voor fyn vengster staande, des avonds met water begoot, ontdekte hy, dat zich op de oppervlakte van het water vonkjes vertoon, den, welke zoo lang zichtbaar waren, tot dat al het water in de aarde getrokken was. Hier van de reden niet begrypende, goot hy op nieuws water op de aarde, en zag hetzelfde verschynsel. Den volgenden dag verhaalde hy syne waarneeming aan een ander, die tegenwoordig was geweest by het doen van eenige proeven met de Electriciteit in eene kamer, beneden die, waar in men de vonkjes op het water in den pot had gezien. Hy kon aan geene andere oorzaak dit verschynsel toeschryven, dan aan de Electriciteit; men herhaalde dan dezelfde proef, en zag , zoo dikwils deeze wierd in het werk gesteld, ook hetzelfde verschynsel op het water, wanneer het in den pot met aarde gegooten wierd.

[ocr errors]

4. Zeer zeldzaam ziet men het Noorder-licht Pag. 37.

« VorigeDoorgaan »