Het Leeskabinet, Volumes 3-4;Volume 31

Voorkant
Hendrik Frijlink, 1864
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 5 - URG genoemd), hare jeugdige dichtproeven in het licht te geven. De daarin vervatte versjes waren door haar op verschillenden leeftijd gedicht; de laatsten toen zij elf jaren oud was. ğDe daarin bezongen onderwerpen lagen allen binnen den kring van een meisje van elf jaren , dat reeds vroeg door zorgvuldige ouders is ontwikkeld, en dat in onderscheidene vakken van het lager onderwijs in de lofwaardige school van het Haagsche Departement : Tot Nut van 't Algemeen, zeer goed is onderwezen ; zoo is...
Pagina 47 - Vorst, die verklaarde niets te kennen dat voor de eerzucht streelender was, dan zich te mogen houden voor een voorwerp van de liefde en hoogachting van een vrij Volk. Nog anderen hebben in hem den Veldheer gehuldigd, die den vaderlandschen grond heeft verlost van de vreemde overheersching ; die het gebied van den Staat heeft uitgebreid en met een...
Pagina 5 - De daarin bezongen onderwerpen lagen allen binnen den kring van een meisje van elf jaren , dat reeds vroeg door zorgvuldige ouders is ontwikkeld, en dat in onderscheidene vakken van het lager onderwijs in de lofwaardige school van het Haagsche Departement : Tot Nut van 't Algemeen, zeer goed is onderwezen ; zoo is ook de behandeling dier onderwerpen, zonder kinderachtig te zijn, kinderlijk, 't welk blijkt uit de keuze der beelden, uit den dichtstijl zelven, uit de inkleeding der gedachten...
Pagina 4 - OviDius.reeds in hare vroegste kindschheid onder haar spelen openbaarde , zorgvuldig aan. Spoedig trok het wonderkind de aandacht van dichters en bevoegde beoordeelaars; letterlievende , dichtkundige genootschappen maakten zich van haar meester; zij werd bewonderd en toegejuicht; — en toch, de jeugdige dichteres bleef ğeen eenvoudig, vrolijk, luimig kind, vreemd van allen waan , van alle laatdunkendheid , dat verzen maakte, wanneer haar geest het getuigde, zonder toebereidselen of omslag, en dat...
Pagina 22 - Geen wonder ," was des pottebakkers antwoord : // waar het hart vol van is , daar vloeit de mond van over. Jammer intusschen , dat het bij het spreken blijft. Zal het goed worden, dan moet men handelen.
Pagina 85 - t op de straten, merkten, bruggen, Van menschen swiert en swarmt als muggen , Daer d' eene d' ander loopt op 't lijf, Dat m...
Pagina 209 - ... in de regering, politie, justitie, finantie en het kerkelijke ingeslopen, en om te dienen tot eene fundamentele wet in het toekomende, en om bij Hun Edelmogenden bij staatsresolutie te worden aangenomen.
Pagina 42 - Mijne gedachten zijn niet uwe gedachten en uwe wegen zijn niet mijne wegen spreekt de Heer, want gelijk de hemelen hooger zij;i dan de aarde , alzoo zijn mijne wegen hooger dau uwe wegen , en mijne gedachten dan uwe gedachten...
Pagina 14 - t drietal 't nu omsluit. En wie maalt nu mijn blijdschap af Om 't heil voor mij bewaard ! Wie 't klaverblad van vieren vind' , 't Groeide ook voor mij op aard'.
Pagina 4 - ... waan , van alle laatdunkendheid, dat verzen maakte, wanneer haar geest het getuigde, zonder toebereidselen of omslag, en dat even van harte met hare speelnootjes ravotte, als dat zij haar speeltuig hanteerde en haar opwellend gevoel of ontluikende denkbeelden, dichterlijk inkleedde. In 1813 verscheen...

Bibliografische gegevens