Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

, kelyk, zo belooven zy onderling alle mo, gelyke toegeventheid te zullen gebruiken,

92 29 29 29 29 39 93 92 J)

op 22 22 29 22 29 r2? 29 22 22 22 22

99 23 29 22 2» 22

3 9 29

om de wille van het gemeen belang van het Christendom, want hier vald de vraag niet, om een eenige Jood te bekeeren, maar daar is veel waarschynelykheid, dat een groot getal van Jooden voornamelyk de Caraiten dit voorbeeld zullen volgen, en dit is een voldoende beweegreeden, om op een byzondere wyze, zig hier omtrend te gedraCn. # Zy beginnen dan, om de fundamenteele punten van het Christendom, of de artykelen van het Apostolisch geloof te onderzoeken , daer zy met gemak in overeenstemmen, als meede in het stellen, dat de boeken van het oude en Nieuwe Testament, Gods woord zyn. ,,Tot dusverre zyn zy van een gevoelen. Éen van hen steld, daar op voor , of het niet best was, om de Jood, de ChristelyGodsdienst dus eenvoudig voortestellen , zonder met de byzondere gevoelens, die yder gezindheid in de Heilige Schrift meent te vinden, hem opte houden. ,, Dit voorstel , word eenstemmig uitge. lagchen, want volgens het algemeen gevoelen is dit een ondoenelyke zaak, die quaade gevolgen zoude konnen hebben. Boven dien, wat voor een Christen zou hy zyn, die niet eerst door een Geleerde, van een byzondere gezindheid onderweezen was, in de waare zin of beteekenis van de Heilige Schriftuur, en die zig vergenoegen » Zou

[ocr errors]

", K 4 party

99 99

92 29 25

[ocr errors]

” Hier op gaat Joseph heene, zonder een andwoordafte wagten, en geen andere Christenen geduurende zyn leeven ontmoetende, zo blyft hy de naam van een Jood houden, en onder zodanig een verachtelyke vertooning, in het oog van de NaamChristenen, behoud hy het inwendig bestaan van een recht Christen ; naamelyk zyn oprechtheid en de gehoorzaamheid aan zyn geweeten, dat een weezendlyk deel van een waar christen uitmaakt Erastus. Zyt gy niet vermoeid Philo ? het artykel van Joseph was wat lang. Crito. Laat ik dat van Benjamin leezen ,want ik ben benieuwd, hoe het met hem zal gaan. ,, Wy lieten Benjamin, met een voornee: ,, men om te gaan reizen, om de gevoelens ,, van alle de gezindheedens onder de Christe,, nen, te gaan ondersoeken. Hy begeeft zig , dan op weg, bezoekende verscheide Stee, den en Hogeschoolen, ,, Zyn eerste opmerking, die hy in 't ge, meen maakt, is, dat alle gezindheeden in , een punt, volkomen van een gevoelen zyn. ,, Dat punt is de liefde tot de rykdommen, , en een onverzadelyke begeerte om hunne , bezittingen te vermeerderen. Hem dunkt, ,, dat zy in dat geval meer Joods zyn als ,, hy zelfs is. Ook kan hy zig niet genoeg ,, verwonderen te zien, dat Menschen, die , jesus van Nazareth , de Zoon van , een armen Timmerman , hier op aarde, ,, voor hunnen Koning erkennen alles doen , wat in hunne macht is, om rykdommen te l K 5 », Ver

« VorigeDoorgaan »