Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

peres quod iniungo. iniungo autem & pro rei

Audiorum, magnitudine rogove ex copia* ftudioforú quæ ad te ex admiratione ingenij tui conuenit, circumspicias præceptores quos solicitare poffe mus:fub ea tame conditione,ne cui fidem meam obftringam.Omnia cnim libera parentibus fer. uo. illi iudicent, illi eligant:ego mihi curam tantùm & impendium vindico. Proinde fiquis fuerit repertus qui ingenio suo fidat,eat illuc ca legevt hinc nihil aliud certum quàm fiduciam. fuam ferat. Vale.

[ocr errors][ocr errors]

Argumentum.
Excusat lafciuiam hendecasyllaborum fuorum
apud Paternum, carminis genere o exemplo
Antiquorum: deinde liberum facit ei imponendi suis
versículis quod nomen libuerit: rogátque vt quicu
quid in illis difplicuerit, sa velit admonere.

C. PLIN PATERNO

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

TV fortasse orationem, vt foles, & Magitas &

expe&as: at ego ex aliqua peregrina delicaráque merce lufus mcos tibi prodo. Accipies cum hac epistola hendeca fyllabos nostros: quibus nos in vehiculo, in balinco, inter cæna*ob- oble&tani izr le&amus otiú temporis. his iocamur,ludimus, osio amamus, dolemus, querimur, irascimur:defcribimus aliquid modò pressius, modò elatius: atque ipfa varietate tentamus efficere vt alia ahis,quædam fortaffe omnibus placeant Exqui. bus tamen li nonnulla sibi paulo petulantion.

aitius

videbuntur, erit eruditionis tuæ cogitare fum-
mos illos & grauiflimos viros qui talia scripse-
runt, non modò lasciuia rerum, sed ne verbis
quidem nudis abltinuiffe.quæ nos refugimus,
non quia seueriores(vnde enim?) sed quia timi-
diores fumus. Scimus alioqui huius opusculi illa
ede verissimam legem quam Catullus expressite

Nam caftum effe decet pium poetam
Ipfum, verficulos nihil neceffe eft:
Qui tunc denique babent falem & leporem,

Si funt molliculi & parum pudici,
Ego quanti faciam iudicium tuú, vel ex hoc po-
tes zftimare, quòd malui omnia à te pēsitari quá
cle&a laudari. Et sanè quæ funt commodisfima,
definunt videri quum paria esse cæperunt. Præ-
terea fapiens fubtilisque le&or debet non diuer-

fis conferre diversa, led fingula expendere, nec in alio deterius * aliquid putare quod eft in suo genere

perfe&um.Sed quid ego pluralnā longiore prefatione vel excusare vel commendare ineptias, ineprisimuni eft. Vnum illud prædicendum videtur, cogitare me has nugas meas ita inscribeHendecasyllabi,

, qui diculus fola metri lege cöfcribitur. * conftringitur. Proinde siye epigrammata, liuc edullia.al.c. * idyllia, fiue eclogas, siue (ve multi) poemata, legidia, *seu quod aliud vocare malueris,licebit voces.efeu quid

go tantùm bēdecasyllabos præsto.Alimplicitate qua peto vt quod dc libello meo di&urus aliis, mihi dicas. neque est difficile quod poftulo:nam

fi hoc opufculum nostrum aut potissimum esset poffet videri

aut folum, fortafle* poffet dururn videri dicerc. Quære quod agas: molle & humanumisht, Habes quod agas. Vale,

[ocr errors]

EN Á dieere,

AR GY MEN T V M. Fundano in proximum annum confulatums omis natur : quare petit vt fuffragio da teftimonio fuo

Afinium Bassum quæstorem fibi afumat: quem more fuo in cæteris commendationibus obferuato laudas À parentibus animi bonis.

C. PLIN. FVNDANO

SVO

S.

siquid omnino,bo certè iudicio facio , quòd

Asinium Rufum fingulariter amo. Eft homo cximius & honorum amantissimus.cur cnim no me quoque inter bonos numerem? Idem Cornelium Tacitum(fcis quem virum)araa familiaritate complexus eft. Proinde fi vtrunque noftrûno probas , de Rufo quoque neceffe eft idem fentias,cùm fit ad conneđendas amicitias vel tengcissimum vinculum, morum fimilitudo. Sunt ei liberi plures.nam in hoc quoque fun&us eft a. ptimi ciuis officio, quòd fecunditate vxoris largè frui voluit co seculo quo plerisque etiam fine gulosfilios orbitatis præmia graues faciunt:quibus ille despe&is,aui quoque nomen affumpfit. Eft enim auus, & quidem ex Sarurio Firmo squé diliges vi ego, fi vt ego propius inspexeris. Hæc cò pertinét,vt fcias quâ copiofam, quàm nume. rofam domum vno beneficio las obligaturus: ad quod perendum , voto primùm , deinde bono quodam omine adducimur. Opramus enim tibi ominamúrque in proximum annum consulatum. Ita nos virtutes tuæ,ita iudicia principis augurari volunt. Concurrit autem ve fit codem anno quæstor maximus ex liberis Rufi Afinius Baffus

iuuenis,(nescio an dicam quod me pacer &sen tire & dicere cupit,adolescentis verecundia ve tat) ipso patre melior. Difficile est ve mihi de absente credas , quanquam credere roles omnia,tantum in illo induftriæ, probitatis, eru. ditionis,ingenij, studij , memoriæ denique efse,quantum expertus inuenies. Vellem tam ferax fecalum bonis artibus haberemus vt aliquos Ballo præferre deberes:tum ego te primus hortarer,monerémque circumferres oculos , ac diu pensitares quem potiffimum eligeres. Nunc ve. rò : fed nihil volo de amico meo arrogantius dicere:hoc solumn dico , dignum esse iuuenem quem more mbiorum in filij locum affumas. De. bent autem sapientes viri , vttu, tales quasi a repul

ubl.liberos accipere, quales à natura folemus optare. *Decorus erit tibi consuliquastor patre prætorio, propinquis consularibus: quibus, iudicio ipsorum, quanquam adolescentulus ada hucgiam tamen inuiceni ornamento est. Proinde indulge precibus meis,oblequers conglio:& an. te omnia, G feltinare videors ignosce: primùm quia votis fuis amor plerunque præcurrit: deinde quod in ea ciuicate in qua omnia quasi ab occupantibus aguncur, quæ legitimum tempus er. pe tant, non matura sed fera funt : in lumina quòd rerum quas affequi cupias , præsumprio ipra iucunda eft. Reuereatur iam te B-lus pt consulem:tu *dilige illum vt quæstorem: nos de. nique vtriusque Restrûm amantiffimi , duplict lætitia perfruamur. Etenim quum tic te, lic Bafsum diligamus vt & illum cuiufcunque & tuum quemcunque qu.eftorem in petendis honoribus omni opera,umani labore,gratia limus * iugaturi,

Mecorum

dhe tiges

a diucunt,

perquàm iucundum nobis erit fi in cundem in-
uenem ftudium noftrum & amicitiæ meæ & con.
fulatus tui ratio contulerit : fidenique precibus
meis tu potissimus adiutor accefferis,cuius sena-
tus & fuffragio libentisfimè indulgeat, & tefti,
monio plurimum credat. Vale.

S.

Argumentum.
Hortatur Valerium Paulinum ad ftudium, sim
fit adhuc litteris honor. quum effet

acturvis,tantæ
auditorum corona tribunal circundatum erat vt per
ipfos iudices vix accefferit , & auditus fit maxima
affenfu.
C. PL. VALERIO PAVLINO
sy o

16
GAude meo,*gaude

cuo , gaude etiam publico nominc. adhuc honor Audiis durat. Proxi

Gaudea mè quum di&urus apud Centumuiros effemjad:

Cundi mihi locus,nifi à tribunali, nisi per ipsos - iudices non fuit ; tanta ftipatione cætera tenc * bantur. Ad hoc quida ornatus adolescens, scissis

tunicis,vr in frequentia so let; fola velärus toga et perftitit, & quidem horis feptem. nam tandiu

dixi,magno cum labore , sed maiore cum fructus ci Scudeamus ergo , nc defidiæ noftræ prætendasmus alienam. Sunt qui audiant, funt qui legant, é con modò dignum aliquid auribus,dignú chartis of claboremus. Vale.

1

Argumentum
Admonette Gallo pollicetur omnema Suan apang

« VorigeDoorgaan »