Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

tigere marito : addere vocem immortalem penè diuinam , Pate non dolet:fed tamen ista fa. cienti dicenrique gloria & æternitas ante oculos crant:quo maius est , fine præmio æternitatis,fine præmio gloriæ , abdere lacrymas , operire lu&um , amillóque filio matrem adhuc agere. Vbi non vnum fa&tum , fed plura pro vno habet. fuiffet enim dicendum , Præclara quidem illa eiusdem. Ac poffe fateor illa tria quæ præcedunt , pro uno haberi, ferrum stringere , perfodere pe&us , extrahere pugionem : fed duo quæ fequuntur, nem que illi cinóxou ser necessariò sunt , neque etiam iam lia sunt vt vnum ex altero pendeat. Haud tamen fufpe&tam huius locile&tionem habeo : Sed fufpicione apud me non caret ea quibus hic locus clauditur, quo maius eft, fine præmio æternit. & c. Sue picor enim cum hac υι Έπιφωνηματικώς, ita & όρω. mueniris extulisse, ideóque malım, quanto maius eft,sine pr. ætern. fine pr.gl. abdere lacr.op. Iu. dum , 'amissoque filio matrem agere ? Alioqui quanto maius est,perinde erit acfi diétum effet,ac co maigs eft. Sed iacere hanc periodi istius claufulam pre altera illa s frigere,quis non videt?

Adjcit & alia , qua pro maioribus itidem, etiamsi minus clara fint , habenda cenfet. Talia autem digna sunt que considerent du in quibus fuum iudicium exerceant ij potissimum qui de histor ria (vti dixi ) scribenda cogitant. Dionem tamen historicum ( vt ingenuè fatear ) vix nostro affenfum rum Plinio fuiffe arbitror , illud Arria fa&tum, quod Pato eius marito em folatium mortis dan exemplum fuit,minus effe aliis quæ à Plinio adduntur,vix conceffurum. Vnum enim illud commemorandum fibi

io

e as pra

putauit (ubi malè main pro IIe ne fcriptum eft. Quum enim legatur, Idoù Traj šk ciaga, non dubium est quin Duo fcriptum reliquerit, Idoj sláste sa d'ago) vnum inquam illud sibi narrandum existimaust, nimirum tanguans memoratu magis dignum, & (ut ipfe loqui. tarju mor perácens abrow, vel abggu. quod buna voce 'Ecouenioru toegr vel dižronogu

megy dici posset. Quinetiam diceretur pro eodem, 'Eccraper vel pgemer alezor is igoeias aégoria Señv, genere loquendi quod Dioni vel proprium vel cum paucis commure effe exiftimo.

Caterùm, ut ad priores illas tot laudes harum epi. ftolarum redeam , non immeritò certè aliquos aliis omnibus imitabitur,qua præ aliis omnibus non è me tantùm fed à quamplurimis 1 & its quidem viris do&tißimis ad fummo iudicio praditis ) laudantur.

Quid? an Ciceroniana imitanda non funt? Immo quadam habent billæ in quibus e as nobis imitandas

proponere debeamus:ficut nec ipse Plinius earum in quibufdam imitatorem fe fuiffe negat ) sed multo habent pauciora , quòd multum abfit quin tam varia sint earum argumenta ( magna enim carum pars de rebus ad rempubl.pertinentibus agit)& illa quæ in alio argumento verfantur, quibus aliquid festiuitatis ada hibitum eft, non video quomodo certare cum Plinia

Verùm quemadmodum Graco dicitur prouerbio difficilia effe quæ pulchra , ita imitationem epiftola. rum tam pulchrè Scriptarum, difficilem esse haud ne. gauerim.Atque vt alio Græci prouerbio dicunt , faci. lius ejse parison Jay quàm pijeni od tayyita facile ef fe dixerim aliena fcripta Javasodat fua illis ioda moy, per imitationem plerisque effe perdifficile. Video,

nis poßint,

[ocr errors][merged small]

-pft igitur Firminus, Sidonij Apolinaris amicus,quomodo perfuadere nobis poßit,illum in fuo epistolarum opere Cay Secundi orbit as sequi.

Qua tamen à me non dicuntur , illuftrißime prin. ceps,vt te ab illo imitandi conatu deterream , fèd potius,vt quo res difficilior eft , eo tibi magis gloriofam fore ostendens , eo etiam animatum magis ad eam reddam : præfertim quum iam valdè familiarem tibi Latinam linguam quod expertus loquor ) reddideris: & hoc principium fit velut priuilegium, vt quod ab illorum proficiscitur ingenio ( in iis præfertim qua ad liter as pertinent) licet tantummodo inchoatum, iam ad fummum efle progressum iudicetur:atque hunc in sensum sit in illis verißimum non modò vetus prouerbium, Dimidium fa&i qui cæpit habet:fed plus etiam quam quod illo dicitur.Atque adeo fi quid effet quod principibus inuidere liceret , id ego illis inuide. rem. Hoc tu nonnisi ridens!

fat scio)leges: gaudeo autem quod cum risu à me discedes. Vale.

T. C.obferuantissimas

Henr. Stephanus

2

|

[blocks in formation]

riis in faitos, AD ANNV M. DCCCLIII. Hoc ipfo anno idem Plinius Secundus ] vt in Panegyrico tradit , cum Cornuto Tertullo consulatum bimestrem in Kal. Septembres iniit & gessit. De quo cale adhuc exstat antiquum epigramma.

C. PLINIVS. C.F..C.N. CAECILIVS. SECVNDVS cos. AVGVR. LEGAT. PRO. PRAET.PROVINC. PONTI.CONSVLARI. POTESTATE. IN. EAM. PROVINCIAM.AB.IMP.CAESARE.NERVA.TRAIANO, AVG. GERMANICO,MISS VS. Cy.. RAT, ALVEI. TIBERIS. ET.. RIPAR.. PRAEF. AERARI.SATVRNI. PRAEF,AE. RARI.MILIT.LEG.VI.GALLIC,X.VIR.. STLIT.IVDICANDIS,

Cæterùm is Plinius filius fuit. C. Cæcilli No. uocomensis,& Pliniæ, fororis.C. Plinii Secundis. Veronéfis,scriptoris historiæ naturalis : quæ quær ipfi C. Cæcilio Nouocomensi nupfilet , hunc Ce: Cæcilium genuit , qui ab auunculo C. Plinio Sca cundo Veronense adoptatus. C. Plinius Cæcilius: Secundus appellatus eft. Qui natura quidem Ng.. uocomenfis ciuis , verùm lege & adoprionis iure: KoroACALIS , vt eius pater adoptiqus C. Pliniuss

« VorigeDoorgaan »