Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

dienden, tot onderhoud van arme weezen Ila

gelaten. Op haar grafzerk leest men de volgende woorden. Die wy dus vertaalen.

[ocr errors]

Deeze deugdzame Vrouw , had voor haar dood, deeze reegelen op het graf van Anthowio laaten uithouden,

ANTHoN1o, uw droeve doodt,
Zal JULIA uw Nicbt » beweenen:
Uw dankbaarheid bleef even groot,
Al was uw liefde lang verdweenen.
Gy straft, en loont #t dankbaarheid,
en die u 't leeven had bebouwde;
En handeld met rechtvaardigheid b
Dewyl ik my 0P te vertrouwde.

Aldus vertoont zig alhier de Dapperheid,

Dankbaarheid, Eer, Rechtvaardigheid , Deugd,

Godsvrucht, Liefdadigheid, en het berouw, op een uitmuntende wyze,

B 2 DE R

D ER DE V ER T O O G.
R E D EN V O ER I N G
Van
D E M O S T H EN E S.

Over de gebreken van het gemenebest, doen Philippus van Macedonien hen tragte te overmeesteren, op een verkorte wyze voorgesteld.

Uit het Engels.

Burgers van Athenen.

B% andere gelegendheeden, heb ik u verscheide misslagen waar aan het verval van dit gemenebest toe te schryven is, met veel nadruk voorgedraagen; onder anderen zo moet ik nu zeggen, dat de weinige zorge, die men voor zaaken van de grootste aangelegendheid getoond heeft, hier grootelyks de oorzaak van is. Ik heb aangemerkt, dat men alleen zo lang zig over het gevaar bekommert heeft, als er van gesproken wierd; als of het Vaderland, alleen door woorden en niet door daaden moest behouden, en van het ontfangen van meerder hoon en schaade, moest bevreid worden : Naauwelyks zyn de raadslagen daar over ge-eindigt, of de meeste keeren zig weeder tot hunne gewoone vermaakelykheden, zonder zig verder ergens meede te be

kom

kommeren. Vraagt hen zelfs eens, over wat voor een punt, dat men heeft beraadslaagt, en veele zullen niet in staat zyn om het u te zeggen, maar laaten alles op eenige weinige hoofden aankomen, wiens wyze redenen zy ten Hemel verheffen, zonder daar een woord van te verstaan, wel te vreede zynde, zo zy daar hun voordeel en vermaak by konnen vinden. Ondertusschen gaan onze Vyanden en voor al # voort, om zyn voornemen uittevoeren, lagchende in hunne vuist, wanneer zy zien tot wat een vadzigheid en dwaas

heid de Atheniensers vervallen zyn, Indien gy deeze schoone Patriotten vraagd, of al die mooie woorden, die ons beledigen hem tot reeden hebben gebragt, en of die Prins, daarom van zyn voornemen afziet; als meede of wy hier door eenige verbintenissen, wiens belang het meede brengt om ons te ondersteunen, gewonnen, of onze vervalle zaaken inwendig hersteld hebben, zo doet dit in hunne oogen niets ter zaak, maar het is genoeg dat de tyd met praaten verspild word. Ik kan niet begrypen, wat troost 'er in zal steeken, wanneer het Gemenebest te grond zal gegaan zyn , dan te zeggen, het is door fraaye redenvoeringen en # te: grond gegaan. Voor myn aandeel, zag ik het zelve liever, door wyze en dappere daaden behouden, als door de cierlykste woorden te gronde gaan. Dog om u de waarheid te zeggen, laat ons van die fraaye redenvoeringen zo veel ophef niet maaken, die zyn zo arm, laag en valsch, als hun gansche Staatkunde is. B 2 Maar

[ocr errors]

Maar ik zal hier van zwygen, om dat het my niet voegt den tyd met woorden te verspillen, wanneer ik zaaken, van het uiterste belang , het Gemenebest rakende, te verhandelen heb. My dunkt, dat de natuur ons leerd, dat daaden beeter als woorden zyn. Vraag alle die geene, die door de geweldadigheid en de roveryen van Philippus geleden hebben, wat voordeel of vergoeding, zy tot nog toe, door alle die fraaye woorden, verkregen hebben. Beschouwd deeze zelve zaaken, in betrekking van uwe nabuuren eens, en indien gy niet geheel van uw verstand ontbloot zyt, zo zult gy bevinden, dat Philippus, door die zelve Staaten en Vorstendommen, die de natuurlyke geallieerden van Athenen zyn, word gevleid en geliefkoost, terwyl wy gehoond en âveracht worden. Word uw aangezigt niet met schaamte bedekt, als gy uwe achting aldus ziet verlooren gaan. Veroorzaakt het u geen quelling, dat die zelve staaten en Vorsten, die in voorige tyden uwen bystandzochten, en die hun behoud aan uwe wyze raadslagen, en dappere wapenen, bekende verschuldigt te zyn, niet meer aan u zig laaten geleegen leggen, verkiezende om hen zonder uwe bystand te beschermen, zo goed als zy konnen. Wat kan hier de reede van zyn ? Niets anders, als om dat zy geen meerder vertrouwen op uwe moed nog getrouwheid hebben, niet konnende gelooven, dat gy voor uwe bondgenooten zoud doen, het geen gy veret voor uw eige behoud in 't werk te stellen, rom maaken zy verbintenissen , met die gee

geene, daar zy op meenen te konnen vertrouwen, of die in staat zyn om hen te helpen; want het is zeeker, dat alle Natien, de vriendschap van zodanig een volk zal zoeken, die zy hunne eige rechten zien bescherIIlCIl,

Alle Gemenebesten, die te gronde zyn # gaan, waaren eerst in Faétien verdeelt. Wy hebben in onze stad, meede twee Factien: De eene bestaat uit Menschen, die geen behaagen scheppen, om door geweld en met gestrengheid beheerst te worden, niet willende als slaaven gehoorzamen, dewyl zy van natuure als een vry geboore volk, de vryheid beminnen, zoekende die zelve vryheid, die hunne voorvaderen genooten hebben, meede te genieten. De andere bestaat uit zodanige, die niet anders zoeken, als om gestrenge wetten intevoeren, om hunnen medeburgeren in onderwerping te houden, gereed zynde om alles te omhelzen, mits het maar bequaam is , om over hunne medeburgeren den Meester te speelen , en die met een onafhankelyk gezag te beheerschen , en zig zelve ten koste van 't gemeen te verryken , en alle de voorstanders en aanhangers van een Prins, behooren tot de laaste. Als men ziet dat de rechten van Athenen geschonden, de vryheid verkracht en haar eer gehoond word, zo vinden de daaders altoos vleiers die hen derven voorspreeken, en niemand die voor de onderdrukte vryheid in 't strydperk treed, of hy wort bespot, gehoond en als #g weggedreeven;

4. Cln

« VorigeDoorgaan »