Pagina-afbeeldingen
PDF

te vereenigen, dat Anthonio zeer wel geviel, dewyl hy veel achting voor die Nicht had , die hy graag een gedeelte van zyne goederen zoude hebbe willen nalaaten, indien zyne beloften hem niet buiten staat gesteld hadden , maar door deeze trouw dagt hy zyn dankbaarheid aan Poliaoor verder te toonen, met zyn, woord te houden, en teffens # aan zyne Nichte te doen: Ten dien einde gunde hy dit jonge paar, alle betamelyke Vryheid, spreekende alles goeds van Poli door tegens Julia, haar zelfs aansporende, om Polidoor zo veel liefde inteboezemen als mogelyk was, dewyl deeze vereeniging hem zeer ter herte gong. Julia, alles overwegende, leende het Oor aan de raad van Anthonio, dewyl Polidoor niet alleenryk en van een deftige familie, maar ook een van de welgemaakste Edellieden van hetRyk was, en wat het misschen van zyn Oog aangong, dat in een ander een zeekere tegenzin kon verwekt hebben, was voor haar een oorzaak van hoogachting, dewyl het een bewys van zyn deugd en dapperheid was, waar door haar Neef, die zy veel achting toe droeg, het leeven behouden had Julia dus ten voordeele van Pol door , ingenomen zynde, leende het oor, aan alle de verliefde reedenen van Polidoor, die zy met een vriendelyke zeedigheid beandwoorde, zonder eenige stuursheid, of afkeer voor hem te laate blyken, waardoor Polidoor genoeg kon zien, dat zyn voorneemen een gewenschten uitslag zou hebben. Hun beider liefde groeyde in't kort zodanig aan, dat zy in 't byzyn van Anthonio, een plech. tige belofte deeden, om in 't kortete zaamen in den echten staat te treeden, zo dat zy elkander reets als man en vrouw aanmerkten, wordende de trouw, die Anthonio , om zyn blydschap te toonen , met alle plechtigheid wilden gevierd hebben, alleen zo lang uitgesteld, tot dat alles in gereedheid zou gebragt zyn. Julia, nu met nog minder wederhoudentheid, zonder de minste mistrouw met Polidoor verkeerende, niet in staat zynde, om de verliefden klachte en tederheid van haar aanstaande Gemaal te konnen wederstaan, had ondertusschen de zwakheid, op een avond dat Anthonio alleen uitgereeden was, om haar Maagdom aan haar Minnaar overtegeeven. Eenige, dagen naderhand, kreeg Polidoor een brief van Londen, waar door hy verplicht wierd, om aanstonds de reis naar die Stad aantenemen, gelyk hem Anthonio, daartoe aanzetten. Het zal onnodig zyn, om de droefheid van Julia, over het vertrek van haar Minnaar, hier op te haalen: Alleen moet ik 'er byvoegen, dat Polidoor , in de Stad gekomen zynde, en daar langer moetende vertoeven als hy gedagt had, gevallig in het gezelschap van Kariska kwam, daar hy smorelyk op verlieft wierd. Zyne natuurelyke ligtvaardigheid, deet hem Julia in 't kort vergeeten, wanneer hy Koriska ten huuwelyk verzogt , dat ook in weinig dagen voltrokken wierd, zonder dat Anthonio of Julia ergens van wisten. De welvoegelykheid vereischte nogtans, om Anthonio hier van kennis te geeven, en de knaging van zyn geweeten, deet hem duizend uitvlugten zoeken, zonder > - CT

[ocr errors]
[graphic]

'er een ten opzichte van Julia te vinden. Ein

delyk schreef hy Anthonio, deeze navolgende Brief.

Myn Heer.

Het zal u verwonderen te hooren, dat ik my voor eenige dagen in den Huuwelyken staat, met Koriska heh begeeven, om dat gy weet , dat ik eenige liefde voor Julia, heb laaten blyken ; dog wat zal men zeggen, de Huuwelyken zyn in den Hemel beslooten , en hangen van ons niet af, daarom hoop ik dat gy zo wel

[ocr errors]
[ocr errors]

Men kan wel begrypen, hoe wonderlyk dit in de Ooren van Anthonio en meer in die van Julia klonk, die daar op alles openhertig aan Anthonie openbaarde: En zy zou zeekerlyk tot wanhoop vervallen zyn , indien haar Neef door zyn wys en voorzigtig gedrag, haar niet wederhouden had, haar radende voortaan op het land by hem een afgezondert leeven te leiden, met belofte om zelfs na zyn dood voor haar te zullen zorgen, waar op hy deeze brief aan Polidoor tot andwoord Schreef.

Myn Heer.

Uwgodloos gedrag, heeft ze veel verontwaar

[ocr errors]

diging in my verwekt, dat ik volgens de Wet

van eer, u dezelve door myn wraak, en niet door de pen behoorde te doen gevoelen; dog dewyl ik erken myn leeven aan u verschuldigt te zyn, zo verbied my die zelve Wet van eer, daar gebruik van te maaken, om u te benadeelen, en dus ondankhaar te worden, maar 2. W gebied my ook , om u voor eeuwig myn achting en vriendschap te onttrekken. Zo ver my de eer het toelaat, zal ik myn gegeeve woord, ten teeken van myn dankbaarheid houden, en laaten u alle mynen goederen, als ik kom te sterven , dog dewyl de helft, uit hoofde van uwe verbintenis, aan Julia behoort, zo is het reedelyk dat ik u de macht beneem, om onrechtvaardig in dit opzicht met haar te handelen, daar om zal zy myn nalatenschap met u moeten deelen, dus voldoe ik aan myn eer en de dankbaarheid, handelende rechtvaardig. Ik weet wel, dat de Huuwelyken in den Hemel beslooten zyn; dog volgens dat besluit is Julia, en niet Koriska, uw wettige Vrouw ; en het is een onbeschaamde vermeetelheia, dat gy de schuld van uwe ligtvaardigheid, den Hemel zoekt aantewryven : Den Hemel handeld rechtvaardig, maar gy godloos, daarom laat ik de wraak aan de rechtvaardige God over; my vergenoegende zo wel als Julia, met u nimmermeer te willen zien. Ik zal altoos betoonen te zyn , De Dankbaare doggehoonde,

[ocr errors]

Polidoor, door deeze brief en zyn knaagend geweeten gepynigt, liet dezelve niet onbeandwoord, doende alle moeite om vergiffenisse te verkrygen, maar Antonio nog Julia, wilden zig nooit verwaardigen om hem te zien ofte andwoorden : Tot dat Antonio, omtrend twee Jaaren naderhand, door een kwynende ziekte, in het graf daalde ; laatende volgens uiterste wille, de helft van zyne goederen aan Polidoor en de andere helft aan Julia, met deeze woorden. Schoon Polidoor, my gevoeliggehoond heeft, zo heb ik dit gedaan om myme dankbaarheid te betuigen, dewyl hy my het leeven bewaart heeft, en schoon ik de helft myner goederen aan Julia geef, zo doe ik dit niet als myn Nicht zynde, maar in hoedanigheid van de wettige Vrouw van Polidoor: En wat zyme misdaad belangt, die heb ik door hem my# achting en vriendschap te onttrekken, gewroé%,

Dit edelmoedig gedrag van Anthonio, was oorzaak, dat Polidoor, die Koritka zonder Kinderen by haar verwekt te hebben verloor, meede van knaaging en droefheid stierf, laatende julia , als aan zyn wettige Vrouw alle zyne schatten : En schoon veele Minnaars zig aanboden , om Julia te trouwen, zo wilde die deugdzame Juffer, daar nimmer na luisteren, leevende met een voorbeeldige Godsvrucht en liefdadigheid, in de grootste afzondering tot haar dood, die voor eenige dagen is voorgevallen, hebbende zy alle haare goederen, die zeer aanmerkelyk zyn, uitgezondert eenige legaaten aan in E: * * 1ens

« VorigeDoorgaan »