Pagina-afbeeldingen
PDF
[graphic]

V A N
APOLLO EN MINERVA.
Waar in de uitgeleezendste Zaaken en Stoffen,
die in velerhande Taalen, tot vermaak en
oefening van het verstand, dagelyks door
schrandere Geesten en Geleerde Man-

nen aan de Waereld worden meede
gedeelt, zyn opgesloten.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

By ARENDT vAN HUYSSTEEN, en
STE EVE v A N ESVELD T,
Boekverkoopers 1739.

[graphic]
[graphic]
[merged small][graphic][graphic][graphic][graphic]

f;&#P o L Lo en M 1 N ER v A, Koning

en Koninginne, van het Ryk der #Nowysheid, Dichtkunde en Weeten&##schappen,enVoorstanders van alleGeleerden en Schrandere Geesten: alle die geene, die dit zullen leezen, onze groetenisse. Door dien ons niets meer als het welzyn van het pronkstuk der Natuur, den Mensch , ter harte gaat, en wy met droefheid ondervinden, dat de Nyden onweetendheid, die Vyandinnen der wysheid, haar niet ontzien, om door alle mogelyke middelen, den loop daar van te stuyten, zoekende, door het verbannen van de Geleerdheid en de lust tot alle Weetenschappen, de Ondeugd, Slaverny, en Elenden, ten Troon te voeren, waardoor het Menschdom van zyn cieraad ontbloot, van reedelyke Schepzelen, in ongetemde Dieren, zouden komen, te veranderen: zo hebben wy, met goedvinden van onze getrouwen Raaden, beslooten, om daar in te voorzien: Ten dien einde ordonneerende en beveelende, gelyk wyordonneeren en beveelen by deeze, aan alle onze getrouwe Onderdaanen, om het voorneemen van dit gespuys, met moeden dapperheid tegen te gaan. En om ons goed voorneemen te bereiken, zo is ons A 2 - Ke

[graphic]
« VorigeDoorgaan »