Register van charters en bescheiden in het oude archief van Kampen ...: Deel. Van 1251 tot 1496

Voorkant
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 40 - IJperen en bij het gemeene land bepaald is, dat, zoo iemand eenigen burger van Campen of zijnen knaap ter dood bragt of verminkte, zij dien houden mogten zoo lang tot er de regter of de wet bijkwam, en dat men dien...
Pagina 216 - II die bevestiging ook tot haar uit bij zijne bulk: van 1463 en gelastte hij den Bisschop van Utrecht, den Proost van Oldenzaal en den Deken van Xanten...
Pagina 89 - Op perkament met aanhangend zegel in rood was. — Afschrift in Div. A. bl. 134, met het opschrift: van St. Secena altaar. 281. 1389. Folkerus Poppanie heerscap en grietman opter Schettingh 29 Nov. verklaart, dat Bartold Grobbe betaald heeft elf rijnsg. als berggeld „om te lossen die tonne, daer op ons land ter „Schellingh ghebercht waren. — Item die heren van Campen „pleghen ons jaarlijx toe bedencken mit een verndel salm, „dat si nu in twie of drie jaer niet ghedaen en hebben, dat „ons...
Pagina 56 - Jansdach baptisten gheheten decollacio anui dom. M. CCC. „LXXTIIJ." Op perkament met opgedrukt zegel in groen was. 185. 1374. Grietmans van Wildinge doen uitspraak in een geschil tus1 Nov. schen de Hamburgers, die te Staveren lagen, en Jarich Lewekenzoon en Alard Symonszoon van Staveren , over het betalen van 's graven tol van Holland te Staveren. „Int jaer ons he„ren M. CCC. vier en senentichste jare vp aller godis hey„lighen dach.
Pagina 81 - Jacobm van Deventer verstoord was , zoodat hij om bedreigingen, die hem gedaan waren, tot zijne groote schade, niet durfde terugkeeren. Hierom verklaart de hertog, dat alles wat hij gedaan had, op uitdrukkelijken last en als gedwongen gedaan was , en verzoekt , hem geheel te verontschuldigen en veilig te laten terugkeeren. „Datum Parisius „XXIIIJ mensis Aprilis anno domini millesimo treceutesimo „octuagesimo sexto.
Pagina 302 - Act. 2* post Victoris anno XC." Afschrift in Minuien, I!. bl. 78. 950. 1490. Het schip van Claes Volhoirn, van Hamburg naar Campen zeilende, werd in het Vlie door uitleggers van Sluis in Vlaanderen genomen, opgebragt en buit gemaakt, en zulks in weerwil van het bewijs, dat de lading alleen aan Camper reeders toebehoorde. — Burgerm. enz. schrijven over dit en andere arresten aan Philips van Kleef te Sluis, en vervolgens, dat zij , vernomen hebbende het uitrusten...
Pagina 40 - ... Vlaenderen , met belofte om het te houden ten eenwigen dage, en bijzonder voor de goede lieden van Brugge, „ouermits dat zijt niet beseghelen en moghen." — „Gheg. in onse stede van Ghend den XIIJ dach van Meije „int jaer ons heren M. CCC. een en sestich." Op de voaĽ : „Aldus voren gheconsenteert bi minen heer in sinen raet pre„sent sinen goeden steden. Th. Lamb.
Pagina 31 - Eutkena broder , Tideman, Ghelmaer en echter Ghelmaer broders, junge Eueken kinder , beloven aan hunne goede vrienden, de schepenen en raad van Campen , van geenen poorter aldaar , te Staveren tol te eischen, te nemen of te laten nemen, welken tol zij van hunnen heer te Utrecht te leen houden. „Gheg. int jaer ons heren dusentich dry hundert vyer en „vyertich op zente Lambertsdach.

Bibliografische gegevens