Algemeene konst- en letterbode, Volume 1

Voorkant
A. Loosjes, 1833
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 15 - Voorts, broeders ! al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat regtvaaruiff is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zoo er eenige deugd is, en zoo er eenige lof is, bedenkt datzelve. 9 Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebt, doet dat; en de God des vredes zal met u zijn.
Pagina 118 - Nederlandsche gewesten is voorgevallen. 's Graavenhaage: C. van Lom [etc.], 1723-31. 4 v. f░. Stuart 1161 - Beschrijving van Nederlandsche historie-penningen, ten vervolge op het werk van G. van Loon uitgegeven door de tweede klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone kunsten.
Pagina 122 - Tijdschrift voor algemeene munt- en penningkunde, uitgegeven door PO van der Chijs. Leiden 1833—43. 2 dln. Jrg. I— XII. 80. Tijdschrift van het Kon. Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde onder de zinspreuk „Concordia res parvae cressunt
Pagina 4 - Een schrijver van beroep, die, aangespoord door 't voordeel , Slechts schaars de stof zijns wefks, en nooit zijn taal verstond; Op ieder blad byna de naakte waarheid schond, Door beurtlings misverstand, partyzucht en vooroordeel; En, zoo ontbloot van smaak, geleerdheid, en vernuft, Als kinderlijk gehecht aan valsche hersenschimmen , Zijn...
Pagina 86 - Handboek ter herkenning van de echtheid en zuiverheid der in de Pharmacopoea Belgica voorkomende Geneesmiddelen, door B.
Pagina 224 - De militaire chirurgie geschiedkundig beschouwd en met betrekking tot derzelver uitoefening, zoo bij de land- en zeemagt als in de koloniale dienst onderling vergeleken, benevens de...
Pagina 26 - HUET, ten betooge, dat het veraefeil van gevoelens, hetwelk onder de protestanten plaats heeft , geen grond oplevert om vast te stellen, dat het Protestantisme...
Pagina 414 - ... 3░. Wat heeft men, op verschillende plaatsen, in deze hooge Veenen en in de zandgronden onder dezelve gevonden, hetwelk eenigen .grond geeft, om te kunnen gissen, in welk tijdperk deze Veenen zouden zijn aangegroeid ? — 4░. In hoe verre kan men uit den aard en de ligging dier Veenen zelven afleiden, welke gesteldheid de oppervlakte der Aarde eertijds, toen die Veenen door blijkbaren laagswijze aangroei ontstaan zijn, moet gehad hebben, zonder welke die Veeneu niet konden zijn voortgebragt...
Pagina 378 - Oordeelkunde en Uitlegkunde dezer Schriften , onverpligte lessen gegeven : datzelfde deed hij te Utrecht , ook vˇˇr dat de Kweekelingen der Godgeleerdheid door Koninklijke verordening gehouden waren, zoodanige lessen bij te wonen. Om nu in ÚÚnen jaarkring te beter al het noodige te kunnen behandelen , oordeelde hij het te regt van groot belang , zijnen leerlingen eenen gedrukten leiddraad in handen te geven $ doch tevens wilde hij zorgen , dat...
Pagina 375 - Prijs-1 vraag uitgeschreven : Zijn er voldoende redenen , om sommige verhalen uit de gewijde Geschiedenis als Mythen , leerzame verdichtsels of zinnebeeldige voorstellen op te vatten ? Zoo ja : kan echter zulk eene wijze van uitlegging geene...

Bibliografische gegevens