Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

credidi, eadem illa spatiosius & vberius volumi ne amplc&i. primùm vt imperatori noftro virtutes suæ veris laudibus commendarentur:deine de yi futuri principes non quafià magistro, sed tamen sub exemplo præmonerentur qua pouillimum via poffent ad candem gloriam niti. Nam præcipere qualis effe debeatprinceps,pulchruna quidem, sed onerofum, ac propè luperbum eft: laudare verò optimum principem, ac per hoc pofteris, velut è specula, lumen quod sequantup oftendere, idem vtilitatis habet, arrogantiæ nihil. Cepi autem non mediocrem voluptatem, quod hunc librum quum amicis recitare voluiffem, non per codicillos, non per libellos, sed fi cornmodum effet, & ( fij valdè vacaret, admoniti( nunquam porro, aut valde rarò, vacac Romæ, aut commodum eft audire recitantem) fædissimis in super tempestatibus per biduum conuenerunt: quumque modestia mea finem recitationi facere voluiffet, ve adiicereni tertium diem exegerunt. Mihi hunc honorem habitum putem,an studiis?ftudiis malo,quz propè extin&a refouentur. At cui materiæ hanc redulitatem præftiterunt ? nempe quam in sepatu quoque,vbi perpeti neceffe erat, grauari tamen vel pundo temporis solebamus,candem nunc& qui recitari & qui audire triduo pelint, inueniuntur: non quia eloquentius quàm priùs, sed quia liberiu sideóque etiam libentius scribitur. Accedet ergo hoc quoque laudib.principis noftri,quòd res antea ram inuifa quam falfa, nunc vt vera in ta amabilis facta eft. Sed ego cùm ftudium au.. dientium,tum iudicium mirè probaui. animadverti enim feuerislima quæque vel maximè fida

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

is facere. Memini quidem me non multis re-
citaffe quod omnibus fcripfi

. nilominus tamen
tanquã fit eadem omnium futura sententia, hac
feueritate aurium lætor. Ac ficut olim theatra
Talè muficos canere docuerunt, ita nuc in (pem
adducor poffe fieri vt eadem theatra bene cane-
re muficos doceant. Omnes enim qui placendi
causa scribunt,qualia placere viderint, 'scribent:
at mihi quidem confido in hoc genere materie
*latioris ftyli constare rationem,quum ea potius l2ti0175
quz preilius & adftri&ius, quàm illa quæ hila-
rius & quasi exultantius fcripfi,pollint videri ac-
cerfita & indu&a. Non ideo tamen fegnius pre-
cor vt quandoque veniat dies: vtinámque iam
venerit, quo austeris illis feuerisque dulcia hæc
blandáque *vel iufta poffeffione decedant. Ha- stiuffa
bes a&a mea tridui : quibus cognitis volui tan.
tum te voluptatis absentem,& ftudiorum nomi.
ne & meo capere, quantum præ sens percipere
potuiffes. Vale,

Argumentum Hesitabundus an predia fuis vicina emeret, Claudium Rufum amicum consulit: exponens quecunque ad emendum illa solicitarens, é que deterrerent. C. PLIN. *CALVISIO CLAY SS RVEO svo

79 ASfumo te in confilium rei familiaris,vt foleo.

Prædia agris meis vicina, atque etiam inser"ta, venalia funt. in his me multa solicitant , aliqua nec minora deterret. Solicitat primùm ipfa pulchriquido iungendi : deinde, quòd non miaus yfilc quam voluptuosum, pofle vtraque can

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

dem opera, codem viatico inuisere, fub eodem,
procuratore, ac penè iisdem a&oribus habere,
ynam villam colere & ornare, alteram tantùm
tueri. Inest huic computationi sumptus fupelle-
&ilis, fumptus atriensium,topiariorum, fabrorů,
atque etiam venatorij instrumenti: quæ plurimu
rcferr,vnum in locum conferas,an in diversa di-
spergas.Cótrà, vereor ne fit incaurum,rem tam
magnam iisdem tempestatibus, iisdem calibus
Subdere. Tucius videtur incerta fortunæ poffef-
fionum varietatibus experiri. Habet etiam muls
tum iucunditatis soli cælique mutatio, ipsáque
illa peregrinatio interfita. Iam, quod delibera-
tionis nostræ caput est, agri sunt fertiles, pin-
gues, aquosi: constant campis,vineisyfyluis, quee
materiam & ex ea redditum ficut modicum, ita
Statum præstant. Sed hæc felicitas terrae imbecil-
lis cultoribus fatigatur. nam poffeffor prior fe-
pius vendidit pignora : & dum reliqua colano-
rú minuit ad cempus, vires in pofterum exhau-

fit, quarum defe&iore rursus reliqua creuerunt. to plures

Sunt ergo instruendi*complures frugi mācipes. quod frugi mnácipiis co

nam nec ipfe vfquá vin&os habeo, nec ibi quif

quam* fupereft. Vt fcias quanti videantur puffe
quifque puer emi, feftertio cricies: non quia non aliquando
& A. Vi selasq.
al. fupereft

quinquagics fuerint,verùm *& hac penuria co-
lonorum & communi temporis iniquitate, ve

redditus agrorum, fic etiam pretium retrò abüt. cx hac

Quæris an hocipfuma tricies facilè colligere
polimus ? fum quidem propè totus in przdiis,
aliquid tamen (fænorej nec molestum erit mu-
tuari. accipiam à focru, cuius arca non secus ac
mea vtor. Proinde hoc te non moueat, fiertera
non refragantur : que velim quam diligentila.

litur.

[ocr errors]
[ocr errors]

mè examincs. Nam cùm in omnibus rebus, tung in difponendis facultatibas plurimum tibi & vfus & prouidentiæ fupereft. Vale.

Argumentum. Monet amicum Meßium comitiorum ordinē im. mutatum, neque per aperta fuffragia, fed tacitan Tabellam creari magiftratus, ego verendum ne inde vitia oriantur : quod poftea eueniffe per epiftolâ ad eandem Meffium libro 4. fignificat, in primis feculi malas arte's taxans, a Traiani cură circa public ca non mediocriter commondans. C. PLIN *MAXIMO

MAX,

N ESSIO

SVO

S.

tabulas

M! Eminilinete sæpe legiffe quantas conten

ciones excitaris lex tabellaria , quantúmque ipfi'latori vel gloriæ vel reprehenfionis attulerit? At nuncin fenatu fine ýila * diffenfione hoc

defenfione quidem, vt oprimum, placuit. Omnes comitiotum dick tabellas poftulauerunt." Excefferamus fanè manifestis illis apertífque fuffragiis licen- Excelleria tiam concionum. non tempus loquendi, non ta- modusta cendi modestia, non denique * fedenti dignitas

redsadi custodiebatur. Magni vndique disfonique clamores: procurrebant omnes cum fuis candidaeis: multa agmina in medio, multique circuli & indecora confufio: adeo desciueramus à consue. sudine parentum, apud quos omnia difpofita, moderata, tranquilla, maieftatem loci pude sémque retinebant. Supersunt senes, ex quibus audire foleo hunc ordinem comitiorum. Citata Remiae candidati, Glentjum Cumapauns. Dicebar

ipse pro se, vitam fuam explicabat,testes & laus datores dabat,vel eum, fub quo militauerat, ve! cum cui quæftor fuerat:vel virumque, & poterato Addebat quofdam ex fuffragatoribus: illi grauiter 8. paucis loquebárur.plus boc quàm preces proderat. Nonnunquam candidatus aut natales competitoris , aut annos,aut etiam mores are guebat ; audiebat fenatus grauitare censoria: ita fæpius digni quàm gratiofi præualebant, Quæ nunc immodico fuore cotrupta, ad tacita suffragia , quasi ad remedium , decurrerunt. quod interim planè remedium fuit : erat enim nouum & fubitum. Sed vereor ne proce*dente tépore ex ipso remedio vitia nafcantur, est enim periculum ne tacitis fuffragiis impudentia irrepat. Nam quoto cuique eadem honeftatis cura secreto , qux palàm? Multi fa." mam, conscientiam pauci vesentur. Sed nimis citò de futuris.: interim bencficio tabellarum habebimus magiftratus , qui maximè fieri debuerunt. nam vt in recuperatoriis iudiciis , fic nos in his comitiis, quafi repentè apprehenfi, finceri iudices fuimus. Hæc tibi fcripfi , primùm vt aliquid noui scriberem , deinde vt non. nunquam de republ, loquerer , cuius materiz nobis quanto rarior quam veteribus occafio

tanto minus omittenda eft. Et hercule quoufQuidagisa que illa vulgaria? Eho, quid agis? ecquid commor

de vales? Habeant noftræ quo que literæ aliquid non humile, nec fordidum, nec priuatis rebus inclufum. Sunt quidem cun&a fub vnius arbicrio, qui pro vtilicate communi folus omnium curas laborésque susccpit: quidam tamen falubri quodam temperamento ad nos quoquc,velur

Ihor

« VorigeDoorgaan »