Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

C.' PLIN. SE VERO

SVO

S.

SEGATVM mihi obuenit modicũ,

fed amplisfimo gratius. Cur amGplissimo gratius? Pomponia Gratil

laexhærcdato filio Affudio Curia

no, bæredé re liquerat me: deder* cobæredes Sertoriú Seueruni, prætorium viruma, aliósque equires Romanos fplédidos. Curianus

Glius Jorabat vt sibi donarem portionem meam, féque præiudicio iuuarem: eandem tacita conuentionc faluam mihi pollicebatur. Respondebam,non conuenire moribus meis aliud palim, nec efte aliud agere fecreto.Præterea, *non esse Satis honeftum dare & locupleti & orbo : in fumma, non profuturum eissi dunallem: profuturum , fi ceffiffem:effe autem me paraih cedere, fi injquè exheredatum gibi liqueret. Ad hoc ille, Rogo.com gnofcas. Cun&tatus paulum, Faciam , inquam: neque enim video cur ipfe me minorem putem quán mbi videor. Sed iam nunc memento,non de futuram mihi conftantiam, fi ita fides duxerit fecundum matrem tuam pronuntiandı. Vi voless ait : ? oles enim quod aquißimum. Adhibui in confilium duos, uos tunc ciuitas noftra fpedausfimos habuit , Corellium & Frontinum, His circundatus , in cubiculo meo fedi. Dixit Curianus quæ pro fe putabat. Refpondi paucis ego (neque enim aderat alius qui defonda

pudorem iueretur) deinde fecefl , & *exconsi- Porthweille lji sententia, Videtur (inquam) Curianę,ma- fubf. centum ter tua iuftas habuiffe caufas irafcsoduibi: *post hoc ille , cum cæteris fubfcripfis centumuirale subly judicium,mecum oop Subferipfit. Appetebat in

[ocr errors]

demo big

viraleiudicia me taine mus

dicij dies:cohæredes mei componere & cranko gere cupiebant: non diffidentia caufæ ; sed metu temporum. Verebantur , quod videbant multis accidiffe , ne ex centumuirali iudicio capitis rei exirent. Et erant quidam in illis,quibus obiici & Gratillæ amicitia & Rustici poflct:rogane me ve cum Curiano loquar. Conuenimus in ædem Concordiæ. ibi ego , Si mater (inquam)te ex parte quarta fcripfiffet hæredem , num queri pofles ? quid fi bæredem quidam inftituiffct ex affe,fed legatis ita exhaufiffet , vt non amplius apud te quàm quarta rcmanerait Igitur fufficere tibi debet, G exhæredatus à matre quartam partem ab hæredibus eius accipias, quam tamen eo go augebo. Scis te non subscripfiffe *mecum,&

jam biennium tranofle , omniáque me vsucepiso - Se , fed vtre cohæredes mei tra&abiliorem ex

periantur , vtque cibi nihil abstulerit reuerentia

mei, offero pro mea parte tantundem. Tuli frur 1. dum non conscientiz modò,verumetium famæ.

ille ergo Curianus legatum mihi reliquit : & fa

&um meum (nifi fortè blandior nahi Jantiquo. notabilium

'rum * notabili honore fignaun.Hæc tibi fcripfi,

quia de omnibus quæ me vel dele&ant velan. gunt, non aliter tecum quàm mecum loqui fo

lco:deinde quòd durum exiftimabam , te aman. :- tissimum mei fraudare voluptate quam ipse ca

piebam. Neque enim fuin tam sapiens vt nihil mea interfit an iis quæ honeftè feciffe me credo, - teltificatio quædam & quafi præmium accedat. Vale.

eriáb.

ARGVMENTV M. -: Flacco agit gratias pro turdorum corona, qui ine

ter awes granissimo fucrunt sapore, autoribus Hora.
tio & Martiale:féque par munus ex Laurentino rea
mittere non poffe teftatur , quum ibi nihilp

I preter te-
&um á arenas fum pofsideret, vt alibi refert.

C. PLIN, FL ACCO

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

CALPXVR.
NIO

[ocr errors]

Ccepi* pulcherrimos turdos,cum quibus pa- plurimos Aré calculum ponere,nec + vllis copiis ex Lau Vrbis sentino , nec maris tam turbidis rem peftaribus poffum. Recipies ergo epistolas fteriles , & fimpliciter ingratas : ac ne illam quidem ro. Jertiam Diomedisin permutando munere imj.

Sed quæ facilitas tua , hoc magis dabis veniam,quòd se non mereri fatentur. Vale.

[ocr errors]

tantes.

ARGY MEN I V M.
Dum legerentur Secundi epigrāmata apud so
rifonem, præfentibus multis , quidam laudarunt,
alý damnarunt , quod vir tantus lafciua talia fu-
blicaret. quibus ab Ariftone cognitus fcribit Sco
cundus fe honest as animi laxationes sequi , præfer-
tim in componendis verficulus , nec id facere fine
multorum ac maximorum virorum exemplo, quos
plurimos commemorat:deinde cur epigrammata re
citet,prudenter explicat.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

SV

[ocr errors]

C PLIN. ARISTONI

3 CVm plurima officia tua mihi grata & iucúda

sunt stom vel maximè quod me celandum nó putafti,fuiffe apud te de versiculis meis mul

[ocr errors]

nam & com.

d. Socraticos

cum copiosúmque fermonem , cúmque diuerficate iudiciorum longius proceffiffe : extitisse e ciam quosdam qui fcripta quidem ipfa non improbarent, me tamen amicè fimplicitérque re. prehenderent quòd hæc scriberem recitarémque. Quibus ego,vt augeam meam culpam,ita

respondeo, Facio nonnunquam versiculos, seueparam facio: ros*parum,facie comedias, &audio & fpecto

mimos, & lyricos lego, &* fatyricos intelligo: aliquando præterea rideo,iocor,ludo: vtque oindia innoxiæ remillionis genera breviter ample&ar,homo fum. Nec verò moleftè fero hanc effe de moribus meis exiftimationem, vt qui nesciunt talia,doaillimos, grauiflimos , sanaislimos homines scriptitalle, me fcribere mirentur. ab illis autem quibus notum eft quos quantófq; aucores fequar,facilè impetrari poffe confido y errare me, fed cum illis finant, quorum non seria modò, verumetiam lusus exprimere, laudabile est. An ego verear (neminem viuentium , ne quam in speciem adulationis incidam, nominabo)[sed ego verear]ne me non satis deceat quod decuit M.Tullium, Caium Caluum, Afiniú Pollionem,Marcum Meffalam, Quintum Hortensiū,

M.Brutum, L.* Sullam, Q* Catulum, Quintum ( (audum

Scæuolam,Ser.Sulpitium, Varronem, Torquatā (immò Torquatos) C. Memmium, Lentulum, Gæculicum, Annæum Senecam, Luceiū, & proximè Virginium Rufum , &, G non fufficiunt exemplà priuata,diuum Iulium, diuum Auguftú, diuum Neryam, T. Cæfarem? Neronem enim tranfeo, quanuis fciam non corrumpi in deterius quæ aliquando etiam à malis,fed honefta manere quæ sæpius à bonis fiunt, inter quos vel præ

guillam,

reuerentiam

cipuè numerandus eft P. Vergilius , Cornelius

Aaiúsque Nepos, & priùs Ennius, Acciúsque. Non quidem hi senatores, sed fan&itas morum non di. ftat ordinibus.Recito tamen , quod illi an fecerint nescio (etiam.] fed illi iudicio fuo poterant effe contenei : mihi modeftior constantia est quàm vt fatis abfolutum putem quod à me pro. betur. Itaque has recitandi causas fequor. prinàm quòd ipfe qui recitat, aliquanto * acrius intēditacrius fcriptis suis auditorum rcuerentia intendit: de

auditori scot inde quòd de quibus dubitat , quafi ex conflii puis fuis: sententia ftatuit. multa etiam à multis admone. tor:&,finon admoneatur , quid quisque senciat, perfpexit ex vultu,oculis, nutu, manuum motu, murmure, filentio, quæ latis apertis notis iudi. cium ab humanitate discernunt. atque adeo, G cui fortè eorum qui interfueruniacura fucrit eadem illa legere intelligec, me quædam aut commutaffesaue præterise, fortaffe etiam ex suoiudi. cio, quamuis ipfe nihil dixerit mihi. Atque hæc ita disputo, quasi populum in auditorium , non in cubiculum amicos aduocarim,quos plures habere, multis gloriofum , reprehensioni nemini fuit. Vale.

[ocr errors]

Argumentum.
Tuscilli Nominati da quaritiam fædã e income
Aantiam notat,qui quum à Vicentinis pre aduoca-
pione pecuniam accepisset,fidem fefellit.
C. PLIN VALERIANO

svo

S.

Solers vir prætotis

REs praua, sed initium non paruum. *
vir pratorjus à fenatu petiit vt fibi institucre Colers

Iz. jili.

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »