Pagina-afbeeldingen
PDF

nieuwe Philippussen zullen opstaan. Ik zeg het nog eens, tot dat die tyd zal komen, dat 'er eenige Deugd en wysheid, in het bestieren van onze huyselyke zaaken, en moed ten opzigte van de buitenlandze zal gevonden worden, zo zal het nooit aan geen Philippus ontbreeken, om ons te hoonen en te beledigen.

V I E R DE V E R T O O G, Brief aan D'Informator.

Wegens een uitgevonde Wichgelroede, om het verstand te ontdekken.

Heer Informator.

E en Man, die zo veel geleezen heeft, als - gy, kan niet onbewust zyn, dat de oude Philosophen en Natuurkundigen, van de Virga Divinationis of Wichgelroede, gewag maaken, waar door men in staat is om het goud te ontdekken, zelfs heeft den geleerden Rabus, in zyn boekzaal, hier van een omstandig verhaal gegeeven. Daar zyn eertyds buiten de Wichgelroede nog veel andere diergelyke bekent geweest, maar geen van alle die my beeter geviel als de Spheer, of Roede van Ithuriel, waar door men in een ogenblik het waren van het valsche kon onderscheiden. Om nu van andere niet te spreeken, zo moet ik u bekend maaken, dat ik alle moeite heb aangewend, gewend, om het geheim hoe men deeze roede bekwam uittevinden, dewyl men heedendaags boven alles deeze roede benodigt heeft, wil men niet bedrogen worden , dewyl het valsche onder het waare zodanig vermengt is, dat men veel wysheid en voorzichtigheid nodig heeft, om dezelve wel te onderscheiden: En schoon het my tot hier toe niet heeft willen gelukken, om myn wensch te verkrygen, zo is myn moeite nogtans niet te vergeefs geWeelt. . Om dat het bekend is, dat veele uitwerkingen van natuurelyke oorzaaken, voor bovennatuurelyk worden aangezien, zo ben ik bevreest, dat myne nieuwe ontdekking, aan zommige van uwe Leezers ongelooflyk zal voorkomen; dog een man van zo veel geleerdheid als gy, zal wel weeten wat hy daar van gelooven moet, en zo gy deeze aan het gemeen gelieft meede te deelen, zo zal ik, onder belofte van stilzwygendheid , u myn geheim openbaaren, wel verzeekert zynde, dat myne ontdekking u aangenaam zal zyn. Na dat ik een langen tyd, met onvermoeide yver my in de natuurelyke wysgeerte had geoefent, heb ik eindelyk zo gelukkig geweest, de Konst om een wichgelroede, ter ontdekking van het verstand uittevinden, zodat myne Roede, door een Sympatetische kracht zig zelve kromt, zodra als men die by een Verstandig Man of een geleerd boek brengt, maar is hy gek, of het boek, zonder geleerdheid, geest of leeven geschreeven, zo maakt hy geen beweging, en de buiging is altyd meerder of G minder,

minder, na dat het gezond verstand ontmoet. De eerste proef deet ik op de Boekzaal, maar vond geen beweeging altoos, de tweede was op het woordenboek van L. . . . . . . . maar al niemendal; doen nam ik de gevallen van Telemachus, wanneer de roede zig tot een halve cirkel boog; daar op nam ik de Vryheid in den Burgerstaat, en de Roede boog zodanig, dat ik vreesde dat hy breeken zou , waarom ik genoodzaakt was om die naast dit Boek o tafel te leggen, zo dat dezelve gevallig # schen dit voortreffelyke werk en de H. . . . . Courant die op tafel lag geplaast wierd, en dat aardig is, dit halve vel had zo veel kracht, dat het de roede deet regt staan, waar uit ik besloot, dat de dwaasheid van dit papier, het verstand van dit doorlugtige werk op woog; gelyk bleek, doen ik het zelve wegnam, want doen boog de roede op nieuw gelyk te vooren; daar op nam ik het vervolg van de vryheid in den Burgerstaat, wanneer de Roede wel boog, maar nogtans niet volkome zo sterk als van te vooren, maar dat zeer opmerkelyk was, hy sloeg geduerig op en neer, zonder dat ik kon begrypen, wat hier van de reede konde zyn, tot dat ik het op de Engelsche Spectator, de Hamburger Patriot, de Hollandse Spectator, den Bedrieger bedrogen en zelfs op uw werk lag, wanneer het dezelve uitwerking had, hoewel op de eene wat minder als de andere, waar uit ik besloot, dat dit een teeken was, dat er iets aardigs in die werken gevonden wierd, gelyk ik naderhand heb ondervonden, dat de waarheid 's s - U!

[ocr errors]
[graphic]

meen nergens eenige beweeging vinden, alleen by deeze en geene perzoonen, die hier of daar afzonderlyk zaten: Hier merkten ik aan, als ik de proef ten opzichte van iemand nam, die veel praats voerde, dat myn Roede styf wierd, zo dat ik besloot, dat al die praatvaars, regte zotskappen waren. Dewyl ik hoorde dat men beezig was met pleiten, zo wierd ik nieuwsgierig om ook eens de proef van onze Rechtsgeleerde, Procureurs en Solliciteurs te neemen. Doen ik bove kwam in 't midden van een swerm van Menschen, die men Practisyns noemt, bevond ik geen beweging altoos , maar doen ik de proef by deeze en geene in 't byzonder nam , bevond ik dat myne Roede zomtyds zeer sterk beweegde. Ik hoorde hier een doorgeleerd Advocaat, die nog Jongman is, met een weergaloze soliditeit en wel# pleiten, en dewyl het niet nodig was, om deeze proef ten zynen opzichte te neemen, zo gong ik agter hem staan, om het vermaak te hebben, van dien verstandigen Heer te hooren redeneeren ; dog myn reedé begon doen ik hem naderde, met zo veel geweld te bewegen, dat ik werk had om hem vast te houden, het welk door een ander Rechtsgeleerde aanstonds gemerkt wierd, (dewyl dit volk zulk een doordringent gezigt in 't gemeen heeft, dat zy meer dan anderen konnen zien,) dat my deet besluiten om haastig te vertrekken. f, 't afgaan kwam my een Dokter, met een Poeëtisch Chirurgyn C tegen »

« VorigeDoorgaan »