Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

13. Ζοροβάβελ δε έγέννησε τον 'Αβιούδ- | 13 And Zorobabel begat Abiud; 'Αβιούδ δε έγέννησε τον Ελιακείμ: 'Ελι- and Abiud begat Eliakim; and ακείμ δε έγέννησε τον Αζώρ" Eliakim begat Azor;

14. Αζώρ δε έγέννησε τον Σαδώκ Σαδώκ 14 And Azor begat Sadoc; and δε έγέννησε τον Αχείμ: 'Αχείμ δε έγέν- Sadoc begat Achim; and Achim νησε τον Ελιού

begat Eliud; 15. Ελιούδ δε έγέννησε τον Ελεάζαρ 15 And Eliud begat Eleazar; Ελεάζαρ δε έγέννησε τον Ματθάν" and Eleazar begat Μatthan; and Ματθαν δε έγέννησε τον Ιακώβ Matthan begat Jacob; 16. Ιακώβ δέ εγέννησε τον Ιωσήφ τον ! 16 And Jacob begat Joseph the άνδρα Μαρίας, εξ ης εγέννήθη ΙΗΣΟΥΣ husband of Mary, of whom was ο λεγόμενος Χριστός.

born Jesus, who is called Christ. 17. Πάσαι ούν αι γενεαι από 'Αβραάμ 17 So all the generations from έως Δαβίδ, γενεαι δεκατέσσαρες και Abraham to David are fourteen από Δαβίδ έως της μετοικεσίας Βα- generations; and from David until βυλώνος, γενεαι δεκατέσσαρες και the carrying away into Babylon are απο της μετοικεσίας Βαβυλώνος fourteen generations; and from the έως του Χριστού, γενεαι δεκατέσσα- carrying away into Babylon unto ρες.

Christ are fourteen generations. 18. ΤΟΥ δε Ιησού Χριστού η γέν- 18 | Now the birth of Jesus νησις ούτως ήν. μνηστευθείσης γάρ Christ was on this wise: When της μητρός αυτού Μαρίας τω Ιω- as his mother Mary was espousσήφ, πρίν ή συνελθείν αυτούς, ευ- ed to Joseph, before they came ρέθη εν γαστρί έχουσα εκ Πνεύματος together, she found with Αγίου.

child of the Holy Ghost. 19. Ιωσήφ δε ο ανήρ αυτής, δίκαιος 19 Then Joseph her husband, ών, και μη θέλων αυτην παραδειγμα- being a just man, and not willing τίσαι, έβουλήθη λάθρα απολύσαι αυ- to make her a publick example, τήν.

was minded to put her away privily. 20. Ταύτα δε αυτού ενθυμηθέν- 20 But while he thought on these τος, ιδού, άγγελος Κυρίου κατ' όναρ things, behold, the angel of the εφάνη αυτώ, λέγων, Ιωσήφ , υιός | Lord appeared unto him in a dream, Δαβίδ, μη φοβηθής παραλαβείν Μα- saying, Joseph, thou son of David, ριάμ την γυναίκα σου το γαρ εν fear not to take unto thee Mary thy αυτή γεννηθέν εκ Πνεύματός εστιν wife: for that which is conceived Αγίου.

in her is of the Holy Ghost. 21. Τέξεται δε υδών, και καλέσεις το 21 And she shall bring forth a όνομα αυτού Ιησούν αυτός γαρ σώσει son, and thou shalt call his name τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυ- JESUS: for he shall save his people των.

from their sins. 22. Τούτο δε όλον γέγονεν, ίνα πλη- 22 Now all this was done, that it ρωθή το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του might be fulfilled which was spoken προφήτου, λέγοντος,

of the Lord by the prophet, saying, 23. Ιδού, η παρθένος εν γαστρί 23 Behold, a virgin shall be with έξει και τέξεται υιον, και καλέσουσι child, and shall bring forth a son,

was

το όνομα αυτού Εμμανουήλ,' ό έστι and they shall call his name Emμεθερμηνευόμενον, Μεθ' ημών ο manuel, which being interpreted Θεός.

is, God with us. 24. Διεγερθείς δε ο Ιωσήφ από του 24 Then Joseph being raised from ύπνου εποίησεν ως προσέταξεν αυτω ο sleep did as the angel of the Lord άγγελος Κυρίου και παρέλαβε την γυ- had bidden him, and took unto him ναϊκα αυτού,

his wife: 25. Και ουκ εγίνωσκεν αυτήν, έως oύ 25 And knew her not till she had έτεκε τον υιών αυτής των πρωτότοκον brought forth her firstborn son: and και εκάλεσε το όνομα αυτού ΙΗΣΟΥΝ. | he called his name JESUS. Cap. ΙΙ.

CHAP. II. ΤΟΥ δε Ιησού γεννηθέντος εν Βηθ. Now when Jesus was born in λεέμ της Ιουδαίας, εν ημέραις Ηρώ- Bethlehem of Judea in the days of δου του βασιλέως, ιδού, μάγοι από Herod the king, behold, there came ανατολών παρεγένοντο εις Ιεροσόλυμα, wise men from the east to Jerusalem,

2. Λέγοντες, Πού έστιν ο τεχθείς βασι- 2 Saying, Where is he that is born λεύς των Ιουδαίων; είδομεν γαρ αυτου King of the Jews ? for we have seen τον αστέρα εν τη ανατολή, και ήλθομεν his star in the east, and are come προσκυνήσαι αυτω.

to worship him. 3. Ακούσας δε Ηρώδης ο βασιλεύς 3 When Herod the king had heard εταράχθη, και πάσα Ιεροσόλυμα μετ| these things, he was troubled, and αυτου.

all Jerusalem with him. 4. Και συναγαγών πάντας τους αρχιε- 4 And when he had gathered all ρείς και γραμματείς του λαού, επυνθά- the chief priests and scribes of the νετο παρ' αυτών, που ο Χριστός γεννά- people together, he demanded of

them where Christ should be born. 5. Οι δε είπον αυτώ, Εν Βηθλεέμ 5 And they said unto him, In της Ιουδαίας, ούτω γαρ γέγραπται δια Bethlehem of Judea: for thus it is του προφήτου,

written by the prophet, 6. “Και συ, Βηθλεέμ, γη Ιούδα, ούδα- 6 And thou Bethlehem, in the land μως ελαχίστη. ει εν τοις ηγεμόσιν | of Juda, art not the least among Ιούδα: έκ σου γαρ εξελεύσεται ηγού- the princes of Juda: for out of thee μενος, όστις ποιμανεί τον λαόν μου | shall come a Governor, that shall τον Ισραήλ.:

rule my people Israel. 7. Τότε Ηρώδης, λάθρα καλέσας τους 7 Then Herod, when he had priμάγους, ηκρίβωσε παρ' αυτών των vily called the wise men, enquired χρόνον του φαινομένου αστέρος of them diligently what time the

star appeared. 8. Και πέμψας αυτούς εις Βηθλεέμ 8 And he sent them to Bethlehem, είπε, Πορευθέντες ακριβώς εξετάσατε and said, Go and search diligently περί του παιδίου" επάν δε εύρητε. for the young child; and when ye απαγγείλατέ μοι, όπως καγω έλθων have found him, bring me word προσκυνήσω αυτώ.

again, that I may come and worship . him also. .

ται.

9. Οι δε ακούσαντες του βασιλέως ! 9 When they had heard the king, επορεύθησαν και ιδού, ο ώστης, δεν εί- they departed; and, Io, the star, δoν εν τη ανατολή, προηγεν αυτούς, which they saw in the east, went έως ελθών έστη επάνω ού ήν το παι- before them, till it came and stood Síov.

over where the young child was. 10. Ιδόντες δε τον αστέρα, εχάρησαν 10 When they saw the star, they χαραν μεγάλην σφόδρα.

rejoiced with exceeding great joy. 11. Και ελθόντες εις την οικίαν, 11 1 And when they were come εύρον το παιδίον μετά Μαρίας της into the house, they saw the young μητρός αυτού, και πεσόντες προσε- child with Mary his mother, and κύνησαν αυτώ, και ανοίξαντες τους fell down, and worshipped him: and θησαυρούς αυτών προσήνεγκαν αυ- when they had opened their treaτω δώρα, χρυσών και λίβανον και sures, they presented unto him gifts; σμύρναν.

gold, and frankincense, and myrrh. 12. Και χρηματισθέντες κατ' όναρ μη 12 And being warned of God ανακάμψαι προς Ηρώδην, δι' άλλης in a dream that they should not δδου ανεχώρησαν εις την χώραν αυ- return to Herod, they departed into των.

their own country another way. 13. Αναχωρησάντων δε αυτών, έδου, 13 And when they were departed, άγγελος Κυρίου φαίνεται κατ' όναρ τα behold, the angel of the Lord apΙωσήφ, λέγων, Εγερθείς παράλαβε το peareth to Joseph in a dream, παιδίον και την μητέρα αυτού, και saying, Arise, and take the young φευγε εις Αίγυπτον, και ίσθι εκεί child and his mother, and fee into έως αν είπω σοι μέλλει γαρ Ηρώ- Egypt, and be thou there until I δης ζητείν το παιδίον, του απολέσαι bring thee word: for Herod will αυτό.

seek the young child to destroy him. 14. Ο δε εγερθείς παρέλαβε το παιδίον 14 When he arose, he took the και την μητέρα αυτού νυκτός, και ανε- young child and his mother by χώρησεν εις Αίγυπτον,

night, and departed into Egypt: 15. Και ήν εκεί έως της τελετής 15 And was there until the death Ηρώδου ένα πληρωθή το ρηθέν υπό of Herod: that it might be fulfilled του Κυρίου δια του προφήτου, λέ- which was spoken of the Lord by γοντος, Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον υιόν | the prophet, saying, Out of Egypt μου.

have I called my son. Τότε Ηρώδης, έδων ότι ενε- 16 1 Then Herod, when he saw παίχθη υπό των μάγων εθυμώθη | that he was mocked of the wise λίαν, και αποστείλας ανείλε πάν- men, was exceeding wroth, and τας τους παίδας τους εν Βηθλεέμ sent forth, and slew all the children και εν πάσι τοίς ορίοις αυτής, από that were in Bethlehem, and in all διετούς και κατωτέρω, κατά τον the coasts thereof, from two years χρόνον, δν ηκρίβωσε παρά των μά- old and under, according to the γων.

time which he had diligently en

quired of the wise men. 17. Τότε επληρώθη το ρηθέν υπό Ιε- 17 Then was fulfilled that which was ρεμίου του προφήτου, λέγοντος, spoken byJeremy the prophet, saying,

16.

13. Φωνή εν Ραμα ηκούσθη, θρήνος | 18 In Rama was there avoice heard, και κλαυθμός και οδυρμός πολύς, lamentation, and weeping, and Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής και great mourning, Rachel weeping ουκ ήθελε παρακληθήναι , ότι ουκ for her children, and would not be εισί.'

comforted, because they are not. 19. Τελευτήσαντος δε του Ηρώδου, 19 1 But when Herod was dead, ίδου, άγγελος Κυρίου κατ' όναρ φαίνεται behold, an angel of the Lord appearτω Ιωσήφ εν Αιγύπτω,

eth in a dream to Joseph in Egypt, 20. Λέγων, Εγερθείς παράλαβε το 20 Saying, Arise, and take the παιδίον και την μητέρα αυτού, και young child and his mother, and πορεύoυ εις γην Ισραήλ: τεθνήκασι go into the land of Israel: for they γαρ οι ζητούντες την ψυχήν του παι- are dead which sought the young δίου.

child's life. 21. Ο δε εγερθείς παρέλαβε το παι- 21 And he arose, and took the δίον και την μητέρα αυτού, και ήλθεν young child and his mother, and εις γην Ισραήλ.

came into the land of Israel. 22. Ακούσας δε ότι Αρχέλαος βασιλεύει 22 But when he heard that Archeεπί της Ιουδαίας αντί Ηρώδου του 1aus did reign in Judea in the room πατρος αυτού, εφοβήθη εκεί απελ- of his father Herod, he was afraid to θεϊν χρηματισθείς δε κατ' όναρ, ανε- go thither: notwithstanding, being χώρησεν εις τα μέρη της Γαλι- warned of God in a dream, he turned λαίας,

aside into the parts of Galilee: 23. Και ελθων κατώκησεν εις πόλιν 23 And he came and dwelt in a city λεγομένην Ναζαρέτ" όπως πληρωθή το called Nazareth: that it might be fulηθέν δια των προφητών, Ότι Ναζω- filled which was spoken by the proραίος κληθήσεται."

phets, He shall be called a Nazarene. Cap. ΙΙΙ,

CHAP. III. ΕΝ δε ταις ημέραις εκείναις παρα- IN those days came John the γίνεται Ιωάννης ο βαπτιστής, κηρύσ- Baptist, preaching in the wilderσων εν τη ερήμω της Ιουδαίας, ness of Judæa,

2. Και λέγων, Μετανοείτε' ήγγικε γαρ 2 And saying, Repent ye: for the η βασιλεία των ουρανών.

kingdom of heaven is at hand. 3. Ούτος γάρ έστιν ο δηθείς υπό 3 For this is he that was spoken Ησαΐου του προφήτου, λέγοντος, Φω- of by the prophet Esaias, saying, νή βοώντος εν τη ερήμω, Ετοιμάσατε The Voice of one crying in the την οδών Κυρίου ευθείας ποιείτε τας wilderness, Prepare ye the way of τρίβους αυτού

the Lord, make his paths straight. 4. Αυτός δε ο Ιωάννης είχε το ένδυμα 4 And the same John had his αυτού από τριχών καμήλου, και ζώνην raiment of camel's hair, and a δερματίνην περί την οσφύν αυτού η δε leathern girdle about this loins; and τροφή αυτού ήν ακρίδες και μέλι άγριον. his meat was locusts and wild honey.

5. Τότε εξεπορεύετο προς αυτόν Ιερο- 5 Then went out to him Jerusaσόλυμα και πάσα ή Ιουδαία και πασα lem, and all Judaea, and all the ή περίχωρος του Ιορδάνου

region round about Jordan,

[graphic]

Εν. ΜATTHAEI, III.

ST. MATTHEW, ΙΙΙ. 6. Και εβαπτίζοντο εν τωΙορδάνη υπ' αυ- 6 And were baptized of him in του,εξομολογούμενοι τας αμαρτίας αυτών. Jordan, confessing their sins.

7. Ιδών δε πολλούς των Φαρισαίων 7 1 But when he saw many of the και Σαδδουκαίων έρχομένους επί το Pharisees and Sadducees come to his βάπτισμα αυτού, είπεν αυτοίς, Γεννή- baptism, he said unto them, O geματα έχιδνών, τις υπέδειξεν υμίν φυ- neration of vipers, who hath warned γείν από της μελλούσης οργής; you to flee from the wrath to come?

8. Ποιήσατε ουν καρπούς αξίους της 8 Bring forth therefore fruits meet μετανοίας

for repentance: 9. Και μη δόξητε λέγειν εν εαυτοίς, 9 And think not to say within Πατέρα έχομεν τον Αβραάμ λέγω γαρ yourselves, We have Abraham to μίν, ότι δύναται ο Θεός εκ των our father: for I say unto you, that λίθων τούτων εγείραι τέκνα τω God is able of these stones to raise 'Αβραάμ.

up children unto Abraham. 10. "Ήδη δε και η αξίνη προς την 10 And now also the ax is laid unto the δίζαν των δένδρων κείται πάν ούν δέν- root of the trees: therefore every tree δρον μη ποιούν καρπόν καλόν εκκόπτε- which bringeth not forth good fruit ται και εις πυρ βάλλεται.

is hewn down, and cast into the fire. 11. Εγω μεν βαπτίζω υμάς εν ύδατι 11 Iindeed baptize you with water εις μετάνοιαν και δε οπίσω μου ερχό- unto repentance: but he that comμενος ισχυρότερός μού έστιν, ου ουκ eth after me is mightier than I, είμι ικανός τα υποδήματα βαστάσαι: whose shoes I am not worthy to αυτός υμάς βαπτίσει εν Πνεύματι Αγίω bear: he shall baptize you with the

Holy Ghost, and with fire: 12. Ου το πτύoν εν τη χειρί αυτού, 12 Whose fan is in his hand, and και διακαθαριεί την άλωνα αυτού, και he will throughly purge his foor, συνάξει τον σίτον αυτού εις την άπο- and gather his wheat into the garθήκην, το δε άχυρον κατακαύσει περί ner; but he will burn up the chaft ασβέστω.

with unquenchable fire. 13. ΤΟΤΕ παραγίνεται ο Ιησούς από 13 | Then cometh Jesus from Gaτης Γαλιλαίας επί τον Ιορδάνης προς τον lilee to Jordan unto John, to be Ιωάννην, του βαπτισθήναι υπ' αυτού. baptized of him..

14. Ο δε Ιωάννης διεκώλυεν αυτόν. 14 But John forbad him, saying, λέγων, Εγω χρείαν έχω υπό σού I have need to be baptized of thee, βαπτισθήναι, και συ έρχη προς μέ; and comest thou to me?

15. Aποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς 15 And Jesus answering said unto αυτών, "Αφες άρτι ούτω γαρ πρέπον him, Suffer it to be 80 now: for thus έστιν ημίν πληρώσαι πάσαν δικαιοσύ- it becometh us to fulfl all righteνην. τότε αφίησιν αυτόν.

ousness. Then he suffered him. 16. Και βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβη 16 And Jesus, when he was bapευθύς από του ύδατος και ιδού, tized, went up straightway out of

και πυρί.

ancune anomene

the woter.ond la the heavens were

« VorigeDoorgaan »