Pagina-afbeeldingen
PDF

schen van 't Oude licht, doch tot heden toe heeft niemand hier eene rustplaats voor zijn overschot verkozen. Het voornaame logement waartoe de voorgemelde buitenplaats van den Heere AB 8 EMA gemaakt is, verdient mede eene bijzonderheid genoemd te worden, uit aanmerking van de zonderling grootfche aanleg, (waarvan mogelijk in geheel het Vaderland, geen voorbeeld voorhanden is,) zo wel als van de kleinte van het dorpjen, alwaar dezelve gevonden wordt; doch wanneer men aanmerkt dat de Grooten reeds vóór dien aanleg gewoon waren zig op Muiderberg te komen verlustigen, en ook dat er verscheidene buitenplaatsen rondsom liggen, allen welken geduurende het zomersaisoen bewoond worden, dan komt de verkiezing van dien aanleg niet zo geheel bijzonder voor; men konde tog vooraf op voldoend vertier staat maaken, om reeden van het geen wij zoeven zeiden, want dat vertier moet ook alleen slechts van de Grooten komen, de burger schrikt op het zien van den prachtigen aanleg, zodra hij het woord Logement er voor leest ? vooral is deeze plaats eene bijzonderheid, wegens de aanmerkenswaardige echo die men aldaar heeft, en welke veele vreemdelingen derwaards lokt; de Edele Heer wiLLEM Hooft, te Amsteldam, heeft er den zeer geleerden Heere MARTINet, nagenoeg de volgende beschrijving van medegedeeld - men vindt er een ouden muur in een halve cirkelronde gedaante, zeven voeten hoog gebouwd, met een schuinse rollaag, die men op één voet mag rekenen, de middenlijn deszelven beloopt op honderd en negen voeten binnenswerks: vijftien voeten ten noorden achter deezen muur staat eene hegge, die twee of drie voeten hoog boven denzelven uitsteekt, en eenige roeden verder vindt men hooge boomen; wanneer men nu vóór deezen muur gaat staan, dan ziet men tusschen beiden eenen platten beplanten grond, en achter zig heeft men eenen anderen halven cirkel van latwerk, waartegen eenig geboomte is opgeleid, zijnde de afstand van het middenpunt des muurs tot dat van het

latwerk, van honderd twee- en twintig en een halven voet Amsteldamsche maat. Indien men zig nu plaatst op den afstand van drie- en- vijftig voeten van het middenpunt des muurs, en een ander zeventien voeten ten westen bezijden den eerstgemelden gaat staan, en dan zacht of hard, geheele versen spreekt, beantwoordt de echo dezelven, niet achter elkander, maar elk afzonderlijk, één voor één:

dan, het verwonderlijkste van alles is, dat de stem of de echo niet schijnt terug te komen van den muur, maar uit den grond, zeer juist alle woorden nabaauwende.

Deeze echo is aldaar ontdekt voor bijna zeventig jaaren, toen de Heer HoMoet eigenaar dier plaatse was, en bij gelegenheid dat men eene ligusterhegge uitroeide : intusschen is het zeker, dat in het Vaderlandsch Treurspel, Gerard van Velzen, in het jaar 1613 in 't licht gegeven, reeds gesproken wordt van het verstoord gebeente van dit cirkelrond, en van de echo, bij gevolg is deeze muur, (waartoe gemaakt weet men niet, mogelijk tevens tot eene begraafplaats,) en dus ook deeze overschoone echo, al vóór honderd een- en- dertig jaaren, bekend geweest, die daarna in het vergeetboek geraakt kan zijn, toen deeze hofstede, uit de eene hand in de andere overging, tot dat men, de ligusterhegge uitwerpende, dezelve toevallig ontdekte.

[ocr errors]

Deezen zijn als die van Muiden, want van Amsteldam met de schuit tot daar gekomen zijnde, vaart men met de Naarder

schuit tot de Hakkelaarsbrug, alwaar men uitstapt om verder naar Muiderberg te wandelen - Terug gaat men weder, of naar Muiden, of naar de Hakkelaarsbrug voornoemd, en zo verder op Amsteldam. 'T is voor een vaderlander nog al niet onaangenaam, aan

12 NEDERL. STAD- EN DORP-BESCHRIJV.(Muiderberg.)

gezegde brug te moeten uitstappen, alzo hij aldaar vergast wordt op het zien van de Stolp, de landlijke retraite, van den nu zaligen onwaardeerbaaren Burgervader HENRI K Hoof T Danielsz., nog het voorwerp van aller braaven achting, en die op dat buitenverblijf zijnen hoogen ouderdom sleet, onder de aangenaame streelingen van een voldaan geweeten, niet alleen, maar ook van de hoop, van vóór zijn dood zijn vaderland, en met nadruk zijne geliefde Amstelstad nog eenmaal gelukkig te zul. len zien.

[ocr errors]

Deeze zijn geene anderen dan de reeds gemelde plaats van den Heere AB s AMA; voords zijn er nog twee herbergen van mindere rang.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic]
« VorigeDoorgaan »