Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

fa loquens: vel, faucibus præclufis, feu obfeptis. Ego aliâs verti, Didu&o latius gutture vocife. sans : sed quum præcessisse considerem illa emás exs 7 lw parl,malo referre ad morem eorum qui grauitatem maiorem suo ineffe fermoni exıstimat Biex gutture (vt ita dicam) loquantur.

P.120.wódsomor ) præcurforis officio fungentem.mód egpos mafcul. gen. dicitur Latinè præcursor.

P.123.COMlumo ] magnam cautionem adhibe. bat vt decorè caderet, vel decenter. Senarius est Euripidis in Hecuba , de Polyxena : cui hic subjungitur.

Κρύπλειν θ' ακούειν όμματ' αρσενων χρεών. Naso vtrunque de eadem fic est interpretatus, Metamorph.13.

Tunc quoque cura fuit partes velare tegendas Quum caderet,castique decus feruare pudoris. Ibid. Kerry II Egra os ]Iacet Patroclus.Hom. Iliado,

P.14.'chyce Ta Sta &c.) sed hæc [ alicui ] alii eo. rum qui supra nos funt curæ erunt. Id est , alicui deorum.

P.143.goyváon av &c.quum nouerim talem effe quenque [ quales funt ii ) quibuscum lubenter versatur. Euripidis senarius, & finis eius qui illum præcedit.

P.164.x thua sit an gcórogrece] monumentum, an certamen. Fabius huius loci (qui ex proæmio Thucydidis est sumptus) sensum pulcherrimè expresfit libro decimo , Toti bistoria opus non ad intuitum rei pugnámque presentem , sed ad memoriam posteritatis do ingenij famam.componitur.

P. 174. sego Torraguiov Ludicrum de amore poema. vel loculare de rebus amatoriis poema, feu carmen. Catan. vertit, Opu's de ludo amoris. Le&io auté margini adscripta manifeste est mendofa:& mutato accentu fcribendum eflet ne ta5TR elopesy, fi vllum habere locum poffet.

P.176. v. na tip of cos Ámos ter ] vt pater erat mitis,vel, Mitis erat vt pater.Hemistichium iftud in aliquot Homeri locis extat : fed inuenitur in quodam exempl. éxweg's natho wis mos ñer,quæ sunt ex Il.w:fed legicur ibi citi non nev.

P.178.Thig8 . Illam enim cantilenám magis celebrant homines quæ audientibus recentissima fit. Apud Rom. Odyll. a , dicuntur hæc à Telemacho.

P.189. OŬ 75]Nullus, me viuente & fuper terram intuente (id est fruente luce]tibi cavas apud naues manus in festas inferet. Ex II. c,vbi requitur, EvuTAITWY Auveôr. qui genit. iungitur cum su nas id eft, Nullus ex omnibus Græcis. Sed in quibusdam exempl. harum Plinii epist. legitor tantùm nos sueñ{wrtos. & magis verisimile

eft cum principium duntaxat loci notissimi atque - liffe,vt folet etiam Cicero.

P.207. RTI répéacje ] Per capita.id eft Ateingendo tantùm capita rerum. Verti potest Capitulatim,ex Plinio huius auunculo.

P.218.67oisaati] Pro hoc verbo,cuius significatio huic loco minimè eft apta, substituo * STESİ σαπ,fiue καταςήσαθι, ex quodi veteri exemp1. vt fignificetur Statuite, Constituite:yel Decernite. licec alio potius verbo aut etiam aliis verbis illa fignificare soleant Græci.

Ib. srposéug tee] Hoc nomine vtuntur tam de lepidis quibufdam & ad voluptatē aurium comFaratis di&is, quàm de jis à quibus ea dicuntur Poffunt autem hæc Auditiones lepidæ appellaris seu festiuæ : quum Auditio interdum vocetur id quod auditur. Catan. putat intelligi hîc debere histriones, & mimos. Cui vt affentiar faciunt hæc quæ proximiè fequuntur. Interdum iucundissimis sermonibus nox ducebatur. Sed malina de mimis tantummodo intelligere.

P.221. as rape Kineodvtos effe]tanquam pro Ctefiphonte effe.Catan. intelligit Optimam esse & fimilem ei quam Demofthenes habuit pro Cresiphonte.

P.236.upas reconó3 17.01] vos enim mali imie tatores.vel, inepti imitatores. Sic etiam vocan. tur qui ineptè aliqua in scribendo affe&ant. Ve. rim & alia affertur le&io, sů?nn01 : quod contrarium significaret,& ironicè diceretur. Quinetiam ixvolji.cenues: quali lgnificétur qui tenui dicendi genere vtuntur. Sed hæc omnia fufpe&a funt.

P.251 entine's langor]he&icus langor: vt dicitur heática febris.

P.257.479 Medou, contra Midiam.

P.259.idrisov dirou IMG štayvos]res iucûdissima auditu, laus.vel, Laus, res

est
quæ

lubentifsimè auditur. Quæ autem sunt in margine , significant, Nulla humana yoluptas numini est propior: quàm ea quæ circa honores verfatur dele&atio: id est , quæ ex honoribus percipitur. Vtraque autem fententia est in Hierone Xenophontis, Verùm pofsit fortassis 63 78 Selcu egluticgo exponi etiam,Propius ad naturam diuinam accedit.Sed apud Xenoph,non legitur ősi, verùm do xeih.

P.263.E'vol'in]&c. In vno (eodémique] pretio &malus & bonus. Hom. [l...

P.299. oixonov 09.) Fas non eft aduerfus mortuos homines exulcare. Ex Hom. Ody&.x:

P.311. n'esy &c ]O lenex, certè multum te premunt iuuenes bellatores. Hom.lliad. nt, vbi Diomedes alloquitur Neftorem.

P.320.09 Testa Anus gerus)hic eft Demofth.

P.323. Tacana)quæ funt præter opinionem. vel (hoc quidem in loco) quæ præter opinionem cueniunt,

Quum in iis qui proximè fequuntur tam Homeri quàm Demosthenis locis , quali vtantur genere dicēdi, considerare nos Plinius velit, ideóque ipforum verborum ftru&turam do coagmentationem (gad co. tiam compofitio,vt à Græcis owu're also appellatur) perfpicere do fingulorum propemodum examinare poildus oporteat:hos vel illos interpretandı laborem,

quan idem genus dicendi in corum interpretatione veprafentari minimè posset, fruftra fufcepturum

me exifhmani. Adde quod non ea tantum que hîc funt Demosthenis verbo, fed multo plura (quoniam plera. que nisi repetitis altius locis intelligi non possent) in. terpretari oportuiffet. At ego,ne ridiculã effet multas ex Demosthenis orationibus paginas huc trāsferresin gratiam illius le&toris qui,licet id quod à Plis nio proponitur perfpicere in illis verbis no poßit, erum tamen fententiam intelligere interpretationis spe defiderat:illum ad Demofthenem eiusque inter. pretes remittendum esse putaui.

P.342. Voleo dux Lepotxod. ita enim lego, ex duabus malis le dionibus bonam faciens vnam, mutato accufatiuo por, in genitiuum non róur, fed vouos: & accusatino pejoitinov in genitiuo nen poupítou (multo autem minus quipputev , vt babent editiones pleræque, ex quibus eft Aldina sed leppininas Catan, tamen accus. retinet sapogens Præfe&ura Memphitică. Et reâè qui

dem yoor vertit præfe&uram , quum inter vulgares interpretationes quæ his epistolis folitæ funt fubiungi,videamus prolege accipi:fed malè accuf.admittit. Alioqui enim oporteret exiftimare dici Harpocran esse ipsum voudr Memphiticum:quum Harpocras vocetur is cui impetrata fuit primum quidem ciuitas Rom. deinde verò Alexandrina. Atque ex ipfa quoque Traiani epiftola , νομού Μεμφιτικού Γcribendum effe patet, quuni in ea dicat,Tu ex quo numo fit notum mihi facere debebis.

P.354 La Manéar ] supra Maleam.vel, vltra. Obiter autem de hoc monebo,Retentus hîc legi, non tantùm in ilta mea edir, fed in aliis etiam omnibus , quas viderim : quum tamen Retentum fcripfiffe Plinium , & scribere debuiffe, ne in folæcismũ incideret,exiftimem. Alioqui cerrè Sim aut Fuerim ante Retentus omislum putarem :aut ( quod rationi consentaneum minimè videtur) jungere Retentus cum Nuntio:hocmodo, Quanuis contrariis ventis retentus, nuntio,&c.

P:383. Spe 77 cús) alumnos. Alia etiam eft le&tio, érté tous,. expositos. Pofle autem locum habere vtranque , apparet ex principio epiftolæ Traiani qua ad hanc refpondet. Quæitio ista (inquit) quæ pertinet ad eos qui liberi nati, expositi, deinde Tublati à quibusdam & in seruiture educati funt, fæpe tradata est.

P. 411. fica a av] inue&ti funt. Itidémque in principio epistolæ proximè fequentis cion.CLOFT inue&us est. Sed illic eionadosvitidémque sian. asowy hîc scribendum esse dicent grammatici. Iselaliam autem quod margini adscriptum est pro ciandour, nullum habere hîc locum potest. erfet alioqui sionaria verbale ex illo Giornaúreus

« VorigeDoorgaan »