Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

168

306 312

208

Saturnino. 165.230. Tacito. 125.190.196.
238. 336

202. 245, 259. -270
Scauro.
Seuero.81 101 143 147.' Tyroni. 181.207.301
212.319

Titiano.

330
Sempronio Rufo. 137 Tranquillo. 85.166.333
Septitio. 1255 Triario.
Septitio , vel Septitio Valenti.

139
Claro. 1.22 261 Valerio.

60
Seruiano.

Valerio Paulino.

131
Solio Senecioni,
19 Valeriano.

151.368
Soffio.

Velio Cereali. 136
Sparso.
113.263 Venatori.

3.17
Spurinnæ. 174 Vero.

183
Spurinnæ, & Cocciæ.

Voconio Romano , vi-
92

de Romano.
Suetonio Trãquillo. 25 Vrso. 117.152.177.193.
Sura.

273 273

101.JJ2

112

C. PLINII CAECILII

SECVNDI

VI TA

PER

Ioannem Mariam Cata

næum compofita.

[ocr errors]

CRIPTOR V M illustriū duo in vro be secula in primis felicissima fuerer

gufti fcilicet & Vespasianorú fratrū: quum inter alios duo Pliniiflo

ruere, è quibus iunior natalibus claris.quo die & anno natus sityadhuc quæritur:sub Nerone non ambigitur. Patria Nouocomensis. L.Cæcilio patre , & historici Plinii ex forore genitus: à quo per adoptione fumiliæ eius inferius. auứculi bonorú & ftudiorú alio scribendi genere fuccessor. Præceptores habuit Fabium Quintilianum,& Nicetē sacerdotem: in Syria tribunus mi. litum Euphratem philosophum audiuit

. Vberface Liviana plerunque capiebatur. Græca in Latium, noftra in Græciam dum transferret , ftudium fuum adolefcens intendebat. Puer admodum comcdiam Græcam composuit , elegos & heroicos aliquando pangens. 'Suos etiam hena deca fyllabos

, quorum libellum emifit , à Græcis probari gloriatur. Nonnunquam enim verficulos parum feueros , ipfe tamen integerrimus. vita, l'usit: non fine fummorum virorum exemplo. Vndeuigefimo ætatis anno dicere in foro cæpit, & in fenatu plures grauissimas caufas egit. Prætor ludos dcdit , ri » Domitiani' salir dam immunitatem declinans, quum omnë virtutem excindere conaretur. lus trium liberorum à Traiano per Julium Seruianum , optimum & exa&issimum viruni, impetrauit. Cæsaris quzAturam,tribunatum pl.pra fe&uram ærarii, Ab. miliæ viæ & aluei Tiberis curam ; auguratum, consulatum summa fama & pari integritate adminiftrans. In tribunatu militum , & quæstura Calestrium Tyronem collegam , in consulatu & præfe&ura Cornutum "Tertullum fortitus, augurali dignitate Iulio Frontino successit. Ponti & Bithyniæ ad ftarum ordinandum mife sus proconfulari poteftate, non minorem prudentiæ gloriam , quàm moderationis & diligen. tiæ secum retulit. Traiano grauissimus,& lumma cum autoritate : à quo amicis fuis honores fæpius impetrauit , sibi verò quot optauerat vnquam. In sigillo quadriga vtebarnr.Diuitias, quas patrimoniis & honestis hæreditatibus largas comparauerat , liberaliter diípenfauit. nam & nutrix eius, & Quintilianus præceptor, ac interdum quamplurimi munificentiam Plinii sunt experti. in municipio fuolbibliothecam dedicauit, & annuos sumptus in alimenta ingenuorum pollicitus erogauit : tertiámque salarii partem publico præceptori obtulit, Romanum & Firium censu equestri iuuit : Canis nium ad bonas artes reuocauit. In agendis caufis abftinuit non modò padione , dono, munere , verum etiam xniis. Laurentinum rus,& alteruni in Thulcis, quibus mirè afficiebatur , ea pistoiis celebrauit. De mulis utem quas iux ia Lirium poffe der villis, dilex'tin primis qua, ferè in plano conditam , Cumædiam , & quam

[ocr errors]

Tragædiam vocat, quia in edito fira. Romæ ha-
bitauit in Esquiliis. Vxores duas habuit : porte-
riorem nomine Calphurnia, Calphurnii & Pon-
peiæ Celerinæ filiā,cum qua iucundissimè,quan."
uis sine prole, vixit: & eius studiorum ministram
quidam teftantur.Ex do&issimis amicorum refe-
ram Virginium Rufum , Veftritium Spurinaam,
Silium Italicum, Pompeium Saturninum, Vale-
rium Martialem, Cor. Tacitum,Suetonium Trã-
quillum , Voconiun Romanum , Antoninum
Martialem etiam viatico secedencem prosequu-
tus, Tacitum vt re&orem , & magiftrum suípi.
ciens , Tranquillum contubernalem fuum fouens
& ornans. Fuic illi cum Aristone, Corelio,Fron-
cino, Neratio, Arriano, iurisconsultis, amicitia
fumma Inter libertorum perdilegos habuit Zo-
fimum & Encolpum. Gloriæ appetés,& immor-
talitatis summus aucupaior: quod reliquum tem-
poris dabatur à rebus ciuilibus & domesticis , id
torum ftudiis impartiens : quorum variis generis
bus,nulli fatis confisus,experiebatur. Nam pre-
ter iudiciales, quibus Demusthenem imitab.tur,
demonstratiuas scripsit orationes : historias , in-
certum. Hunc potisamum crediderim Fabium
per ifta demonftraffe ; Sunt hodie summa , quibus
ilustrator forum gingenia, nangue o consummati
iam patroni veteres æmulantur, dum eos vurdenum ad
optima tendentium imitatur ac sequitur industrial
Nullum emendandi genus omittebat:ac primim
quæ fcripferat fecum ipse pertractabat, deinde
duobus aut tribus legebar:mox aliis tradebat an-
notanda, notásque eorum , fi dubitabat,cum vno
Tursus aut altero penktabat ; nouissimè pluribus
eccitabat.

******

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

SEN

VOC V M, PARTIM
tentiarum, quas Plinius suis

epistolis inferuit, INTERPRETATIONES HENRICI SI E P H A Nig & in easdem Annotationes

eiusdem. P.2. Prohis , Eo magis quòd nihil antè per què eodémque stylo fcripfile videor: in quibusdam edit. legitur, Eò magis quòd nihil antè peræquè codem Surco scripfile videor. Vbi Snæ fignif. A Emulazione. vel vehementi imitandi studio. Nam ftatim subiungit,Tentaui enim imitari Demofthenem. Verùm & Huic æmulationi, paulo poft dicit.

Ibidem, Toh Arwe sous] Ornamenta oratoria: quæ & pigmenta dicuntur. Malè antea quidam lucubrationes funt interpretati.

P.3. Ta tavWY] Locus platanis confitus. Q.d. platanetū, vt de orav, lauretum , és cucer, oliuetum appellatur. Martialis quoque Platanona dixit.

P.7. dusre Jajperor] Eiusmodi qui non facile expugnetur,vel euertatur. Legitur etiam 'axesea ZOBA 107509, quod plus eft. Propriè aviem fonat, Inelu&abilem. At verò av saípe toy planè alienam ab hoc loco fignificationem habec.

P.8. TWR freega selu idare ta tip čteege of aléválcev) illi vnum quidem concessie pater (Iupiter). Iterum autem abnuit.i.denegauit. Versus Hom. Iliad.7.quem Virgilius, ita eft parsim interpretatus,parçim imitarus,'

« VorigeDoorgaan »