Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

gen jou Wyf het kou evat, en ik zy dat kan wel, maar wat schort er an de buik? en hyzy dat weet ik niet, en ik zy, ik weet het ook niet, maar jy moet het weeten, en hyzy hoe drommel wou ik dat weeten, en ik zy bin jy geen Dokter , en hy zy wel ja , en ik zy, kan jy dan niet Toveren ? en hy wierd al weer quaad , en hy zy dat ik hem fopte, en ik zy dat hy my fopte, dat Jaep het ezyt had, en hy zy, dat ik en Jaap voor den drommel kon loopen; en zyn wyf zy, dat ik dan verkeert was, en dat ik maar betaalen en heen gaan zou, en ik zy wat moet jy dan hebben, en zy zy 12 stuivers, maar ik zy dat is te veul, daar is 6 stuivers, maar kyk myn Heer de vent ging an of hy bezeten was, tot dat ik de 12 # betaalde, en ik zy waar woont dan de Docter die Toveren kan, en hy zy loop na de hel en ik zy wys my de weg, en hy zy ik zal jou die met de Stamper wyzen, maar Kees liep met de fles met pis de deur uit. Nou Myn Heer, jy weet wel, ik dogt, nou

al 12 Stuyvers, en ik ben nog even wys, dat zal hoog loopen. Nou liep ik over al vraegen, na de Dokter, die Toveren kon, maar het volk lagte my uyt, tot ik op den Dam kwam, daar ik ien Boer ontmoete, die ook ien Fles onder zyn arm had, en ik zy waar woont de Dokter die Toveren kan, en hy zy ik ga er mit myn wyfs water na toe, en ik zy ik ook, en hy zy, hy woont hier digte by, en ik zy wys het my dan zal ik jou ien zoopie geeven, en hy zy, dat zel ik doen. Nou kyk Myn Heer, hy brogt my an een mooy nieuw Huis mit ien yzer hek, daar ik ien hoope Boeren, aan de deur vond, om heur pis te laaten kyken. Nou Myn Heer jy weet wel, doe het myn beurt wierd, kwam ik in ien hiel mooye Kamer, die op Straat uitzag, daar zat de Dokter, mit ien hiele dikke buyk en ien witte slaapmuts op de kop, en keek zo bars, dat ik bang wierd, en ik zy dag Myn Heer, hier is myn wyfs pis, en hy zy geeft hier, doen hy et ekeken had zy hy, hoe oud is jou wyf, en ik zy 32 Jaar, en hy zy op wat dag en hoe laat is zy geboren, en ik Zy, dat weet ik niet, zeg maer wat myn wyf schort want jy kunt Toveren, en hy zy, ik moet weeten wanneer zy gebooren is, dan kan ik alles uit de Starren zien, en die zullen heur helpen, en ik zy dan moet ik het lope vragen, en hyzy, komt dan wierom, dan zal ik heur helpen, en ik zy hoe veel geld moet jy hebben, en hy zy een gulden. Nou kyk myn Heer, jy weet wel, ik dogt dat is al 3o stuivers, ik loop na Huis, en ik vroeg Geurtie wanneer zy geboren was

CIM

[ocr errors][merged small]

Deeze brief die ook nog overig was gebleeven, heb ik met het hervatten van myn werk, niet konnen nalaaten, aan den Leezer meede te deelen. Deeze Huisman , geeft my niet alleen den tytel van Reformator, maar schynt my zelfs ook voor een Tovenaar aan te zien, dewyl hy zegt dat ik het weet, dog zo ik my niet bedrieg, zo is deezen brief door geen Boer, maar wel door den eenen spotvogel of den andere opgestelt, om aantetoonen, door wat voor middelen, men het geld uit de Boeren hun zak weet te tooveren,

[ocr errors]

NEE GENDE VERTO O G.
De Waereld Ontmaskert.

Zynde een vervolg, van daar wy het in ons voorige werk, voor de Maand December, gelaaten hebben.

[ocr errors]

C# Hebt gy naar den eeten een uiltie geknapt Philo? Philo. Schoon ik niet geslaapen heb, zo zyn my verscheide invallende gedagten, door - het hoofd gevlogen. Het is my onbekent, of dit een eigenschap aan dit Landhuis is, dan dat ik het van Erastus heb overgeërft, dog het zy zo het wil, ik vind het niet onaangenaam. Mogelyk dat de schaduwe van deeze Noteboom, daar meede iets toe gedaan heeft, altoos zo gy my niet gestoord had, zou ik my nog wel twee uuren daar meede vermaakt hebben. Crito. Wy hebben Erastus, zo moeielyk gevallen, om hem de zyne te doen verhaalen, dat hy nu het zelve recht heeft om het te doen, Philo. Myne invallende gedagten gaan Erastus weinig aan; ook zyn het alleen de uitdrukzelen, die de zyne op my gemaakt hebben. Erastus. Verbeeld gy u Philo, dat de verbeeldingen, die gevolgen van de myne zyn, my weinig aangaan? Ik kan niet onverschil

lig

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »