Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

C. PLIN. CAL ES TRIO

TYR ONS

SVO

[ocr errors][ocr errors]

hinc

JA&uram grauiffimam * feci; fi ia&ura dicenda fere
It tanti viri amisfio. decefsit Corellius Ru-
fus , & quidem fponte , quod dolorem meube
cxulcerat. Eft enim lu&uofiffimum genus mur-
ris, quz non ex natura nec fatalis videtur. Nama
vicunque in illis qui morbo finiuntur , magnum
ex ipfa nec ffitate folatium est. in iis verò quos
accerfita mors aufert, hic infanabilis dolor eft,
quòd creduntur potuisse diu viuere. Corellium
quidem fumma ratio, quz sapientibus pro ne-
cefsitare eft,ad hocconfilium compulit : quan-
qu.im plurimas viuendi caufus habentem,opti-
Toam confcientiam ,optimam fimam,maximam
dutoritate: præterea filiam , vxorem, nepotem,
forores yintérque tou pignora,veros amicos. Sed
tam long, , tam iniqua valetudine confidaba
tur, vt hæc tanta pretia viuendi mortis rationi-
bus vincerentur. Tertio & tricefimo anno (vt
ipfum p.ædicanrem audiebam ) pedum dolore
correptus eft. Patrius hic illi. nam plerunque
morbi quoque per successiones quafdā , vt alia,
traduntur. Hunc abftinentia, * fan&itate,quoad fan&irarég:
viridis xtas , vicit & fregit : nouissimè cum se- viridis atas?
ne&tute ingrauefcentem , viribus animi sufline-
bar Qum quidem incredibiles crociatus & in-
dignissima tormenta pateretur (ism enim do-
lor non pedibus folis, vt prsùss inlidebat, fed o-
mnia membra peruagabatur ) veni ad eum Dod
milani semporibus,in fuburbano iacentem. Sere
ui è cubiculo recefferunt. habebat enim hoc mon
sis, quoties intraffet fidelior amicus: quinctiam

[ocr errors][merged small]

vxor (quanquam omnis fecreti capacissima) digrediebatur. Circumtulit oculos, &, Cur (inquit) me putas hos tantos dolores tandiu fultinere? vt fcilicet isti latroni vel vno die fuperlim. Dedirles huic animo par corpus , fecisset quod oprabar. Affuit tamen deus votv, cuius ille compos, vt iam fecurus libérque moriturus , multa illa vite , sed minora, retinacula abrupit

. in. creuerat valetudo, quam temperantia mitigare tentauit, perseuerantem conftantia fugit

. Iam dies alcer,tertius, quartus, abftinebat cibo, miLic ad me vxor eius Hispulla communem ami. cum C. Genuinium cum tristislimo nuntio , de. finalle Corellium mori : nec aut suis aut filia precibus Alc&i, folum fuperesle me, à quo reuocari poffet ad vitam. Cucurri: perueneram in proximum, quum mihi ab cadem Hispulla lus lius Auricus nunciat , nihil iam ne me quidem impetraturum : tam obstinatè magis ac magis induruise. Dixerat fanè medico admouenticibum, Kóxpirece. quæ vox quantum admirationis in animo meotantum deliderii reliquit. Cogiso quo amico,quo viro caream. Impleuit quidem annum feptimum & fexagefimú, quæ atas etiam robustissimis satis longa eft. Scio, cualis perpetuam valetudinem:scio, deceflit fuperfticibus fuis,florente republ. quæ illi omnibus fuis charior erat : & hoc fcio. ego tamen, tanquam & iuuenis & fortissimi morce dolco : dölco autem liçet me imbecillum putes, meo nominc. amisi enim , amisi vitæ meæ teftem , re&orem, magistrum. in fumma dicam quod recentidolore contubernali meo Caluifo dixi, Vereor ne pegligentius yiuam. Proinde adbibe solaria

[ocr errors]

mihi:non hæc, Senex erat,Infirmus crat (hzc eo
nim noui) fed noua aliqua,, sed magna , quz au-
dierim nunquam,legerim nunquam. Nam quæ
audiui , quæ legi, fponte fuccurrunt , sed
dolorc superantur. Vale.

[ocr errors]

tanto

[ocr errors]

xat :

Argumentam.
Laudat fwa tempora , quibus ingenia longépre-
ferebantur: fed auditorum ignauiam notabiliter ta-

fa verò afferit omnium recitationibus adfirissc:
inde tardius quam decreuerat in vrbe reftitiffe.
C. PLIN. SOSIO SENE-

1)

CIONI

SVO S.

Magnum prouentum poetarum annus hicaca

culit.Toto mése Aprili nullus ferè dies que non recitaret aliquis.luuat me quòd vigent studia,proferunt fe ingenia hominum & oftentante tametsi ad audiendum pigrè*coitur.plerique in

cogitus, ftationibus sedent, tempusque audiendis fabulis conterunt,ac fubinde abi nuntiari iubét an iam recitator intrauerit,an dixerit præfationem, an ex magna parte euoluerit librum : tum demum ac tunc quoque lente cun&antérque veniunt: nec tamen permanent , fed ante finem recedunt, alij dissimulanter & furtim , alii fimpiciter & liberè. Ac hercule memoria parentum Claudium Cæfarem ferunt, quum in palatio fpatiaretur,audifférque clamoré,caufam requidiffe : quumque di&um effet recitare Nonianum,fubitum recitani inopinatúmque veniffe. Nunc ociofillimus quisque mulò antè rogatus,

[ocr errors]

deldia

& identidem admonitus aut nó venit, aut, fiveo nit, queritur fe diem , quia non perdiderit,perdidiffe. fed tanto magis laudandi probandique

funt quos à scribendi recicandíque ftudio hæc auditorum * auditorá vel desidia vel fuperbia no retardat.

Equidem propè nemini defui. erant fanè pleriqui non nos que amici. ncque enim eft ferè quisquam* qui amet,vt fu- ftudia , vt non fimul & nos amaet. His ex caulis der al. qui lógius quam destinaderam,tempus in vrbe consos amet, vt fumpfi.Poffum iam repetere feceffum,& fcribeRudia relaó re aliquid quod non recitem,ne videar, quorum daudela

recitationibus affui, non auditor fuiffe fed cre-: ditor. Nam vt in cæteris rebus gita in audiendi officio perit gratia fi reposcatur. Vale.

Argumentum Maurico fuadet vt filiam fratris defpondeat A eiliam , iuueni formosó en honestißimo, quem à par menium fplendore commendat , dom honores geßife, apibusque abundare,prater virtutes,affirmat.

C. PLN IVNIO MA V

[merged small][ocr errors][ocr errors]

PEtis vi fratris tui filix profpiciam maritum:

quod meritò mihi potissimum iniungis. Scis enim quantopere

fuminum illum virum suspeo yerin dilexcrímque, quibus ille adnlescentiam meam exhortationibus foueris , quibus etiam laudibus vt laudandus viderer effecerit. Nihil eft quod à te mandari mihi aut maius aut grazius, nihil quod honestius à me fuscipi poffit, quàm weligam iuuenem ex quo puscine pores Aruleno Ruftico decea.. qui quideu dia quzsédus fuis,nifi pagaus & quali prouifus cffes

Serrana

pro

Minutius * Acilianus, qui me vt iuuenis iuucné a Emilia(cft enim minor pauculis annis ) familiarisfimè cus. diligit, reueretur vt senem. nam ita à me formari & inftitui cupit vt cgo à vobis folebam. Patria eft ei Brixia , sx illa nostra Italia, quæ multum adhuc verecundix,*frugalitatis, atque & frug.20t;etiam rufticitatis antiquæ retinet ac feruar. Pa- quæ ictines ter Minutius Macrinus, equeftris ordinis princeps , quia nihil altius voluit, *alleâus à Diuo alle&us es Vespasiano inter prætorios, honeftam quietem nim huic noftrz,ambitioni dicam an dignitail? contantisfimè prætulit. Habet auiam maternam Serranam Proculam , è municipio Patavino. aofti loci mores. Serrana tamen Patauinis quo- cul à me que Seueritatis exemplum eft. Contigit & avunculus ei P. Acilius , grauitate, prudentia, fide propè fingulari. In sumoma, nihil erit in domo tota quod non tibi tanquam in tua placeat. Aci. liano verò ipfi plurimum vigoris & induftriz: quanquam in maxima verecundia quæfturam, tribunatum , præturam honeftiflimè percurrit, ac iam pro fe tibi neceffitatem ambiendi remifit. Ent illi facies liberalismulto fanguine, mulco robore fuffusa. eft ingenua totius corporis. pulchritudo, & quidam senatorius decor : quæ cgo nequaquam arbitror negligéda.debet enim hoc caftitati* puellarum quafi præmium dari. puellari Nescio an adiiciam elle patri eius amplas facul. sates, nam cùm imaginor vos quibus quærimus generum, filendum de facultatibus puro: quum publicos mores , atque etiam leges ciuitatis intueor , quæ vel in primis ccnsus hominum fpe&andos arbitrantur , ne id quidem prætereuna duni videtur. & fanè de porteris , & his pluri

mun.

>

« VorigeDoorgaan »