Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

ZEEVENDE VERT OO G.
A A N M ER K IN G E N.

Over de menigvuldigheid der wetten, Rechtsplegingen en Rechtsgeleerden,

MY komt te binnen dat ik eens met ver

*wondering een uithangbord in Engeland gezien heb, dat ik zeer aardig vond. Aan de eene zyne wierd een Man vertoond, die geheel naakt was, met dit byschrift, Ik ben de Man, die myn Rechtsgeding verloor. Aan de andere kant, stond een Man, met gescheurde, kleederen, kykende of hy het niet gebeeteren koh, met dit Bron: Ik ben de Man, die

- myns

v

myn Rechtsgeding won. Schoon my die uitvinding zeer geestig voorkwan, zo vervulden het myn Geest met droefheid, en ernstige overweegingen omtrend de meenigvuldigheid der wetten, Rechtsplegingen en Rechtsgeleerden, die niet zeer tot hun voordeel waaren. Het is bekend, dat een zeeker Koning, om in de klagten zyner onderdaanen, hier omtrend te voorzien, van voorneemen wierd, om de rechtspleegingen eens bytewoonen, en alles te onderzoeken: wanneer hy ten dien einde in de Rechterstoel gezeeten was, om een zaak te hooren bepleiten, en de Rechtsgeleerde, zyn zaak zeer omstandig had voorgesteld, zo vroeg de Koning aan party, wat hy teegens zodanig een klaare zaak intebrengen had? Deeze wist den Eisch in zyn andwoord, met zo veel uitvluchten te beandwoorden , dat de Koning met quaadheid opsprong, zeggende, Altemaal Schelmen. Altemaal Fielten. Ook word er verhaalt, dat Czar Peter de Groote doen hy in Engeland was, onder andere in de Zaal van Westmunster gebragt wierd, terwyl de gerechtszittingen gehouden wierden; vraagende, wat dit voor een meenigte van Menschen was? waarop men hem andwoorde, het zyn Rechtsgeleerde. Hier over verwondert zynde, riephy uit; Elendig land, daar zo veel Rechtsgeleerden zyn. Ik heb er twee in myn Ryk, maar zo dra ik te huis kom, meen ik er een op te hangen.

Ik beken, dat deeze zeggingen veel te hard

[ocr errors]

Man handelt, veel nut aan het gemeen kan toebrengen , waarom deftige Rechtsgeleerden zig dit niet behoeven aan te trekken: Dog dit is zeeker, dat de groote meenigte van wetten, aan gewetenloze Rechtsgeleerden die gereed zyn om staande te houden, dat wit zwart en zwart wit is, indien zy 'er , maar geld door konnen verdienen , gelegentheid geeft, om door menigvuldige uitvluchten en chicanes, de onrechtvaardigheid zelfs zomtyds te doen triumpheeren, waar door het geen de bronwel van ons geluk behoorden te zyn, een oorspronk van elenden voor het gemeen word; zonder dat de Rechters daarin konnen voorzien; dewyl het hen zomtyds onmogelyk is, om het waare van het valsche te onderscheiden, # veel oplettendheid zy ook mogen gebruiCIl,

Is het dan niet klaar, dat wy die ons Christenen noemen; (dat is geloovige, neederige, Godsvruchtige en lydzaame Menschen, die de naam van twist tweedracht uitvluchten en Chicanes niet eens behoorden te kennen, ) hier omtrend elendiger, als de blinde Turken zyn, die wy nogtans voor Barbaaren gewoon zyn aantezien. In Turkyen , (alwaar men geen Rechtsgeleerden of liever Pleiters vind, veel min dat men daar 36 stuivers voor een consult betaalt, dat dikmaals geen oortje waard is, en ons zomtyds meer in de war als daar uit helpt, dewyl de meesten alleen andwoorden op het geen hen gevraagt word, om de Kat maar aan het spek te helpen, zo dat den Vraager zelfs wel een Rechtsgeleerde dient te zyn, om alle omstandigheeden wel te konnen onderscheiden, om dus een goed advys te bekomen) moeten de klager en verweerder hun eige zaak bepleiten, of zo zy ziek en onmogelyk in staat zyn, een vriend daar toe verzoeken, en daar weet men van geen verklaringen , Interrogatorien , strikvragen &c.

maar de getuigen, worden aanstonds door den

Rechter zelfs gehoord, die niemand als Men

schen van een bekende eerlykheid aanneemt;

en word er eenige valscheid in hunne getui

genissen ontdekt, zo krygt hy aanstonds een

goed deel Stokslagen tot zyn loon: En zo

dra den Rechter, alles eenvoudig onderzogt

heeft, zo bekomt men vonnis en executie op dezelve tyd, en de zaak is afgedaan. Maar

onder ons gaat het anders toe. By voorbeeld, als men eenig geld van een Onwillige te vorderen heeft, en genoodzaakt word hem voor de Rechtbank te dagvaarden, moet men zig eerst by een Procureur vervoegen, die gy het zelve voorstelt, (dat is al een advys voor hem,) die zal u vraagen wie gy tot Advocaat verkiest, zo gy niemand weet, zal hy 'er u ten eersten een noemen, die hem dezelve dienst naderhand weerom doet, en hy raad u om dien Rechtsgeleerde eens te gaan spreeken , want dit is maar billyk. Als gy nu den Advocaat van alles onderrigt hebt, die u andwoord, dat hy niet zien kan of uw zaak is goed, en dat gy maar voorttegaan hebt, dewyl 'er geen zwarigheid is, (dat is ook een advys voor hem) en om u dienst te doen, zal hy de Stukken eens nader examineeren, en met u Procureur daar

daar over spreeken, gelyk geschiet; die dan aanstonds noodig vinden, om met den principaal een Comparitie te beleggen, om aldaar te besluiten hoe men de zaak (die dan zo eenvoudig veeltyds is, dat een kind het verstaan kan) zal aanvangen. Maar dan is u zaak, om dezelver eenvoudigheid, gelyk een Beer die eerst geworpen is, en door het likken van de Moer, eerst een zeekere gedaante moet verkrygen: Ten dien einde word er nagezien wat bewyzen gy zult konnen voortbrengen &c. waar op party gedagvaard , en eindelyk de zaak aanhangig word gemaakt, zonder dat de Principaal eenigetyd ergens van hoort, en wil hy het weeten wat er omgaat, zo kan hy 'er tot zyn reedelyke kosten, na komen vraagen, eindelyk na lang talmen raakt de zaak voldongen, en de Heeren Practisyns, zenden u de Reekeningen te huis, die met advysen, besoignes, Comparitien, verschotten &c. vry wat hoog loopen, die de Principaal maar heeft te betaalen; dat een onnozel Mensch graag doet, om dat hy weet dat zyn zaak voldongen is, en hy nu ten eersten een gunstig vonnis verwagt: Maar hier omtrent vind hy zig elendig bedrogen, want de zaak komt op de Rol, en dat is voor eerst genoeg. Word men dan ongeduldig, om dat men nergens van hoort, zo moet gy uw Procureur gaan spreeken, die andwoorden zal dat hy alle mogelyk vlyt zal aanwenden, om die spoedig ten einde te brengen, (schoon hy 'er niet eens meer om denkt) maar dat noodig is, om de bewyzen inmiddels inte winnen. Wilt gy weeten, wat gy al # hebben, zo hebt AI* 's - gy

« VorigeDoorgaan »