Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

P.9.

Audit, & voti Phæbus fuccedere parten
Mente dedit,partem volucres disper fit in auras:

H,

* και κυανέησιν επ' οφρύσει νεσσι Κρονίων) Dixit, & cæruleis superciliis annuit Saturnius. Ex Hom.ll a,& po vbién oppúor vidoe proémie Yeuge oppúor di&um est.

P.14. Morosiov] Musarum domicilium.vel, Mufis aptum domicilium. Pofsit & Latinis litteris fcribi Museum , vt apud Varronem De re rust. scriptum est. Apud Spartianâ quædam exemplo malè Mufium. Dicitur autem alioqui poussãoy de loco seu domicilio Mufis dicato.

P.18.résperce]Statui, vel,Decreui, sub mori.ve Virg.de Dione, Decreuitque mori. Malè autem exponitur vulgò lodicaui. Alia eciā le&io affer. tur, nézuenne : cum hisce tribus interpretationi. bus, Vixi cum labore, Suftinui , Mortuus fum. At ego & fignificationi huius verbi & fententiæ buius loci magis conuenire dico vt interpretemur Defeffus suny, vt fubaud. viuendo. Q.d. Tædet me vitæ. Sed alteram le&ionem huic præfero , quoniam dicit paulo post Plinius, Cogito quo viro caTeam, Magni enim esse viri hoc etiam verbum Kirpina videtur existimare.

P.23. sy ido t' övery ca siós bav.) nam fomnium ex loue eft. Ex Hom.Il. 7. vbi prout illum intelJexisse, vel, 98 zoőven,vel idó te grop, vel ide nõrazo (quod minus placetexistimabimus, ita vel generaliter quæuis fomnia,vel quædam tantùm abloue effe,illum dicere exiftimabimus. Quidam interpr.Hoc somnium.

Pag.26. doy cod pelues] quum cogitaffem. vel, qoum confderaftem.

ibidem,eisoiavos daigos, dipucós fol me ei ma

****

.زن .

[ocr errors]

TOWS] Vnum augurium optimum [est ) pugnare pro patria.Q. d. Bono augurio & bonis auib. pugnat quifquis pugnat pro patria. Hom. Iliad. folio

P.28.cpaétumror] primum exemplar, seu primitiuum.Poterat etiam Latinis literis scribi; vt ar. cherypo, pag.166.

P.29. Fonta aí for novos] omnem lapidem moueo. Prouerbialiter dicitur.

P.30. .mco's deg' au rouryo téx' .
Πείθώ τις επεκάθητο τοίσι χείλεσιν, ,
Ούτως ενήλι,και μόνος το ρητόρων

Το κάνον έΓκατέλειπε τοίς ακegωμίοις. Præter hoc autem Suadela quædam insidebat i'a. bris. Adeo demulcebat, & folus oratorum aculeû. relinquebat in audientibus. Id eft,In audientium animis, vt ipfe poftea Plinius exponit. Atque eum fequendo possit enna e exponi etiam DeleGabar. Sic & Cicero de Pericle , ex Eupolide, Cum dele&tatione aculeos etiam relinquerec in. animis eorum à quibus effet auditus. Olud autem

Ilegó mis ex Fabio reddi pocet, Quædam per: fuadendi dea. Sed

pro

hisa. --roog's Mg'W KTW texno ( quam le&ionem fufpe&am reddebas & Taizea cuius significacio non apta est huic loco ; & articulus non conueniens cum tis, quod sequitur ) le. gitur etiam coo's ' durd' tos tagd. quam le&ioa nem sequi omnino oportere , oftendunt hæc quæ proximè præcedunt verbas yago's aizdo reful. Inicium enim huius loci eft hoc apud fcholiasten te ristophanis,ex Euporidis oriporss

Κρατικος Ελά εγώετ' ανθρώπων λέγήν,
Onc're repér soi, cosramo oi nga gol spourism
Exxsydinge Tradar penézer T8s pórsegs

[ocr errors]

Tagesabado uelismoo's dig' sur TF Togel

Metso mis ir.&c.
Atque ibi legitur etiam imrét? av bi to s geins-
07: quam le&ionem habet & Diodorus Siculus,
libro 12.pag-307.meæ editionis.Sed eundem fen-
sumytraque le&io efficit: illud autem mand quod
altera le&io habet , agnoscitur à Plinio , quum
fcribit, Verùm huic ipfi Pericli nec illa num,
nec illud extret, breuitate vel velocitate , velv-
traque ( differunt enim , sine facultate summa
contigiffet.

Ibidem , H span7" , Cevtal , wwwronce plus
Emada ] Fulgurabat, tonabat, perturbabat Græ-
ciam. Præcedit qutem nominatiuus Meerniens
ευλύμπιος. .

Ibidem, e meteosta) immodicè loquentem. vele
Sine modo verba fundentem.

Ibidem, Koej ma vipádtan torxó toe goureix-
FY] Et verba niuibus fimilia hyemalibus. Quan-
uis vipas (pro quo in soluta oratione potius dici-
tur 110etis ) non niuem fimpliciter fed imbrem
quendam niualem fignificet. Cæterùm malè (vt
opinor, pronomina Illum & Hunc ad versus Ho-
meri referuntur : debéntque illud ad Thersitem,
hoc ad Vlyfsem referri: Sed crediderim, Plinium
versum etiam qui hunc proximè præcedit attu-
lisse , quum alioqui non lic verbum à quo pende
ant illi accusatiui , in forróta. Eft autem hics
qui proximè præcedit.Iliad.g.

Amore sú porre ne reageen lw en su deos iets Id eft, Sed quum magnam vocem è pe&ore emitterers Vlyses videlicet.

P.31. παύρα με άλλα μάλα λιγέως] pauca quidem, sed valdè argutè. de Menelao. Ex eodem loco Iliad.g.

[ocr errors][merged small]

**** iii.

hoc loco.

Ητοι ο Μενέλαος ότι το χεδιν αγρευε. .

Navese wifes anaipena nogéws. Quidam nogéws exp. Acriter: quidam Canorè. Illam fignificationem hoc aduerbium non habei,quod fciam ; iftam habet quidem , sed non

P.39.mixpuímos]non fimpliciter Querulus, sed Qui leui etiam de causa queri folet.

Ρ.40.θυμήματα και νοήματα] Latiniquoque enthymemata & noemata dicunt : de quibus leo ge Fabium. Cataneus in codice fuo antiquo non fuiffe fcribit , fed tantùm vespa to. quod placet (inquit)quia fequitur, Crebri syllogismi : quum i su penuata & fyllogismi penè idem fint. Sed contrà in Ald.editione & quibufdam aliis legiti: duntaxar αθυμήματα.

Ib.rantam gov]tantum habitum.

P.41.c.pinónghor] Alienum ab homine hone. ítaris studioso:Gve, rerum honeftarum. Affertur & alia letio,απειρό καλον id eft in

ptom: ibid. ni da si wird! To Oneiou to our fópectes Bourras aannéeite ; ] quid fiillam ipsam beluam sua verba vociferantem audivissetis? Scd plura exempl. breuius, (manente alioqui eadem fencestia )τίθετα με τα θηρίου ακηκόατες id eft, quid 1 sllam ipfam belum audiuifferis?

Ibidem, wizado parórztos]maximè vocalis.q.d. Cui maxima ist vox. Sed legitur cțiam aadwegavó terus,id esclarissima voce præditus.

P.53.c.prusgrauiter. Qui autem & Grauiter & Venuite exponunt, ex duabus, exposit. vnam veram,alteram fallam afferunt.

P. 54.& 55. a et Toupgav) negotium pertinens ad rempublevel, Negotium publicum, Ara enim malo qoam Officium aut ministerium pertinens ad rempublicam.

P.58.00poxacê s]laudicani,vt ipfe exponit.

P.59.pero reegs]Sonat hxc yox; Qui medius in choro eft, vel, Qui in medio stat choro. Catanæus exp. Qui in media turba eft. Hocin loco mihi fufpe&um eft istud vocabulan.

P.70. Α'λλα τι διατείνομα;]Sed quid eficere contendo? Quidam interpr. Quid extendo fermonem,& plura dico quàm opus fit? Sed obstant duo quominus ita possimus interpretari: primùm, quòd intuiva Joy in hac fignificatione dicatur, non drattiva gay. deinde quòd non subiungatur De ea ciuitate, fed In ea ciuitate : quum tamen dicatur eu trivaats wap movos , vel rei novos. id eft,de re aliqua.

P.83.01órgãos] rerum pulchrarum ftudiofus. vel cupidus. Malè autem hîc exponitur Elegans. Eft & alia le&io , xayvoqiaos. quod fonat, Rerum nouarum studiosus:siue nouitatis Poffe autem locum babere vtranque le&ionem oftendi antea.

P.84.cigasidiees] bona autem (est] contentio vel æmulatio. Ex hemiftichio Hesiodi,

aga ta ollessóide Regtuior.

P 86.drorrow'ra tov) in sociabile. Quod Lucanus dicit Impatiens confortis redderem a rouvarnTOS; illo in loco, -omnisq; potestas Impatiēs conforiis erit.

P.115.ciucb. inscitia quidem audaciam , confie deratio autem timiditatco affert , yel cunctatio. nein. Thucydidis uit di&tum.

Ibid.snaegs * q.] Vocem attollens, atq; exultabundus,& verba ex gutture promens; Quidam Faucibus refonans; alii , Gula præcle

****

iiij.

« VorigeDoorgaan »