Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

teltatum est. cui nunc vnus ex cribus liberis superelt, domúmque pluribus adminiculis paulo ante fundatam defolatus fulcit ac sustinet. Magao tamen fomento dolor meus acquiefcet , fi hunc Calcem forcem & incolumem, parémque il li patri,ilbrago, fortuna seruauerit. Cuius ego pro falute,pra moribus, hoc sum magis anxius, quòd vnicus fa&us eft. Nosti in amore mollis tiam animimei,nosti metus. Quo minus te mirari oportebit quòd plurimum timeam de quo plurimum fpero. Vale.

Argumentum. Apud Viennenfes celebrabatur certamen gymnie cum : quod quum Tribonius tollen tum curabat, aduocatus eft in confilium Secundus ab irr.peratore Traiano cum multis. Mauricus sententiam rogatus censuit omnino tollendum: adlens, Vtinam Roma quoque rolli pollet : inde transgrediens non importunè ad imp. Neruam,fortitudinem Maurici multum jandat. C. PLIN SEMPRONIO

[ocr errors][ocr errors][merged small]

INterfui principis

optimi cognitioni in confilium affumptus.Gymnicus agon apud Viennenses ex cuiusdam cestamento celebrabatur. Hunc Trebonius Rufinus vir egregius nobísque amicus , in duumuiratu suo collendum abolen. Pegawis dúmq; curauit. *Negabatur ex autoritate publica feciffe. Egit ipfe caufam non minus feliciter quàm difertè. Commendabat a&ionem, quòd tanquam homo Romanus & bonus ciuis in ne

[ocr errors]

gorio suo maturè & grauiter loquebatur. Quum
fententiæ rogarétur,dixit Iunius Mauricus (quo
viro nihil firmius, nihil verius) nó effe reftituen

dum Viennensibu:s agona : adiecit , Vellem'et am poke Romarolli * poflet. Constanter inquis, & for

titer. Quidni? Sed hoc Maurico nouum non
cft. Idem apud Neruam imperatorem non mi-
nus fortiter.j Cænabat Nerua cum paucis. Veo
iento proximus , atque etiam in finu recumbe-
bat. (dixi omnia , quum hominem nominaui)
Incidit fermo de Catullo Meffalino , qui lumi-
nibus* orbatus,ingenio (zuo mala cæcitatis ad-
diderar: non verebatur, non erubescebat, non
miserebatur. fæpius à Domitiano non secus ac
rela,quæ & ipfa cæca & improuida feruntur , in
optimum quemque contorquebatur. De huius
nequitia fanguinariísque fententiis in commune

omnes super cænam loquebantur: tum ipse imki viueret, & perator, Quid putamus pasurum fuile * fi viueret? Mauricus no Et Mauricus, Nobiscum cænaret. Longius abij,

libens ramen. Placuit agona tolli, qui mores
Viennenfium infecerat, vt nofter hic omnium.
Nam Viennensium vitia intra ipsos residunt,no-
ftra latè vagantur. Vtque in corporibus, fic in
imperio , grauiffimus cst morbus qui à capite
diffunditur. Vale.

bucura cena veur

Argumentum.
Landar Pomponium Baffum,quod iam ingraue
Scentibus annis feceffum fuum prudenter disponas:
oprárque fibi aliquando dari parem occafionem,
gua fine dedecore poßit tranfigere vitam oriosam,
Pompony Mar.meminit,pariter & Baßi,cuius pue.
riVibiei mortem immeasuram defter.

[ocr errors]

C. PLIN. POMP ONIO POMPO

N10
BASSO SVO

23

SVO

[ocr errors]

abus amicis cognouiste, vt fapiétia cua dignum eft, disponere otium & ferre, habitare amonisfimè, & nunc terra nunc mari çorpus agitare: multum disputare,multum audire , mulo cum le&titare : quumque plurimum scias , quotidie tamen aliquid addiscere. Ita fencícereoportet virum qui magistratus ampliflimos gesse. rit,exercitus rexerit, torúmque se reipub. quandiu decebat,obtulerit. Nam & prima vita tempora,& media patriæ , extrema nobis impertire debemus , vtipla leges monent, quæ maiorem annis x otio reddunt. Quando mihi licebik? quando per ætatem honeftum erit imitari istud pulcherrimz quietis exemplum? quando secesfus mei non delidiæ nomen led tranquillitatis accipiear? Vale.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Argumentum.
Qyum dixisset apud centumuiros, vbinullos ha-
bebat in dicendo socios eorum quos primò habue-
7dl,conqueritur de fragilitate humana & mutabilia
I are furiuna,exéplóque fui docet quam varia,quam
imbrica fit.
C PLIN. VALENTI

24
Proximè quum apud centuřnuiros (in quadru-

plici iudicioj dixiffem, *; fubit recordario egile me iuuenem , æquè in quadruplici iudicio

FABI

VALEN

[ocr errors]
[ocr errors]

TIS

fubit

procesit animus, vt solet longius : cæpi repulse re quos in hoc iudicio, quos in illo focios laboris habuiffem. Solus eram qur in vtroque dixiffem: Cantas conuerfiones aut fragilicas mortalitatis aut fortunæ mobilitas fitit. Quidam ex iis qoi cunc egerant,decesserunt. exulano, alij: huic ætas & valetudo filentium suasic: hic fponte beatisfimootio fruitur:alius exercitum regit:illum ciuin libus officiis principis amicitia exemit. Circa nusipsos quàm mulça mutata funı?ftudiis proceffimus : ftudiis periclitati sumus:rurfú (que procellimus. Profuerunt nobis bonorum amicitiæ, bonorum*obfuerunt,iterumque profunt. Sicoputes annos , exiguum tempus : Gvices rerum, zuum putes. Quod potest elle documento, nihil desperare,nulli rei fidere,cum videamus tot varietates tam volubili orbe circumagi. Mihi auté familiare est, umnes cogitationes meas tecum communicare, iisdemque ie vel præceptis vel cremplis monere,quibus ipse me monco:quæ ra: , tio huius epiftolæ fuit. Vale.

& obfu.

Argumentum. Reuocata lege tabellaria de fuffragys, pris fa& smlaudauerat;quia repentinum:fed feripferat verendum ne procedente tempore vitia aliqua nascerătur:quod quum eueniffet,impudentiam fuffragatoris tax ar.nam pro candidaris in fabula reperti funt fuffragatoret...' C. PL. MESSIO MAXIMO

[blocks in formation]

atradis fuf-Cripsoram' tibi vcrendur cke ac * ex tacitis

foregis

cft. proximis comitiis , in quibusdam tabellis pulta i oculariaatque etiam fæda di&u: in vna verò pro cindidacorum nominibus, fuffragatorum nomina inuenta sunt. Excanduit fenatus, magnóque clamore ei qui scripsiffet iracum principem eft comprecatus : ille tamen fefellit, & lacuit , fortaffe criam inter indignantes fuit. Quid hunc putamus domi facere , qui in tanta restam serio tempore tam (curriliter* ludari qui India denique omnino in senatu dicax & vrbanus & bellus eft?tantum licentia prauis ingeniis adiicit illa fiducia, Quis enim fciei? poposcit tabellas, ftylum accepit,

demifit capui, neminem veretur, se contemnit. Inde ista ludibria , scena & pulpito digna. Quò te vercas? quæ remedia conquiras? vbique vitia remediis fertiorsiame ταύτα 80 έως ημάς άλλω μιλήση. cui multum quoridie vigiliarum,multum laboris adijcit hæc noftra iners, sed tamen effiænata petulantia, Vale.

ARG V M E'N TV M. Pollicetur fe emendaturum libellos, quos Nepos sturus in prouinciam comites profe&tionis fua periorat,quinimmò nouos compofiturum. C. PLINIVS NEPOTI

26 Petis vt libellos meos,quos ftudiofifsimè com

parasti,recognofcendos emendandósque cua rem. faciam. Quid enim fuscipere libentius debeoste præsertim exigente?Nam quum vir gra. uissimus,do&ifsimus, disertissimus, super hæc Occupatissimus ,maxima prouinciæ præfuturus,

SVO

S.

« VorigeDoorgaan »