Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

alia

Miraberis,quum audies me hortari te ut totam tuan. menfam huius ipfius Plinij epistolis relinquas. Quid hoc rei eft ? dices ?:excreuitne in tantam molem illud epistolarum volumen , vt nonnisi tanto capi Spatio poßit ? Eft ne tam plures in tomos diuifum,ita vt illi totam vacare mensam meam oporteat? Ego nihil tale contigiße refpondebo:fed huius libri lectionem, quum antea effet iucundißima , fa&tam effe iucundiorem: quòd non pauca spinæ sublatæ fint , quæ aliquam ro. farum partem carpere lectorem prohibebant. At tu ad hæc, Sed uni harum epiftolarum exemplari cur tantum vis loci relinqui?Ego verò non vni me exema. plari , sed plurimis , fuam vele relinqui vel potius præparari sedem respondebo: vt in quamcunque mēn. Ya tua partem vel oculos vel manus vertas quam Pliniana feripta nec videre poßis nec contingere.Non acquiefces, sat fcio, verùm hoc mihi oppones, tantum corundem librorum numerum non delen &ationem esse au&turum,fed eam in tædium do fastia dium efe versurum. At ego remedium aduersus hoc malum, vel potius artem qua huic occurratur malo, indicabo. Dicam enim, compa&turarum (vt vulgari. vtar vocabulo ) varietate diftingui illa debere ce xemplaria : ita quidem vt etiam peculiarem fibi colorem tegmen cuiufque babeat. Simul vera vnumquodque suum ac fibi proprium habere vfum velim:ac,quum varia fint epistola, id eft, varią epis Holarum argumenta , in hoc quidem exemplari e as demum vel auro vel minio tibi fignari que ( exempli gratia ) monitoria , seu hortatoriæ vel hortatiua, aut ( si manis me ita loqui ) que munitrices seu hor. fatrices erunt:at in illojeas. tantum gar petitoria se

pétitrites erunt. In alio,eas folas qua commendatorie aut commendatrices. í Nisi malis , ab vno eodem. que exemplari vtrunque genus petia.quum quicun. que aliquem alicui commendat , quidpiam ab copeiat.) In alio, eas demum qua vel excufatoria vel gratulatorie, vel confolatoria vocari poterunt. In alio denique,non alias quàm que aliud

argumentum 4. bebunt. Omnia enim earum enumerare genera nimis longum effet. Sed hoc quoque consilium addam ( quò omnia varietate aliqua distinguantur.) vt vnum. quodque genus certam quandam & fibi dicatam le&tionis horam habeat. Qyid hoc verò tandem erit?ex vno libro multos efficere, atque ita menfam tuam in multis vnum, in uno multos tibi exhiberc? Si autem, quanto temporis fpatio ita te vni Plinio do tuam mensam do operam dare velim , me rogabis, respons debo ( fi & hic me in confilium adhibere velis ) ne tantum fit illud ut in gratiam cum aliis libris tibi valde familiaribus,quos à tua mensa remoueris grea dire non que as:aut bertè, haud facilè que as. Fateor enim poffe alioqui contingere ut irretitus tam variis Plinianæ fcriptionis illecebris,eorum obliuifcaris. In quocunque enim epistolarum genere versantem illum adibis,mirum tibi in modum placebit, & ita quidem vt eum vix è manibus poßis deponere. Nam si in monitricem seu bortatricem epistolam incideris, ea decies repetita placebit , quòd non minus suadentem quàm persuadentem ea quæ fcribit, audire tibi illum videberis. it si manui tuæ occurrerit illud exemplar quod petitorias , vel id quod commendatorias, auro minióve ( iuxta id quod dedi antè consilium ) signa. tas habebit : ( nisi fortè, vt modò dixi;ex vno eodénque sumi exemplari vtrafque malis ; fummam tibi

[ocr errors]

admirationem mouebit eius in petendo ay n joukulia quod tantum eft vt vel ab inuito quiduis extorquere valeat.Nec minorem excitabit admirationem ars ile la quam fuis commendationibus adhibet. Excufat se? purgat fe ? videris tibi,eum qui accufauit , iam audire se vicißim excufantem ac purgantem, & modò non de accufatione fua, etiamfi iusta fuerit , erubefa

centem.

Quid de illis epistolis dicam in quibus alicui gratias agit? ite ceriè id facit vt non modo gratias ageregverum gratiam referre videri poßit. Quinetiam vbi aliquid lamentabile commemorat, optimè praceprum Horatianum obseruat.

-- fi vis me flere,dolendum eft Primùm ipfi tibi : tunc tua me infortunia tan

gent. tantum enim pra fe fert dolorem vt fibi lamentanti, leétorem , cuibarbarum pectus non fit , collamentari rogat. Quis autem, vbitam lepidè, tam festiuiter iocatur,non rideat vicißim cum ridente?Siue porro iocofa,fiue seria,aut etiam tristia,narrat, boc ita facit vt nemo breuens, nec obfcuram tamen, fed dilucidem perspicuámque effe narrationem, fit negaturus : adeo vt ij etiam qui fcripturi sunt hiftoriam , petere inde exemplum possint.

Ac quandoquidem hunc in fermonē incidi, addam & iftud, aliquot eum in locis, eius qui hiftoria monumentis alicuius fa&a vel difta mandaturus eft, iudisium formare. Quos inter locos precipui sunt (quantum quidem poflum meminise ) vnus quem indicabo. illum habet epiftola xvi.libri ili vbi fe adnotaffe ait (immo ab eo dicitur, adnotaffe videor freta dieta. quo virorum fæminarúmque illuftrium, alia clarioraalia maiora. Perinde ac fi diceret,alia majora, sed minus tamen clara effe. Nec verò in huius loci men. tionc omittam quandam qua maximi momenti eft emendationem:cuius acceßione ficut & aliarum mula tarum, probari ifta pofterior editio poteft. Sed vt quarendus tibi locus ille non fit, antequam ferre de eo indicium paffis, cum tibi totum afferam. AEgrotabat Cecinna Pätus, maritus eius(intellige Arriæ)&grotabat & filius : vterque mortiferè , vt videbasur. Pilius decessit , eximia pulchritudine , pari verecundia: & parentibus non minus ob alia charus quàm quòd filius erat. Huic illa ita funus parauit , ita duxit cxequias , vt ignoraret maritus. quin immo quoties cubiculum eius intraret,viuea, re filium, atque etiam commodiorem effe fimulan, bat. Ac perizpe interroganti quid ageret puer, respondebat, Bene quieuit, Libenter cibum fumpfice Deinde quum diu cohibitæ lacrymæ vincerent prorumperéntqueegrediebatur: tunc se doJori dabat. Säriata, siccis oculis, composito vultu ridebat,tanquam orbitatem foris reliquiffet.Confidera , obfecro , diligenter annon hac in narratione, & quidem in eius fine, aliquid legas quod parum verifimile videri queat. Sub vltima periodo ( ne te in relegendo fape toto loco frustra immorari cogam) latet quodcunque illud malum eft quod in hac posteriori editione fanatum fuiffe aia. Sciote, illustrißime princeps , tantum iam nunc iudicio valere, vt si periodum illam accurate eye omni alia cogitatione amota libeat perpendere , tale aliquid quale dixi, fisde. prehenfurus. Quamubrem rogo ut, antequam ex iis quæ fequuntur,caftigationem illam difcas,tuum iudiciam experiaris & Strenuè exerceas : perinde acfe

iiij

nullum tibi aliunde fubfidium esset. Alioqut, jong lestum tibi eft , fufpenfum tamdiu teneri, iam nunc verba illa mihi considera , composito vultu ridebat, canquam orbitatem foris reliquiffet. Quin die ci poßit quifpiam aut quæpiam compofito vultu ri. dere , non inficior ( eo fere modo, quo diftum à Tie iballo eft , Non bene mendaci rifus componitur ore ) fed tecum perpende quàm hoc fit parum rationi confentaneum, & vero parum fimile, fæminam (nifi quæ omnino fit ösopgos ) non multo poft filij sui exequias, non folùm ita componere vultum,vt internum lu&tum mærorémque disimulet , fed etiam ita ut ria deat. Ei certè quæ sua orbitatis tam citò tam fiat in, memor,vt etiam risus loco lacrymarum erumpat,peEtus non tantùm durum , fed planè faxeum aut ferreum effe dicamus necesse est. Quin igitur mihi de tollenda voce illa ridebat iam assentiaris , minimè dubito:fed de eo labores, quanam aptè in locum illius poßit fubstitui. At in falsa tamen illa fcriptura veram habes, feruatis nimirum iifdem literis, tantúm. que sede duarum permutata. Nam fi ex ridebat feceris redibat , feripturam habes aduersus quam non folum tale nihil quale in alteram afferatur, fed eiufmodi vt ne vlla quidem suspicio in eam cadat. Multas autem emendationes, non' minoris quàm hanc ponderis momenti ab ifta editione exhiberi experientur statim omnes à quibus cum præcedente conferetur.

Verùm ne longius quàm par eft meum fit parere gon, sed ad ergon ( id eft , fermonem mihi propofie tum ) reuertar, illis subiungit Plinius , Præclarum quidem illud eiusdem , ferrum ftringere, perfodere peâus , extrahere pugionem ; pors

« VorigeDoorgaan »