De Vrije Fries, Volume 3

Voorkant
G.T.N. Suringar, 1844
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 184 - ... streng beproevende kritiek mogen worden onderworpen 18 . Voor het overige geeft dezespraakleer ons eene getrouwe schets van de taal, zoo als die in het Asegaboek en den Brokmannerbrief, als het oudste en zuiverste Friesch, voorkomt, met analogische verwijzing naar het Angelsaksisch en IJslandsch, en met aanhaling hier en daar van het nog levende Noordfriesch; doch zij kan geene aanspraak maken op den naam van eene historische grammatica, waarin op alle dialecten acht geslagen , en ook het verloop...
Pagina 184 - ... noemt de opene van RASK zwakke, de geslotene bij RASK sterke, Recensie, S. 88); intusschen ontdekt men bij de naauwkeurige beschouwing dezer vormleer eene zoo groote menigte uitzonderingen, dat men aan de vastheid en waarheid der voorgestelde regels begint te twijfelen , en het mij althans voorkomt , dat dezelve nog wel eens aan eene streng beproevende kritiek mogen worden onderworpen lt.
Pagina 131 - ... kerkelijke, belangrijk gemaakt, en den invloed der Utrechtsche Bisschoppen , tegen wier gezag de Friezen altijd weerspannig waren geweest, nog onbeduidender gemaakt dan te voren. In dit 4de boek moest dus de schrijver zich op een geheel ander standpunt verplaatsen. Bij het zamenstellen van de eerste boeken had de schrijver de werken van anderen voor zich, en de bronnen, waaruit hij putte, waren chronijken, legenden en levensbeschrijvingen , dewijl de geschiedenis dier eeuwen door anderen reeds...
Pagina 193 - Dat ik er van het mijne heb bijgevoegd is waarheid, doch tevens is zulks met overleg van den schrijver geschied ; en meestendeels duidelijk genoeg te erkennen, waardoor ik het dan ook onnoodig geoordeeld heb, dit er telkens bij te voegen.
Pagina 227 - Palestina, hehelzende eene opgave van de geschiedenis en den tegenwoordigen toestand van alle voor den Christen merkwaardige plaatsen in het H. Land.
Pagina 171 - MH l wilde ik hier uiteen zetten , hoedanig zulk eene stelselmatige beoefening der talen, in al hare deelen , behoort te worden ingerigt. Het is ook voor mijn oogmerk genoeg, U op eenige belangrijke punten te wijzen , bij de grammaticale beoefening van het Friesch , mijns oordeels, vooral te pas komende. Indien ik mij daarbij op kortheid bevlijtig, hoop ik van uwe aandacht niet te veel te zullen vergen, als ik U verzoek , ze mij daartoe eenige oogenblikkeu te verleenen.
Pagina 171 - Zoodanige wetenschap, zoo ze dien naam verdient, kan gemeenlijk in genoegzame mate , door eene oppervlakkige beschouwing van den aard der taal, door eene lexicographische oefening van het geheugen verkregen , en door lezen en omgang aangekweekt worden , zonder dat een dieper dringen in de wetten en regels der taal daarbij onmisbaar vereischt wordt. Zoo zou men de Friesche taalkennis als hulpwetenschap kunnen beoefenen, zoo men zich daarbij eeniglijk ten doel stelde , om de oude Friesche wetboeken...
Pagina 130 - ... zaken op" den voorgrond. Doch de 15de eeuw gaf hem een geheel ander onderwerp. De twisten der Schieringers en Vetkoopers, die gedurende dat tijdperk dit gewest vervulden, hadden de staatkundige geschiedenis, boven de kerkelijke, belangrijk gemaakt, en den invloed der Utrechtsche Bisschoppen , tegen wier gezag de Friezen altijd weerspannig waren geweest, nog onbeduidender gemaakt dan te voren. In dit 4de boek moest dus de schrijver zich op een geheel ander standpunt verplaatsen. Bij het zamenstellen...
Pagina 172 - U verzoek , ze mij daartoe eenige oogenblikkeu te verleenen. Het schijnt mij dan, in de eerste plaats, noodzakelijk toe, dat de beoefening onzer grammatica historisch worde ondernomen. Uit het denkbeeld , dat ik van den omvang der taal getracht heb te geven , vloeit de noodzakelijkheid , altoos de belangrijkheid , eener historische behandeling voort. Het is toch niet eene, op dit punt des tijds bestaande, regelmatige schrijftaal, wier tegenwoordigen toestand men als een afgesloten geheel kan hcschouwen...
Pagina 127 - Aprilis 1585." 24 VAN DER GEEST noemde meu hem, of noemde hg rich, naar zijne geboorteplaats Rinsumageest; THABORITA naac t. klooster, waarin hij geleefd heeft. Wij weten dus met zekerheid niets van hem, dan dat hij WORP geheeten heefl.

Bibliografische gegevens