Pagina-afbeeldingen
PDF

gy maar naar uw Advocaat te gaan, die er inmiddels zo veel om gedagt heeft als de Procureur, en gy zult hooren, dat hy de stukken nog eens op nieuw moet nazien, en dan met de Procureur 'er over spreeken zal, die beide in een Comparitie u dan opgeeven, wat bewyzen noodig zyn; als gy dit na vermogen

gedaan en aan uw Practisyns behandigt hebt, zo hoort gy 'er zo veel van, als te vooren; dog altemets 'er eens na te vraagen, al was het op straat, of zo gy in de buurt woond, des avonds op stoep onder een praatje of pyp Tabak , dat zy nooit vergeeten aanteteekenen. Eindelyk komt de zaak aan , dan moet 'er een Comparitie gehouden worden, om de stukken na te zien, of die wel in order zyn, eer die overgeleeverd worden; daar zeekerlyk iets aan haperen zal, dat gy nog moet zien te bezorgen, wanneer men op nieuw Comparitie houdt, tot dat de stukken in order zyn Party die niet vergeet om het zelve te doen , Zoekt ook maar uitstel, tot dat 'er een Jaar of twee verloopen is, en zomtyds nog veel langer, wanneer men door geduurig teloopen het zo ver kan brengen, dat de stukken gewisselt worden. Dog als dit geschiet is, en men de stukken van party heeft bekomen, zo moet den Advocaat en Procureur, die eerst yder byzonder en naderhand te zaamen examineeren en revideeren, waar op noodzakelyk een Comparitie volgt, wanneer men goed vind, de getuigen van party op Artykelen te hooren, om nu van nieuwe productien en honderd diergelyke zaaken niet te spreeken: Deeze Ar

ty

t, 5 let Ses TaGUl. DOE de yn, rlyk En te ritie 'NS) )en , laar veel open 1 geCf! 1, 70 eerst Ramokelyk vind, OICs! » nderd leAfty

tykelen, moeten door den Advocaat opgesteld, en met de Procureur geexamineert &c. en in een Comparitie overwogen worden, gelyk party het zelve doet. Hebt gy nu nog gedult genoeg, zo zyt gy gelukkig, anders moet men door geduurig loopen, bidden en smeeken, zo niet door presenten hun gestadig aanzetten, om de beandwoorde vraagen te doen examineeren &c. en zoo 'er dan gepleit word en gy u zaak verliest, zo staat gy met de Man in het uithangbort, moeder naakt , dog komt gy die te winnen, in het hembd, often minsten met gescheurde kleederen: En die aldus behandelt zyn, dat het fraaiste van allen is, hebben niet veel reeden om te klaagen, want dan is het waarlyk zeer genaadig, om dat hun zaak, door zyn klaarheid, niet veel uitvluchten toeliet, maar is het over een Testament en diergelyke zaaken, zo kan er een gaauw practizyn, met wyf en kinderen, -eenige Jaaren van leeven, en dan een appel na het Hof, daar van daan naar den Hoogen Raad, en eindelyk in Revisie, zo is het in staat, om een gansche familie, in plaats van een Man te ruineeren. En daar zyn weinig zaaken, die een koppige Schurk, met behulp van een habiel Chicaneur zo ver niet trekken kan. Is onze toestand, dan niet zeer beklagelyk, daar een vreedzaam en eerlyk Man, genoodzaakt is, als hy ongelukkig genoeg is, om met een Schurk te doen te hebben, het geen hem rechtvaardig toekomt, te laaten vaaren, of naar het uitstaan van veele quellingen en moeielykheeden te moeten zien, zo hy zyn zaak wind, dat het grootste gedeelte van het geen - D hem

hem rechtvaardig toekwam, door de praétisyns is verslonden, zonder dat iemand in staat is, om hem anders te redden. Is het nu alleen uit deezen hoofde, dat wy de Naam van een beschaafde Natie, en de Turken die van Barbaaren voeren, zo zouden alle vreedzaame Menschen, liever Barbaaren zyn : En men heeft reeden om dagelyks den Hemel te smeeken, dat het Hem behaage ons uit de handen van die Roofvogels te verlossen. Men moet hier uit niet verstaan, als of ik wilde zeggen, dat zy alle zo bestonden, verre daar van daan, want daar zyn onder het groot getal der Practisyns, zeeker eenige geleerde en waardige Mannen, van een voorbeeldige deugd en alle achting waardig, die het zoude verfoeien, om hunne handen met dit vuile werk te bezoedelen. Zo gong niet lang geleeden, een van myne vrienden, met een Rechtsgeleerde, (die veel eerwaarder door zyn deugd en verstand, als door zyn Jaaren is) over een zeeker verschil te raaden, maar Hemel wat stond ik verstomd, wanneer ik hoorde hoe hy myn vrind aantoonde, dat party veele reedenen had om hem teegentespreeken, waarom dezelve, naar het doen van veele onkosten, waar van hy hem niet kon bevryden, gevaar zoudeloopen, om zyn zaak te verliezen, ten minsten om een accoort met zyn

party te moeten aangaan, en dat dit beeter nu

als dan konde geschieden, myn vriend radende, om liever wat toetegeeven, als een Rechtsgeding te beginnen: En dewyl die wat driftig was, zo wist hy hem met zo veel wysheid en

bebezadigtheid inteneemen, door zyn voorzichtige en oneigenbatige raad hem beweegende, om zyn raad op te volgen, gelyk dan ook geschiede; waar door een braaf Huisgezin met Vrouw en Kinderen behouden bleef. Maar ach! hoe weinig zyn 'er die dien grooten Man gelyken. Indien wy als rechte Christenen, meerder gesteld waren om de vreede als de wraak na te jaagen, zo zoude men liever eenige schaade lyden, als zig in dien poel van verwarringen, om de minste reeden te storten: Nogtans is het menschdom hedendaags zo verre vervallen, dat men die geene dien zig niet wreekt, voor een kleinmoedig man en laffe ziel aanziet; daar de wraak geenzins het erfdeel van edele zielen, maar van slechte en verachte Menschen, Schelmen en Fielen is, volgens het zeggen van Juvenaal. --- minuti Semper &5 infirmi est animi exiguique

Ultio.

[ocr errors]

Juv. Sat. 13. vs: 189.,

Is het niet te verwonderen dat een Natie als de onze, die zo beschaafd en wys in andere zaaken is, en die alles voor hunne vryheid zouden op offeren, met zo veel lydzaamheid, diergelyke quellingen konnen verdragen, zonder naar middelen uittezien, om daar van verlost te worden. Indien het den Hemel behaagden, om den wensch van zeer veele deftige, uitmuntende en geleerde staats-Mannen te volD doen

w

doen, om door hun middel een korter, eenvoudiger, en onkostelyker wyze van rechtspleeging uittevinden, die met de natuur van onze regeering bestaanbaar is, en waar door yder, in het geen hem rechtvaardig toebehoort, konde beschermt worden, zonder gevaar te loopen van daar door bedurven te worden, Zo zoude den Na-neef hunne Naamen met eerbied melden, en ons gezeegend Vaderland, gelukkig en voorspoedig worden.

A C H T S TE V ER T O O G.
Brief aan d'Informator,
Myn Heer de Reformator.

[ocr errors][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »