Pagina-afbeeldingen
PDF

ben, aleer zij gelegenheid kreegen om door hun toedoen den bloei des dorpjens te vermeerderen, en derhalven zig zelven in eenen bloejenden staat te bevinden. Men schat het getal der inwooneren op omtrent 2oo , die, uitgenomen eenige weinige Roomschgezinden, allen van den Gereformeerden Godsdienst zijn. Het schatbaar land onder het district van Muiderberg behoorende, wordt begroot op niet meer dan honderd en vijftig morgen. Een w AP EN heeft dit dorpjen niet,

KERKLIJKE EN GODSDIENSTIGE GEBOUWEN.

Dit Artijkel van ons plan betreffende kunnen wij, het tegenwoordige dorpjen aangaande, niet anders noemen dan de kerk, want Wees- of andere Gods-dienstige Gestichten zijn er niet voorhanden: de Weezen worden er bij de inwooners besteed. Van binnen is de kerk zeer zindelijk, doch ook zeer eenvoudig, hebbende volstrekt niets dat men kan zeggen een cie. raad te weezen; ook is er geen orgel in. Derzelver vertooning van buiten, maakt zeer geloofwaardig het geen men er van aangetekend vindt, naamlijk dat het nog de capel zoude zijn welke de Roomschen in vroegere eeuwen aldaar gehad hebben; zij heeft in alles de gedaante van een capel, vooral van vooren; men gaat tot den ingang, (er is ook maar één ingang aan) door een laantjen van boomen, waar achter het bovenste gedeelte van de kerk zig verbergt: men wil dat dit gebouw gesticht zoude weezen, door den reeds meergemelden Graaf wILLEM van Henegouwen, de derde van dien naam; doch, en het geen van zelf spreekt, als eene capel, welke bij de Reformatie van binnen tot het oefenen van den Gereformeerden Godsdienst is toebereid. Thans staat op het gebouw een vierkante toren, zijnde van boven geheel plat; evenwel is dezelve zodanig niet altoos geweest , er heeft, zelfs nog in de tegenwoordige eeuw,

een spits op gestaan, doch hetzelve is er door een stormwind
afgewaaid, en sedert is er geen ander spits op gezet.
Niettegenstaande de gemeente te Muiderberg altijd slechts
bestaan hebbe uit omtrent 5o ledemaaten, heeft zij echter
sinds het jaar 1687, haar eigen Predikant, zijnde sedert 17
Augustus, van den jaare 1783 , de Wel-Eerw. en bij zijne
gemeente zeer geliefde Heer, K R 1sTIAAN Jo HAN FRUI-
TIER, behoorende onder de Classis van Amsteldam.
De eerste Predikant alhier was NUco L AA s B Ass Eco UR,
bevestigd den 17 Augustus 1687, en hem werdt den 13
Oêtober van het zelfde jaar, één Kerkraad, één Ouderling, en
één Diacon toegevoegd, door een commissie uit de Classis van
Amsteldam: in het jaar 1693, is zijn Wel-Eerw. beroepen te
Schiedam - Voords hebben de volgende Predikanten alhier gestaan:
GE ER ARD MID LUM, is bevestigd den 27 April 1698, en
beroepen te 's Graaveland 17o6.
Pet Rus De B Ye, is bevestigd den 30 Mei 17c6, en hier
overleden, den 14 Julij 1726.
RoE LAND VAN THIEL, is bevestigd den 2 Febr. 1727,
en heeft van zijnen dienst vrijwillig afgestaan 1747.
JAN RIJs ER, is bevestigd den 28 Jan. 1748, en emeritus
geworden in Sept. 178o.
cAR o LUs PAN TEK o EK, is bevestigd den 29 April 1781 •
en op collatie vertrokken naar Niërvaart, gezegd de Klundert.
De Pastorie is een vrij goed, en aangenaam gelegen gebouw.
Het Schoolhuis voldoet mede allezins aan deszelfs oogmerk.

[ocr errors]

Onder dit artijkel kunnen wij niet anders brengen, dan het

Rechthuis, dat voor 3 jaaren een ruime Herberg was i doch ,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Deeze bestaat sedert den 14 November, 1687. uit den Predikant, 2 Ouderlingen en 2 Diaconen.

Er zijn ook 2 Kerkmeesteren, die, in gevalle van afsterven, door Schout en Schepenen verkozen worden.

WE RE LD L IJKE RE GE ER IN G.

Deeze is als op de andere dorpen van Gooiland: de Hooge Vierschaar wordt er gespannen door den Bailluw en de Schepenen van Gooilands Hoofdstad, Naarden, de Civile rechtbank wordt gespannen door Schout en Schepenen, zijnde deeze laatsten vijf in getal.

Voords zijn alhier mede twee Buurtmeesters en twee Kerkmeesters: van den eerstgemelden gaat jaarlijks één af,

De Schepens worden verkozen door den Bailluw, uit een nominatie van een dubbeld getal, gemaakt door den Schout en Buurtmeesters: aan de nieuw verkozene Schepenen staat de verkiezing van den Buurtmeester, die voor dat jaar aankomt, zie boven.

vooRR ECHT EN heeft Muiderberg, voor zo verre ons bewust is, niet.

[ocr errors]

Der bewooneren, zijn meestal de landbouw, waartoe zij, gelijk wij hiervoor reeds zeiden, goede gelegenheid hebben: het Zaajen van boekwijt en rogge, en het pooten van aardappelen, gaat er zeer sterk: voords vindt men er eenigen van die werklieden welken in de burgerlijke zamenleving volstrekt onontbee" relijk zijn.

Wat aangaat de

[ocr errors]

Van Muiderberg, de beschrijving van deezen vereischt geene breede plaats: in de oorlogsrampen van Muiden en Naarden, heeft het zeer waarschijnelijk zijn deel gehad, ofschoon wij desaangaande niets bijzonderlijks vinden aangetekend, alleenlijk is het optemaaken uit den aart dier rampen, zodanig zijnde, dat zij zig maar zeldzaam, of liever nooit, aan een klein plekjen gronds bepaalen, maar altoos eenen ruimen omtrek inneemen; de bewerkers dier rampen zijn Vorsten, deezen zegt men, niet ten onrechte, schoon tot hunne schande, hebben lange armen, en zulks wordt in tijden van oorlog met nadruk gevoeld, als hunne armen gewapend zijn, rijken hunne zwaarden mijlen ver; en slaat men het oog op hunne laaghartige huurelingen, die vijanden van alle menschlijkheid, zeker, dan is het nog minder te bewonderen dat de rampen des oorlogs, zig nimmer bij een klein pleksken gronds bepaalen; de gezegde vorsten- slaaven, zijn over het algemeen losbandige booswichten, uitgehongerde raaven, die onder den dekmantel van rechten des oorlogs, hunne harten met gruwelen, en hunne maagen met geroofde beeten vullen, gelijk zij ook niet zelden hunne beestachtige lusten voldoen ten koste van de eer veeler braave vrouwen en maagden - is er immer een tijd geweest waarin zulks dagelijks ondervonden wordt, 't is de tijd dien wij beleeven; door geheel Europa woedt en plundert de schenzieke en hoogst verachtelijke soldaat .... doch welhaast wordt veelligt de dag geboren, (sommigen meenen zelfs de eerste morgenschemering daarvan reeds te bespeuren,) waarop alle vorst, alle soldaat . • • dan op dien toon voordgaande, zouden wij de eigenlijke paslen van ons plan overschreiden,

d

Door het vuur heeft Muiderberg, voor zo verre wij hebben kunnen naspooren,nooit veel geleden, ook niet door het water; want ofschoon het nabij de zee gelegen zij, heeft de goeddoende en altijd zorgende Natuur het dorpjen, door middel van vrij hoog duin tegen de woede van dat element beveiligd.

,, In den jaare 1673 hadden de Franschen,” dus luidt een gedeelte der historie van dit dorp, , zig op Muiderberg verschanst , en batterijen opgeworpen tegen die van Muiden, welke stad ,, zij toen onder hunne magt hoopten te krijgen; zij werden ,, echter van daar verdreven, door verscheidene uirleggers op , de Zuiderzee, die van Amsteldam gezonden werden, en doorvlotschuiten met kanon waarvan men drijvende batterijen maak. te, die hen van de vaart tusschen Muiden en Naarden zo benaauwden, dat zij op den 6]Junij van't gemelde jaaropbraken, ,, en hunne onderneemingen lieten vaaren.”

Bij de omwending in onzen burgerlijken staat, heeft Muiderberg zeer veel geleden: door de Pruissen zijn alle buitenplaatsen grootlijks, en Rustrijk, die van den Heere AB B EMA, ook de Pastorij, geheel en al geplunderd: verscheide weken hebben veele oude lieden en kinderen zig in de open lucht moeten ophouden, om derzelver schreeuwende mishandelingen te ontvlieden: wij mogen intusschen niet vergeten aantetekenen dat de ingezetenen aldaar meest de Patriotsche partij toegedaan waren, en zij zig, op last der Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, ook in den wapenhandel geoefend hebben,

Onder de
BIJ Z o N DE R HE D E N,

Van dit dorpjen, behooren twee kerkhoven, het eene reeds in de voorgaande eeuw aangelegd voor de Hoogduitsche jooden, van welken hier doorgaands honderd in het jaar begraven worden; het andere is, sedert een jaar aangelegd, voor de Luther:

« VorigeDoorgaan »