Nederlansch gedenkboek: of, Europische mercurius

Voorkant
A. van Damme, 1756
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 155 - t welk UWE Majt. aan de meefte Abtdyen , die aldaar in zeer grooten getale zyn , gegeven heefc om zig te bedienen van de Evocatien, tegtn welke alle de Staaten van het Koningryk ten allen tyde zig hebben aangekant, zelfs met verzoek om dat Geregts-Hof , daar deze Evocatien plaats hebben , te vernietigen. „ Indien wy dan , SIRE, de herroeping van Uwe Declaratie in dato 10 Oktober laatftleeden eifchen, zo eifchen wy van Uwe Majt. niets anders, dan de handhaaving der Grond-Wetten van Uw Ryk , op welken...
Pagina 192 - Gedenkpcnning, ter waarde van Zesduizend Guldens; en deszelfs Secretaris met eenen , ter waarde van 600 guldens. Zynde> vervolgens met de gewoone plegtigheeden door hunne Hoog Mogende een voorfpoedige Reyze toegewenfcht geworden , naar dat voornoemde Ambafladeur alvoorens, by de Stadhouderlyke Famille in Perzoon zyn affcheid had genoomen. Den 30 der voorleedene Maand,hadden de Koninglyke Zweedfche en Deenfche Minifters, aan de Staaten-Generaal kennis ge* geeyen van de geflootene Convenue tuffchen...
Pagina 74 - Maatgeklank der Lofzangen, om de Voor„ zienigheid voor zyne Groóte Weldaaden te danken en onzeEr„ kentenis doen doorftraalen in de Middelen , welke de waare „ Godsvrugt vorderen : enz. ". Onmiddelyk ziet meneene Ordonnance van den Koning, ten opzigte van de Pryzen, welke de Engelfchen voor de Oorlogsverklaaring op de Franfche Kroon hebben gemaakt ; en zommige willen daar uit opmaaken, dat...
Pagina 122 - men; doorgaans, Sire, zult gy daar in erkennen het berokken,, de Sy flema, om de Wetten te verbreeken en om het gezag der „ Magiftraaten en Amptenaaren te onderdrukken. Van alle kan...
Pagina 82 - Zeeveroorzaakt, welke een in у l diep in 't Land floeg. De pane der Kaap van Boqui is grootlyks verzakt. 'tGetal der Menfchen ,zo by de Aardbevingen als de met dezelve gepaard gegane toevallen en onheilen omgekomen , wordt op zeftigduizend begroot. Men kan deeze Ramp niet vergelyken, dan by die van d'en Jaare 1531, in 'tvoorgaande DEEL, bladz. 300, gemeld, welke egter in lang niet zo zwaar noch ook zo langdaurig fchynt geweeft te zyn: want, volgens de nieuwe Berigten , hadt men 'er nog telkens zwaare...
Pagina 68 - Alcade van Deszelfs Hof, ten vollen goedgekeurd en deUitvoeringdaar van bepaald. Dat Plan heeft een 'heilzaam Oogmerk , ftrekkende, om de Taag en andere Rivieren Vaarbaar te maaken en dezelve met de Middelandfche Zee te verëenigen. Om de nodige Koften daar toe te vinden, zal eene Compagnie opgerigt worden, waar van het Fonds in 4 Millioenen Piafters...
Pagina 82 - Gemeen dermaate, dat men genoodzaakt is geweeft verfcheidenen, tot een fpiegel en affchrik voor de overigen , met de dood te ftraffen. Alomme waren Wagten gefteld , ten einde zulke ongeregeldheid voor te komen ; en niettemin bevondea zig de Burgers , in de nog bewoonbaare Huizen , naauwlyks zeker. De Confuí en Kooplieden der ENGELSCHE NATIE te Lißabon , hebben den Koning van Portugal, die zedert den...
Pagina 177 - GEDBNKBOEKS van 1751 1 bladz. 277, 278, omftandig vinden. Het tegenwoordige Gefchil, tuflchen den Koning en de RyksRaaden .beftaatvoornaamelyk in de twee volgende Pointen, i. De Koning oordeelde zig niet verpligt , om de Befluiten van den Senaat , wanneer die tegen zyn oordeel ftrydig waren , te ondertekenen of te doen zegelen; fchoon Ну zig, volgens de eigentlyke uitdrukkingen van...
Pagina 100 - Wei, der, altóos een ander kan zien ; zo maakt deeze aaneenfcha„ keling dezelven als tot één zelfde Diftrikt of Landftreek. Op „ dien voet was het ook dat Koning КАКЕЬ de II. den Lord „ JVfllougbby, in den Jaare 1663, bevel gaf, om de Franfchen op „ die Eilanden, waar zy zig ook bevinden mogten , te verdry« ven, dewyl toen nog het Regt, op geen derzelven, aanVrank
Pagina 169 - s morgens „ ten 8 Uuren, raakte hier alles in rep en roeré door eenige ge„ weldige Schuddingen , welken 3 minuten duurden. Kort daar», aan voelde men 'er nog eenige, doch niet zo hevig, tot tegen

Bibliografische gegevens