Pagina-afbeeldingen
PDF

Agathocles, Koning van Sicilien, klaagden, dat hy hun Vaderland beroofde, en het Veewegdreef, geandwoord wierden, dat zulks alleen uit wraak geschieden, om dat Ulysses eertyds de Schaapen der Sicilianen gerooft en de Schaap herders, het gezigt benomen had. Wanneer de Inwoonders van Coreyra, hun beklag by dien zelven Vorst deeden, over de invallen zyner onderdaanen, in hun Land, zo wierd hen geandwoord , dat zulks geschiede, om dat zy hun Voorvader Ulysses in hun Eiland ontfangen hadden. Dog het belagchelykste van alle hier omtrend, was de boodschap die Mahomet de grooten, aan Paus Pius de tweede zond, die de Grieken bystand verleende, teegens de Turken, wanneer hy den Paus liet zeggen, dat het hem zeer verwonderde, dat de Romeinen hem beoorloogde, dewyl zy beide eenen oorspronk hadden, en verplicht waren om de dood van Hector, op hunne gemee

ne Vyanden, de Grieken, te wreeken. Deeze vercierde Walscheeden, zegt den geleerden Baylen door de Poeëten uitgevonden, zyn zomtyds als weezendlyke zaaken verdedigt. Dog om tot de plaats van Homerus weder te keeren. De dubbelzinnigheid van dit woord, is zo ver er van daan, om deeze overlevering te doen verwerpen, dat het eerder een bewys daar voor schynt te zyn; zynde het, gelyk ik te vooren zeide, de gewoonte of natuur der Heidensche Voorzeggingen, dat dezelve op een duistere en twyffelachtige wyze wierden voorgestelt; zo dat ik niet kan besluiten, dat een dubbelzinnige uitdrukking,

en het enkeld getuigenis van Strabo, in staat is, om de getuigenisse van zo veele oude Schryveren om ver te stooten. Dog eens ondersteld zynde, dat de teegenwerping van Bochartus wel gegrond was, en dat men toestaat, dat Eneas nooit in Italien geland is, maar in Asia verblyvende, over de Trojaanen aldaar geheerst heeft, dat ik vind, ook het gevoelen van Den Heer Pope te zyn, zo kan ik nog niet zien, waarom dit Virgilius zoude benadeelen ; of de grondslag van zyn uitmuntend werk om ver konnen stooten, want toegestaan zynde, dat er zodanig een overleevering by de Romeynen was, zo had hy grond genoeg om daar op te bouwen, al was er geen woord waarheid in het gansche Verhaal. . Dat er nu zodanig een overleevering was, blykt uit het getuigenis van Livius, Dionysius Halicarnassus en andere Historie Schryvers, derhalven heeft Virgilius, daar met recht gebruik van gemaakt. Dit zelve meen ik, dat gezegt kan worden, van die groote beschuldiging, die eenige oordeelkundigen, tot lasten van Virgilius maaken, ten # van de Episode van Dido, die hy in zyn gedicht gevoegt heeft, waaromtrent zy hem van aanmerkelyke misslagen beschuldiCI),

8 I. Dat hy twee Perzoonen te gelyk op het Toneel voert, wiens leeftyd ## 4.oo Jaaren verschilt. . 2. Dat hy de eer en achting van een deugdzaame Princes beklad heeft, dewelke een voorbeeld van Kuischeid en Zeedigheid voor haar gant

[ocr errors]

de tweedemaal te trouwen, en met den Koning

van Mauritanta, in Huuwelyk te treeden. De Vrienden en begunstigers van Virgilius, hebben veele moeite genomen, om hem van die twee beschuldigingen te doen vryspreeken; dog ik kan niet denken, dat het alleen de Poeët zyn uitvinding was, maar ik geloof dat 'er zodanig een overlevering by de Romeinen gevonden wierd, die als zeer jaloers van de macht en grootheid der Carthageniensers, zynde, zeer gereet waren, om alles wat maar tot blaam van dien Staat strekten te omhelzen. In dit geval gaat het, gelyk u bekend is Myn Heer; Quae volumus facile creaimus. Daarom was Socrates gewoon te zeggen, dat 'er niets gemakkelyker viel, als de Grieken te pryzen, en de Persianen te verachten: Dog dit zyn alleen myne gedachten, die ik aan het oordeel van geleerde Mannen overgeef. Maar ondersteld zynde, dat het alleen een uitvinding van den Poeët is, en dat de beschuldigingen dus waar zyn, zo moet ik zeggen,

* - A -

[ocr errors]

En dit stuk van Dido, is zo vol schoonheeden en bevalligheeden, en vertoond zodanige leevendige verbeelding der Menschelyke - - - - - *UR, is * Dido maluit ui quam nubere Tertulliau.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Quinetiam hyberno Moliris videre classen, Et mediit Properas Aquilonibus ire per altum,

Zeggende, zeer verwondert te zyn, dat zodanig een oordeelkuudig Schryver, zo veel onweetendheid, in de Geographie toonde , met Eneas van Africa naar Italien, met een noorde wind te doen zeilen, die hem vlak teegen was.

Et mediis properas Aquilonibus, &c. Ik andwoorde, dat men zeer behoedzaam moet te werk gaan, om zodanige reflectien op de oude Schryveren, en voornaamentlyk op zodanig een, als Virgilius is, te maaken, Ik zoude voortgegaan hebben, indien een ander Heer van het gezelschap'er niet bygevoegt had, dat de teegenwerping naar zyn gedagten, gemakkelyk konde beandwoord worden, # - wy

w

wyl het maar een Figuur van de Rhetorica was, zo dat Aquilonibas, niets anders wilde te kennen geeven, als stormachtig weeder, en een sterk en onstuimige wind, uit wat hoek die ook waaide. My kwam te binnen; dat dit de oplossing was, die Bayle hier van geeft: Dog dewyl de woorden Hyberno sidere indit vaers even voorgaan, dat het zelve beteekend, zo zoude dit na een Tautologia gelyken, en een nodeloos herhaal zyn, zynde het niet waarschynelyk, dat dien grooten Schryver , daar schuldig aan zoude zyn. Een ander Heer geliefde te zeggen, dat Dido door de drift vervoerd niet wist wat zy zeide; en dat Virgilius het zo verhaald had, om de grootheid van haar passie uittedrukken, Een derde gong nog korter te werk, zeggende, dat de Poeët het woord Aquilonibus tot gemak had gebruikt, om dat hy geen naam van eenig ander wind konde vinden, die zo wel met de maat van het vaers over eenstemde, Dit is, gelyk gy ziet Myn Heer, modum secare non solvere, en verdient dierhalve geen andwoord. Dog alle deeze uitvluchten zyn niet nodig, om de achting van den Dichter op te houden, want laat ons de tegenwerping in zyn volle kracht opneemen ; toestaande dat de gestrektheid van Africa en Italten, doen was als nu, ja, laat ons Aquilonibus in de bepaaldste zin of beteekenis neemen, die het draagen kan, zo zal het eerder een schoonheid als een blaam blyken te zyn, waar door de woorden van Dido meerder nadruk hebben. De beteekenis zal dan zyn. Wreed

- Mensch,

« VorigeDoorgaan »