De Vrije Fries, Volume 1

Voorkant
G.T.N. Suringar, 1839
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 14 - Daß je der zehnte Bürger nach dem Loos Der Väter Land verlasse - das geschah ! Und zogen aus, wehklagend, Männer und Weiber, Ein großer Heerzug, nach der Mittagsonne, Mit dem Schwert sich schlagend durch das deutsche Land, Bis an das Hochland dieser Waldgebirge.
Pagina 8 - Lombardijen blijven met der woninge; maer tegen hem vergaderden mennichgerley volck, om hoer daar wt tho verdrijven, ende quemen bij nacht, treckende up die Vriesen, ende verslogense wt haren leger, unde sloegense bijna alle doodt, die wijven ende die kinderen, und al dat se gevenckelijck kregen sloegense doodt, und hongense aan bomen. Die selve Vriesen, die wt den slach wt quemen, woonden een wijle in bergen ende dalen, ende daarna nemen sij Zwitserland in, daar se sick nedersloegen, ende sij timmerden...
Pagina 176 - Pisel beteekent iets kleine , geringe , en daar de keuken gewoonlijk het kleinste vertrek van het huis is, overdragtelijk daarvoor gebezigd. Daar nu de landlieden gewoonlijk in de keuken wonen , en aldaar hunne gewone vrienden ontvangen , zoo heeft men dit piselen , keukenen , genoemd. Kwam nu een jongman bij een meisje , dan kwam hij in de pisel (keuken) , en piselde (koutte) met het meisje. Piseljen for donsjen , zal dus kunnen beteekenen : dat men eersl een bezoek bij een meisje behoort af te...
Pagina 164 - Vat is niet een beet aardig, niet een weiuigje aardig ; ik ben niet een beet wel, niet eens een weinig wel ; ik heb er niet een beet zin aan, niet een weinig zin aan. Begorden, bevruchten , bezwangeren , dat is, begordelen, van gordel, riem, band om den middel. Zoo zegt men ook : het zwaard omgorden ; even als omhelzen, noire, iiguurlijk gebezigd.
Pagina 162 - WASSENEEHGH koperen emmer, ett waarom? Omdat aereus in het Latijn van koper , koperen beteekent , en deze emmers van koper zijn. Dit is hier de bedoeling niet. Aeren emmer, of, zoo als onze landlieden spreken, aedamer, is een koperen emmer, waarin men de melk vergadert , om uit het land naar huis te brengen ; van koper gemaakt, omdat zij meer koelte bevattem en zuiverder zijn, dan de houtene j en hierdoor de melk beter bewaard blijft.
Pagina 162 - Äederlandsche woord aâr, oder, dat. is, vloeijer, stroomer, dus ook ontlaster, denk, •zoude men, de werking uit deze bron in aanmerking nemende, dit gedeelte van het menschelijke ligchaam als de ontlaster bij uitnemendheid kunnen noemen, hetwelk, mijns oordeels, in aars, met de * er bij, opgesloten ligt. Aebel, voortreflelijk, braaf; aebel man, voortreffelijk man. IJslandsch abl, robur, sterkte, kracht. Aeren emmer. Bij WASSENBERGH koperen emmer, eu waarom?
Pagina 162 - Aeren emmer, of, zoo aïs onze landlieden spreken, aedamer, is een koperen emmer, waariu men de melk vergadert , om uit het land naar huis te brengen ; van koper gemaakt, omdat zij meer koelte bevatНЕТ IDIOTICON F&isicOu. 167 ten en zuiverder zijn, dan de houtene, en hierdoor de melk beter bewaard blijft. Aeren of eeren is ons ploegen , werken , IJslandsch ar , arbeid , \rerk; derhalve werkemmer, welke tot het landwerk dient, onderscheiden van boanamer, dat is, bornamer, drinkemmer, welke...
Pagina 183 - Viag, kroos, dal in het water groeit. IJslandsch ßack, evagatio, omzweving. Bij uitnemendheid het zwevende genoemd. W. War, eene zekere maat, welke niet meer in gebruik 'is, dan alleen bij verkoop van watervogels, als : een eendvogel is een , twee halve ook een, drie talingen ook een war. In het Uslandsch is varela, meta, scopus, statua mercurialis.
Pagina 176 - Wanneer er eene vvechtparlij aangevangen is onder de Misse, op Paaschmorgen, Pinkstermorgen en op Kersmorgen in de kerk. Ik meen, dat BILDERDIJK dit ook voor de Misse neemt. Op deze feestdagen geschiedde vroeger de misse zeer vroeg, hetwelk op den laatsten feestdag alsnog het geval is. P. Fielen...

Bibliografische gegevens