Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

fa&um. Cæterùm eintraour (vel potius cionnels,

vti dixi ) exponitur etiam ingresli funt, quum tamen non fimpliciter dicendum sit, Ingressi sunt, sed, Ingressi sunt equo inue&i : vet, quadrigis

, inueai.Potius autem hîc intelligédum eft, Quadrigis inueai:vt do&tissimus ille vir Adrianus Turnebus oftendit:qui mentioné faciens certaminum quæ Plinius ifelaftica nominat: eáque funt quæ Græcis dioenasi roic gâves dicebantur, ( neque enim vlla de loc dubitatio relinquitur,quandis ille,tanquam non affirmans,dicat Vt existimo) fcribit, corum ludorum & certaminum vi&ores triumphantium more in patriam inuehi Solitos, & ve&igal de publico accipere. Quibus hzc Vitruuii subiungit , Nobilibus athletis, qui 0lympia, Pythia, Isthmia, Nemea vicißrnt , Gracerum maiores ita magnos honores, constituerunt , ut non modo in conuentu stantes cum palma & corona ferant laudes, sed etiars quum revertantur in suas ciuitates , cum viétoria iriumphantes quadrigis in menia ( in patriam euehantur: è reque publica perpetua vita constitutis vectigalibus fruantur.

Inueni autem, quâ çam ad harū interpretatio. num fine perueniffem,earámque principiū prælo iam commiffuin effet,duorum quæ in eo sunt verborum interpretationes ab eodem illo admiran. dz eruditionis viro annotatas : quas hic minimè. prætermittendas duxi. Dicit igitur Plinium in 'sous(quod legitur in epistola secunda libri pria 01) intelligere de oratione amena & pigmentis orationis perpolita. Quam certè fignificarionem. ipfe quoque huic voci in mea interpretatione dedi. Alterum vocabulum quod interpretatuks. odygua. Jej meny, in quinta libri ciufdē epistolas

Quia (inquit) hanc vocem 'malè video exponi, quum pertinacem esse gloffemata grammaticorů annorent, vt communi succurram errori, expli. cabo. Nam quum Regulum dicit dosud Jaspitav, ad deiiciendum euertendúmque difficilem intelligit,quum magnæ eius effent opes & fa&io,quibus munitus & fubnixus, non facilis ad eucrten. dum esset. Hæc ille: qui (ve video) mcam interpretationem non improbaffet , vtpote cum fua omnino consentientem.

Sed quid vetat quominus Latina etiam quædam ab eodem in hisce Plinii epiftolis explicata illis adiungam? Nihil certè: ideóque incipiam à loco Plinii cui lucem afferre conatur in eodem illo capite vbi você dusxa gaipetov exponit. Quá enim in decima o&aua eiufdem libri epistola dia cat Plinius fe fuisse in quadruplici iudicio, se intelligere quadruplex ait quod coa&um eft è quatuor iudicum confiliis & decuriis, quæ in baGlie ca Iulia sedebant.nam in ea quatuor erant tribunalia. Atque ad huius expositionis confirmarionem locum Fabii subiungit

. Paulo post tamen & aliam affert,quam veriorem putat: vt centumuirale iudicium quadruplex dicatur propter qua-, tuor hastas quatuorque tribunalia. Hæc ille : fed ego contrà priorem expofitionem efle veriorem crediderim, ex alio eiusdem Plinii loco:qui fecissec (opinor)vt ipfe quoque Turnebus illi prio. ri acquiesceret.

Orarias naues (quarum fit mentio pag.354.) fuisse a&uarias & paruas, quibus fecundum oram nauigarent , idem suspicacur : quum maioribus pelagus tensetur:neque paruo nauigio fe quisquá magno committere mari audeat, sed liccus legat, Quid Gt vota fignari, in hoc Plinii epistolio ad Traianu (p.364) Solennia vota pro incolumitare tua, qua publica falus continetur,& fufcepimus domine, pariter & foluimus: precati deos ve yclint ea femper solui, sempérque lignari: quid inquam, hic fit Vota fignari, exponitur ab eodé. Ait enim eos vorum suum nuncupatum & in charta conceptum conscriptúmque, deorum genibus cera obsignatum folitos affigere , atque ideo dixiffe Iuuenalem,

Propter quæ fas est genua incerare deorum. Quinetiam ex Philostrato hæc affert eodem pertinentia, to vezan use toto Blonne etes otra redós. πδ της βάσεως χώμα τρά eg. ίδρυται ο ναύαρχος.δειτείας και αυτοχόνος , και νή Δία οι αλίφοιτίς τε και οι επισφραγιζόμενοι τας αυχές, υξηλ. házaur to sidous. Hæc funt quæ ille ad huius etiam loci expofitionem affert. Fit porro mentio nuncupationis & persolutionis vocorum pro codem Traiano pagina etiam 402. sicut celebratio. Dis diei quo susceperat Traianus imperium, métionem faciunt duæ epiftolæ, quarum yna est pagina 374 altera pag.403.

FINI S.

[ocr errors]

a al. kremas SECVNDI, viri consula. ris, orato

risque difer

tillimi.

C. PLINII CAECILII aSECVNDI EPISTOLARVM

Liber primus.

ARGVMENTV M. Septitio Claro suum epiftolarum opus dedicat,hor. tatu eius colle&um : pluresque promittit, fi nec eum confilij nec fe obfequij peniteat. C. PLIN. SECVNDVS *SE PIITTO Ś vo s. 1 Al. SE

REQVENTIR hortatus es vt
epistolas, si quas paulo accuratius
fcripfiffem,colligere publicarém-
que. Collegi,nö feruato temporis

ordine : (neq; enim historia com. ponebá) sed vt quæq; in manus venerat. Supereft vt nec te confilij, nec me pæniteat obsequij. Ita enim

fiet vt, eas qua adhuc negle&z iacenc requirā:&,li quas addiderojnë supprimā. Vale,

CVNDO,

Argumentum
Mittit librum suum , id eft, a&tionem pro Accia
Variola' quam teftatur fcripfiffe ad imitationem
Demofthenis) rogátque vt intendat limam 6 iudi.
cium,confilio eius in editione vfurses.
C. PL. *ARRIANO SVO S.

Vi tardiorem aduentum tuum prospi-Rio.

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »