Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

elle non fentionam rursus mihi videor omniumi quæ decurri candidatus. Meretur hanc curam longa mei charitate : est mihi cum illo non lanè paterna amicitia: neque enim potuit efle per meam aratem. Solebat tamen vix dum adolescetulo mihi pater eius cum magna laude monstrari. erat non studiorum tantum verumetiam ftudiosorum amātillimus: ac propè quotidie ad audiendos quos tunc ego frequentabam. QuintiJianum &Niceten facerdotem ventitabat : vir Niceam alioqui clarus & grauis,& qui prodeffe filio me. moria fui debeat.Sed multi nunc in fenatu , quibus ignotus ille, mului quibus norus, sed non nisi viuentes reuerentur:quo magis huic,omina gloriapatris,in qua magnum ornamentum, gratia infirma; ipfi enitendum & laborandum eft. Quod quidem semper quafi prouideret hoc tempus, redulò fecit,parauit amicos: quos parauerat,coluit:me certè , vt primùm libi* iudicare permisit,ad imorem imitationémque delegit. Dicenti mihi solicitè aslistit, aslider recitanti: primus etiam & cum maximè nafcentibus opufcuLis meis interest.nunc fölus,antè cum fratre, cuius nuper amilli ego fuscipere partes,ego vicem debeo implere. Doleo enini & illum immatura morce indignissime raptum,& hunc optimi fratris adiumento delt:tutum , foliíque amicis reli&tum. Quibus ex caufis exigo vt venias,& luffiagio meo tuum iungas. permultum interest mea, te ostentare & mecu circuire. ea est autoriras tua vt putem me efficacius tecum eriam meos amicos rogaturum. Abrumpe fi qua te retinent. hoc tempus meum, hoc fides, lioc etiam dignitas poftulat. Suscepi candidatum, & lussepike me nos

[ocr errors]

tum eft:ego ambio,ego periclitor. : In summa,fi datur Nasoni quod perityillius honor:fi negatur, mea repulsa est. Vale.

Argumentum. Responilet vxori Calphurnia , quæ tunc erai in Campania, se non minori desiderio pro illa teneri, quam illa pro se. с PLIN CALPHURN IAE

SV AE

S.

SCribis te absentia mea non mediocriter affici:

vnúmque habere solatium,quòd pro me libelipfósque in los meos teneas , fæpe etiam in vestigio meo

colloces:gratum est quòd nos requiris, quòd his fomentis meis acquiescis : inuicem ego epistolas tuas le&ito: arque identidem in manus quafi nouas sumo : sed eo magis ad defiderium tui accendor. Nam cuius literæ tantum habent juania tatis,huius sermonibus quantú dulcedinis ineft? tu tamen frequentissimè scribe , licet hoc ita me delectet vt torqueat. Vale.

Argumentum. Prisco fuo enarrat amicitiam suam ab adolefcene tia cum Attilio Crefcente:quod tendit vt Priseus Solicitet Maximum Valerij Vari haredem reddere cum vfuris pecuniam quam Varus Attilio debue

C PLIN. PRISCO

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

A Trilium Crefcentem & nofti & amas.quis er

nim illum fpe&tatior paulo aut non nouit

Sciunc

seipondisi

aut non amac?hunc ego non vt multi, sed ar&isli.
mè diligo.oppidi noltra vnius diei itin re diri-
muntur:1pliamare inuicem, qui est fagrantisli-
mus amor, adolescentuli cæpimus. manfit hic
poltea,nec refrixit iudicio,fed inualuit,
qui alterutrum noftrûm familiarius intuentur.
Nam & ille amicitiam meam*lauislimè prædica- latinima
tione circumfert , & ego pro me fero quàm fit
mihi curæ mudeftia, quies, securitas cius. Quin-
etiam quum insolentiam cuiusdam tribunatum
plebis inituri vereretur , idque indicólict mihi,

Ού τις έμευ ζώντος και ότι χθονί δερκομψοιο, ,
Σοι κοίλης παρα νησι βαρείας χείρας έποίση. .

Quorsum hæc? Vt fcias non poni Attilium me
incoiumi iniuriam accipere, Iterum dices, Quor-
sum hæc? Debuit ei pecuniam Valerius Varus:
huius eft hæres Maximus noster , quem & ipse
amo, sed coniun&us cu.Rogo ergo, exigo etiam
pro iure amicitiæ, cures ve Attilio meo falua lit
non lors modo, sed etia- vsura plurium anno-

homo est alieni abitinentillimus , sui dio
ligens , nullis quæftibus fuftinetur, nullus illi
nifi ex frugalitate redditus. Nam studia, quibus
plurimum præitat , ad voluptatem tantum 80
gloriam exercet: grauis est ei vel minima ia&u-
ra,quia reparare quod amiseris grauius eft. Exi-
me hunc illi, exime hunc mihi fcrupulum: line
me fuauitate eius , fine leporibus perfrui. neque
enim possum triftem videre, cuius hilaritas me
tristem effe non paritur. In summa nofti facetias eius,
*hominis : quas velim attendas, ne in bile.n*& aut
amaritúdinem vertat iniuria : quam vim habeat
offensus, cede ei quam in amore habet, non se-

rum.

[ocr errors][merged small][ocr errors]

vin dicabo

rec magnum & liberum ingenium cum contu-
melia damnum. Verùm, vt ferat ille, ego meum
damnem meam contumeliam*iudicabo: fed non
tanquam pro mea,hoc est grauius , irascar.quan-
quam quid denuntiationibus & quasi minis ago?
quin potius vt cæperam , rogo, oro,des operam
ne ille fe,quod validiffimè vereorçà me , ego nie
negle&um à te putem,

dabis
inde curæ est tibi quàm illud mihi. Vale.

autem,

fi hoc pere

ARGUMENI V M. Refpondet Tacito , Nafonem candidatum fibi commendanti: & nefciu quantopere illum fufcepiljer. C. PLINIVS TACITO .

[ocr errors]

Commendas mihi Iulium Nasonem candida

'cum. Nasonem mihi?quid fi meipfum?fero ta• men & ignofco. eundem enim commendassem sibi,fite Romæ morante ipfe abfuiffem. Habet boc solicitudo, quòd omnia necessaria putat. tu tamen censeo alios roges: ego precum tuarum minister,adiutor,particeps ero.

Vale.

Argumentum. Conqueritur, Virginio Rufo, viro nunquam fatis laudato

opoft decimum mortis annum nondum abfor bestum sepulchrum, C. PLIN. ALBINO SVO So,

Vum veniflem in focrus meæ villam Alfien

fuit

mihi locus optimi illius & maximi viri deside-
rium non fine dolore renouauit.hunc enim inco-
Jere fecessum s. atque etiam fene&tutis suæ nidu-
lum vocare consueuerar. Quocunque me coniu-
hiffem, illum animus, illum oculi requirebant. li.
buit eciam monimentum eius videre, & vidine
pænituit.Eft enim adhuc imperfe&um,nec dif-
ficultas operis in causa modici, ac porius exiguis
fed inertia eius cui cura mandata eft. Subit indi.
gnatio cum miseratione , poft decimum mortis
annum reliquias negle&úmque cinerem, Sinctio
tulo, one nomine iacere, cujus memoria orbem.
terrarum gloria peruagetur. At ille mandaucrat
cauerátque ve diuinum illud & immortale fictů
yersibus inscriberetur,
Hic situs eft Rufus,pulfo qui Vindice quondam,

Imperium åseruit non fibi, fed patria.
Tam rata in amicitiis fides , tam parata oblivio
mortuorum , vt ipfi nobis debeamus etiam con
ditoria extruere , omniáque hæredum officia
præsumere. Nam cui non eft verendum quod
videmus accidisse Virginio? cuius iniuriam ve
indigniorem, fi

s sic etiam notiorem ipfius claritas facit, Vale.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Argumentum.
Gratulatur Fufcum Salınatorem, & Numidium
Quadratum iuuenes, apud præfe&tum vrbis egiffe ad
imitationem fui cum fumma laude db gloria.
C. PLIN. MA X. SVO S. II
O Diem lætum : adhibitus in confilium à pre-

fe&to vrbus audiui ex diuerso agentes fum."

« VorigeDoorgaan »