Pagina-afbeeldingen
PDF

tegen, dog de Roede had er geen aandoening van, dat my zeer verwonderde. Voor deeze tyd zal ik u nu niet verhaalen, hoe ik op de Beurs, en in verscheide geselschappen gevaren ben, dewyl myn Brief dan te lang zoude worden, waarom ik myne ontdekkingen, op een ander tyd verder aan u zal mededeelen. Ik twyffel niet Myn Heer, of gy zult myne uitvinding, de Waereld aanpryzen, want zodanig een roede is noodzakelyk voor Maagden , Vrouwen, Weduwen , hoge en laage Stands perzoonen , zelf Poeëten, Toneelspeelders, Drukkers al bezitten zy nog zo veel Authoriteit, en Boekverkopers, en voornamentlyk de laaste, die dan zoude konnen weeten, of een Copy die zy niet verstaan, goed is of niet, hoewel het waar is, dat de gekste Boeken, in 't gemeen best verkogt worden, om dat 'er meer gekken als verstandige Menschen zyn. Altoos ik zou nooit iemand raden een Boek zonder deeze proef te kopen , want die een Boekverkoper na de deugd van een Boek dat hy gedrukt heeft vraagd, toond dat hy gek is.

Juvenaal.

[ocr errors]
[ocr errors]

s Een onderzoek, voor het beruchte verschil, of Eneas, ooit in Italien is gekomen of niet ? benevens eenige aanmerkingen, over het vermaak en voordeel van de Classicale geleerdheid, en aanmerkingen over Virgilius.

Brief aan d'Informator.
Myn Heer.

Ik hoop dat gy het niet quaalyk zult nee*men, dat ik u, over deeze stoffe, raakende de Classicale Geleerdheid en fraaje Letteren, onderhouw. Ik beken, dat de Waereld omtrent de natuur en het nut van deeze zoort van Studien, zeer verdeelt is; zo dat terwyl eenige Voorstanders daar van, dezelve tot aan de Sterren verheffen, en die boven de Geschichtkunde, wiskunde en Wysgeerte stellen; anderen in tegendeel dezelve zo gering achten ja verachten, en als voor geheel nodeloos en zonder nut uitkryten, en waar door men geheel onbequaam voor eenig aangenaam gezelschap ja tot een Pedant word: Dog om deeze twee uitersten te myden, zo ben ik van gevoelen, indien men dit zonder vooroordeel overweegt, dat men zal bevinden, dat deeze zoort van studie wel aan gelegt zynde, niet alleen veel vermaak, maar ook veel voordeel .

C z aan ,

[ocr errors]

be

[ocr errors][ocr errors]

over een Grieks Schryver gemaakt had, verlustigende, welke bezigheid volgens zyn zeggen, hem een onuitspreekelyk vermaak gaf, in een ouderdom waar in hy geen smaak meer in de vermaakelykheeden van dit leeven had. Hier uit behoorden de jonge lieden te leeren, om zig tydelyk tot deeze Studien te begeeven; om daar door zo veel voorraad van geleerdheid op te leggen, als nodig tot het vermaak des leevens is, en tot een troost in hun ouden dag kan verstrekken.

Dit is zeeker, dat deeze Studien behulpzaam zyn , om in dien Ouderdom , het vuur des verstands, dat als een vlam om zyn pit begint te dwaalen, leevendig te houden, en de ongemakken des Ouderdoms te verzoeten, waar door zy de bloey hunner Jeugd als op nieuw smaaken. Aldus word die aanmerking bewaarheid, dat gelyk 'er niets aangenamer in een longman is, als dat hy eenige deftigheid en bezadigtheid des Ouderdoms bezit , 'er ook niets beminnelyker in een Oud man is , als een leevendigen Geest , van de jonkheid, in hem te zien uitblinken. Hier om hoop ik Myn Heer, dat gy de Vrucht van eenige leedige Uuren, die ik tot uitspanning van gewigter Studien doe dienen, zult verwaardigen in uwe werken te voegen, en die ik u van tyd tot tyd zal meededeelen. Ik ben met hoogachting

[ocr errors][merged small][merged small]
« VorigeDoorgaan »