Pagina-afbeeldingen
PDF

Daar is een bedroeft toeval in Peéticoat Lane in London gebeurt. Een Huys dat van de Rotten vergeeven scheen te zyn , wilde den Huys Heer daar van zuiveren, ten dien einde lag hy op verscheide plaatzen Rottekruid

ter needer , om dezelve te vergeeven: Kort

daar aan, kwamen er drie Jonge Kinderen uit de buurt, die gewoon waren op een gemeenzaame wyze in dat Huys te komen speelen; wanneer een Jongetje van 3 Jaaren, onder het speelen, dit Rottekruid zag leggen, en # het zuyker te zyn, het op at, wilende aan de andere niets mededeelen, die het wilden hebben, en daar over schreiden; dit ongeluk wierd ten eersten ontdekt, doordien het kind van pyn hard op begon te schreeuwen, en de anderen ondervraagdzynde, zeiden, dat hy niets gedaan had, als van die zuyker te eeten : Waar op alle mogelyke zorg gedraagen wierd, om hem in het leeven te bewaaren; dog alles te vergeefs , dewyl hy in de grootste elenden, des anderen daags is gestorven. Dien zelven avond, de Diakenen van de wyk genaamt Black Tryars , hebbende uit hoofde van hunne bediening, iets te verrigten in de Herberg de Kroon, op LudgateHill, zo gongen zy daar naar toe. Zy onderhaalden onder weeg twee vrouwen, die wel gekleed waren, waar van de eene een kind droeg, klagende dat haar gezelschap te ras voortgong, zonder om de last te denken, die zy te draagen had, een van de Diakenen dit hoorende, scheen de vrouw te beklagen, vra-, 7 gende gende al lagchende wil ik het kind wat dragen, waar op de vrouw het overgaf, en terwyl de anderen er om lachte, en met het kind speelden, zo vond de vrouw gelegendheid om zig te verbergen, laatende de zorg om het Kind op te voeden, aan den beleefden draager, die niet wilden toestaan, dat het ten Koste van de gemeente wierd opgebragt, om dat hy het buiten de wyk gekregen heeft; zo dat hy zig zal getroosten, om het Kind voor zyn reekening te onderhouden.

De Meid van D' Hr. Moxon , woonende in Bisschopgate street, de vensters van haar Meesters Huys, die op de plaats uitzien, des morgens opendoende, zag haar Minnaar aan een pen hangen. Hy was een maaker van Kettingen tot de zak-horologies, hebbende daags te vooren woorden met haar gehad, en vindende middel om 's nachts # de plaats te komen, zo verhong hy hem zelfs, om zig over zyn vryster te wreeken.

Zyn Excellentie de Marquis van Carnarvan geweeze Groot-Meester van de Societeid der vrye Metselaaren, nevens den Lord Raymond die op nieuw tot dit Amptverkoren is, begaaven zig verzeld door zeer veel voornaame Edellieden of andere Perzoonen van distinctie, nevens de Officieren van de Loosies tot London, van de Herberg genaamt Broundt-Head, in New Bondstreet, in 58 koetsen, als in processie door de Stad, naar de zaal der Vischverkoopers, zynde door allerlye Musiek Instrumenten voorgegaan, alwaar een prachtige maaltyd voor hun bereid was: Dog de Stads - ' G 5 MarMarschalk, die te paard' voor de processie reed, wierd door het struikelen van zyn paard ter Aarde geworpen, hebbende zig zwaar gewond; zo dat men aan zyn leeven wanhoopt. Een Jongman, zynde de Zoon van een Bouwmeester, wonende in 0ld Palace Tard, wierd met een brief naar een Edelman in Grosvenor-Square gezonden ; hy daar gekomen zynde, zag een kan op de tafel staan, en verzogt aan de Meid om eens te drinken, gelyk zy toestond, dat hy doen zoude, waarop hy de kan aan de Mond zette, drinkende hartig, dat hy nog eens herhaalde, dog de drank die er in was, zynde een geneesmiddel, toebereid om aan een ziek paard te geeven , bekwam hem zo quaalyk, dat hy het binnen 2 uuren bestierf. Voorleede Zondag, preekte Den H: Whitefield opper Leeraar, der Methodisten, (gelyk men die hier, en in de Engelse plantagien noemt, dog die in andere plaatzen, Herrnhutters genaamd worden, ) op een groot veld te Kensington. De commissaris van de Schuitenvoerders, ziende dat 'er op ver na geen booten genoeg waren, om de Menschen van Londen, daar na toe te voeren, deed 'er nog eenige honderde komen, en nogtans was het volk zo driftig en onverduldig, dat de Roeyers veel moeite hadden om te beletten, dat de booten niet overlaaden wierden, met gevaar om te verdrinken. Zo dat des anderendaags eenen John Gilbury, de Meester van een dier booten die meer als 8 Menschen had

ingenomen, tegens de wet, op de klagte van «- de

de Commissarissen voor den Rechter, dee Ridder John Lade wierd gedagvaard, die , dewyl hy niet in staat was om de boete te betaalen, voor 14 dagen naar het Rasphuis wierd gezonden. Men vond er onder anderen, (beloopende de toehoorders eenige duizender) zeer veele Dames, die eertyds zeer Waerelds waren en wild gekleed gongen, met de kostelykste stoffen, Hoepelrokken van een considerabele wydte, en kleine paruiken, of Tete de Monton, die nu Methodisten of Herrnhuths geworden waren, zynde nu gekleed, in effe stof, zonder Hoepelrokken, en met nacht-musies op, en baaye rokken, als waare navolgers van haar Meester Whitefield: Om den Leezer, eenig denkbeeld van deeze nieuwe Sekte, Methodisten genaamt te geeven, schoon ik niet weet, of de Herrnhuthers, in alles met hun overeenstemmen, zo moet men weeten, dat zy geen Geloofs-belydenis hebben, maar ieder een doopen, en tot het Avondmaal toelaaten, die zegt te gelooven in God den Vader, de Zoon en de Heilige Geest; en die door een inwendige verlichting, verzeekert van zyn weedergeboorte meent te zyn, met een belofte om zig geheel aan deszelfs verlochening over te geeven. My zyn onder andere twee aanmerkelyke stukken, aangaande die Menschen uit Engeland toegezonden, die ik zal meede deelen. Het eerste word genaamt: Een Copy, van een onderhandeling door den Heer Whitefield gehouden, met den Leeraar T-ck-r tot Bristol, wanneer hy de volgende verklaaring deet, die door hem ten verzoeke van dien. Leeraar, onderteekend wierd. lui

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »