Pagina-afbeeldingen
PDF

en dit geschiet, om dat hun onderling belang vor-
dert, van elkander by te staan: Ook weeten wy
zeer wel, dat deeze herhaalde verongelykin-
gen, de Geest van den Burger uitdooft, en
zy daar door gewoon worden, om het jok van
slaverny, die zy hen trachten opteleggen, met
geduld te draagen.
Het is zeeker, dat alle die in deeze slink-
sche raadslagen zyn ingewikkeld, op het eer-
lyk en getrouw deel der waare Burgers, veel
voordeel hebben, want voor eerst en boven
al, steld het geld, dat van 't gemeen door
hunne handen gaat, hen in staat om alle laage
en slaafachtige zielen, die heeden ten daage,
de grootste hoop onder ons uitmaken, in hun
belang te trekken; bovendien maaken zy staat
# het Leeger, dat om die reeden van hen
afhangt, om alle die geene, die onderneemen
zouden om hen tegen te staan te bederven.
Het kan Philippus niet onbekent zyn, wat
een veracht zoort van Menschen en Huur-
lingen, het bewind van onze zaaken, eenige
tyd in handen gehad hebben. Hy wanhoopte
om iets op ons te winnen, zo lang onze
Volksregering in haar zuiverheid bewaard
wierd; dog zedert eenige weinige, zo veel
macht op een onwettige wyze zig aangematigt
hebben, zo weet hy, dat zulks veel invloed,
op uwe moed en geest moet hebben, en maakt
'er vaste staat op, dat gy dezelve Atheniensers
niet meer zyt, die hem by Eubea te gemoet
trokken, en alle de Staaten van Griekenland,
zyn hier van zo wel overtuigt als Philippur.
Daar is eens een tyd geweest, dat uwe uit-
w - spraak,

[ocr errors]

spraak, wanneer uwe nabuuren onder elkander twisten, voor een Wet wierd aangezien. Hebben wy hen niet gezien, wanneer zy verdrukt wierden, u om hulpe smeeken, om in hunne rechten hersteld te worden? Gy zyt eertyds de schrik, van meer als een staatzuchtig Tyran geweest ; in een woord, doen waard gy de voorstanders van de algemeene Vryheid, maar nu, (ziet eens hoe alles van gedaante verandert is,) zo heeft men geen achting voor u , wat verschillen er onder uwe nabuuren ontstaan;verre daar vandaan, dat men u tot scheidsmannen zoude verkiezen, zo word gy niet gestreeld van vrienden, nog gevreesd van uwe vyanden: En de gansche waereld is zo wel overtuigt, dat gy al uw voorige deugd verlooren hebt, dat men zelfs heeft toegestaan, dat een ander, die meer als eens voor u gebeeft heeft, als een algemeene scheidsman word aangenomen; een hoedanigheid, die gy eens met zo veel glory bekleed hebt. Indien een vreemdeling u zoude vraagen, wat doet gy met u leeger? Zo moogt gy met recht andwoorden; wy hebben zo wel Generaals en Collonels als andere van onze nabuuren. Maar wat gebruik maakt gy daar van? wel zy zyn stil en gehoorzaam, gelyk andere Burgers, en bewaren de Steden, dat zy niet wegloopen. Is het niet een fraaye zaak, dat

men Generaals en Collonels heeft, die tot geen

ander gebruik zyn, als om gelyk houte of aarde beelden, te pronken? Indien een vreemdeling uw verder vroeg, wat dienst gy verder van hen trekt, zo andwoord vrymoedig, zy hou

B 5 den den hun gemak of trekken wat heen en we

der, en voor het overige eeten zy het inkomen van de Republiek op. Ik kan het herhaalen van de aanmerking, die een Barbaar onlangs over de Atheniensers maakte, niet nalaaten: Wanneer hy hoorde, hoe geduldig gy zeedert eenigen tyd, de ontfange beledigingen verdroegt, zo vergeleek hy u, by die geenen, die in zyn land met vuisten vegten; want (zeide hy) wanneer een lafhartige vegter op het toneel verschynt, zo valt hy op de eerste ontfange slag ter needer, wryvende en strykende de zeere plaats, en hy is zo ver van wederom te slaan, dat hy zyn vyand niet eens onder de oogen derft zien. Het is u bekend, hoe zeer de Staatkunde van deezen Staat, zeedert eenige jaaren verandert is , en gy behoort reets ondervonden te hebben, hoe veel gy daar door gewonnen hebt. Van te vooren hield gy de balans van Griekenland, maar nu zoeken die welsprekende Mannen, u te overreden, dat dit maar een moeyelyke zaak is, en dat het beeter is zig nergens meede te bemoeyen. Eertyds wapende gy u , om den vyand aftekeeren , maar nu oordeelt gy het verstandiger te zyn, om 's lands inkomen, door een leeger zonder nut, te doen verteeren, zonder tegens Philippus die u benadeelt te vegten, ons willende wys maken, dat het voorzigtiger is, een vreedzame aanschouwer van die beledigingen te zyn. Doen wierd het voorkomen van onheilen een goede Staatkunde gerekent, maar nu dat men wagt, dat die eerst gekomen zyn , en dat de beste

beste tyd om over dezelve te raadplegen, dan is, wanneer er geen hulpmiddel meer voor

de quaal is te vinden. Het is een vreemde zaak, dat gy den handel en het gedrag van die geenen, die tot hiertoe uwe zaaken besteld hebben, niet wild onderzoeken: Men moet verbaast staan om te zien, dat gy met gedult kunt beschouwen, hoe onderscheiden dat zy handelen, als het hun eige belang, dan als zulks het gemeen raakt. Is het niet aan al de waereld bekend, dat zommige van hen, die voor eenige jaaren nog zo arm waaren, dat zy hunne schulden niet konden betaalen, nu ryker zyn geworden, als de oudste familien van Athenen, die zy zelfs met hoogmoed derven behandelen? Ziet nog gevoeld gy niet, dat het Gemeenebest, dat ryk was, doen zy arm waren, vervalt en verarmt ; dat wy die de eerste rang onder de Staten van Griekenland hielden, verachtelyk door onze Staatkunde zyn geworden , verplicht zynde om de ontfange hoon en verongelykingen op te kroppen, zo dat het geheele Gemenebest, byna een gevangene binnen zyne

grenzen geworden is, Ik besweer u, in de naam van 3upiter en Apollo , dat gy uit deeze slaap-ziekte ontwaakt, onderzoek uw eige zaaken ; daar word jaarlyks meerder lasten betaald, als ooit te vooren, schoon wy daarom in schulden blyven steeken. Doet hen door wiens handen het gaat, een nette Reekening geeven , en saat niet toe, dat het onnut , met het bouwen van fraaie Paleizen en Hofsteeden tot hun Vers

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »