Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

mæ fpei, summa indolis iuuenes duos, Fuscum Salinatorem & Numidium Quadratum egregium par,nec modò temporibus

noftris,fed literis ipfis ornamento futurun. Mira vtrique proplanem, bitas,constantia lalua, decorus habitus,os *Lati

num,vox virilis, tenax remoria,magnum ingenium,iudicium zquale : quæ fingula nihi voluptati fuerunt:atque inter hæc illud quod & in prime'vt re&orem, vt magistrum intuebantur, & ij qui audiebant me æmulari , meis instare veftigiis videbantur. O diem (repetam enim) lætum , notandúmque mihi candidiflimo calculo. Quid enina aut publicè lætius quàm clarislimos inuenes nomen & famam ex studiis petert?

aut mihi.optatius , quàm me ad re&a tendentia: eofdem bus quafi exemplar elle propoGum? Quod gau

dium vt perpetuò capiam , deos oro: * ab iifdem , tefte te s pero vt omnes qui me imitari tanti putabūt,meliores efle quā me velint. Vale.

[ocr errors]

ARGVMENTV M.

* Binis Fabat i profuceri literis respondet : prioribus quòd fiefcipiet defendendum Priscuin apud centum. siros.posterioribus , quod libenter recordatur conussorum in fequanuis iniustuorm. C. PLIN. FA BATO PRO

[blocks in formation]

TV verò non debes suspensa manu commenedure mihi quos tuendos putas.Nam & te de cet multis prodire , & me fuscipere quicquid ad curam tuam pertinet Itaque Ve&io Prisco

]

quantum

quantum plurimum potuero , præstabo,præfer-
tim in arena mea, hoc eft apud centumuiros. E-
pistolarum,quas mihi', vrais , aperto pe&ore
scripásti,obliuisci me iubes: at ego nullarum li-
bencius memini Ex illis enim vel præcipuè sen-
tio quantopere me diligas, cùm fic exegeris me. rgeris
cum vt folebas cum tuo filio. Nec diffimulo,hoc
mihi juciindiores eas fuiffe, quòd habebam bo-
nam caufam , cùm fummo studio curassem quod
tu curiri volebas. Proinde eriam atque etiam
rogo vt mihi semper eadem fimplicitate , quo.
sies ceffare videbor , (nunquam' enim cestabo)
conuitium facias.quod & ego intelligant

, à fum-
mo amore proficifci, & tu non mcruisle me gau-
doas. Vale.

Arguinentum.

SVO

S.

Notum argumentum iam prioribus epiftolis. nam
quium obtinuiffet Varenus vt sibi liceret euocare te-
ftes; Birtszniconati sunt invertere fenatusconsultum
per Traianum,à quo remißi,. erunt ad senatum,
C PLIN. VRSO

13 VNquámne vidifti quoquam tam * laboriofum laboriofi ex

& exercitum , quàm Varenum meum ? cui eam laborio quod fumma contentione impetrauerat, defen- fum, tam e. dendum & quali rursus petendum fuir. Bithyni xercituriy

fcilat (consulium apud consules carpere & labsfature funt auli, atque etiam "abser ti prin- absentes al. cipi criminari: ab illo ad fenatum remilli , dettiterunt. Egit Claudius Capito irreueren. ier magis quam constater, vt qui ipfun, fenutus.

....

[ocr errors]
[ocr errors]

don

[ocr errors]

consultum apud fenatum accufaret. Respondi Fronto Catius grauiser[magis] & firmè: senatus ipse mirificus. Nam illi quoque qui priùs nega: rant Vareno quæ petebat,eadem danda, postyuā

erant data,centuerunt. Singulos enim integrare Camerursas, diffentire fas elle:perada , quod pluribus pla

cuisset,cunctis tuendum.Acilius“tantúm Rufus, perseuerare. & cum eo seprem an o&o?lepté immò, in priore

fententia perseuerarunt.Erant in hac paucitate Tu tamé exi nonnulli,quorum téporaria grauitas , vel potius Auma quátu grauitatis imitario ridebatur. * Tu tamen æltima

quacum nos in ipfa*pugna prælii & certa minis maneat,cuius quuli præiuso atque præcurfio has

Vale.

pratu, qu.2

puna. certain mandat,

contentiones excitauit. pliga 2 certo

[ocr errors]

Argumentum.
Promittit aduentum fuum Maurico in prædium
Formianum,modo nihil incommodetur.
C. PLIN. MAVRICO

14 Solicitas me in Formianum:veniam*ea condi

cione, nequid contra commodum tuum facias: qua pictione inuicem mihi caueo. neque en m mare & liccus, led te,otium,libertatem sequor: alioqui fatius eft in vrbe remanere. Oportere. nim omnia aut ad alienum arbitrium aut ad fuú facere:mei certè ftomachi hæc natura est , Vt nibil nilicocum & merum velit. Vale,

ARGVMENTV M.
Exempla Pasieni monet Voconium recitationi-

[ocr errors]
[ocr errors]

fed merés

bus non adhibendos nisi sana mentis a uditores. ille
enim dum elegos recitaret, intempestiuè à laboleno
eft interpellatus.
C. PLIN. ROMANO

15 Irificæ rei* non interfuifti: ne ego quidem, interfuiftine lus, splendidus eques Romanus & in primis eruditus,fcribir elegos. * gentilitium hocilli.eft enina municcps Propertij, atque etiam inter ma- gentile iores fuos Propertium numerat.is quum recitaret,ita cæpit dicere, Prisce iubes? Ad hoc" sabolenus Priscus (aderat enim vt Paulo amiciffimus) Ego verò non iubeo. Cogita qui risus hominum,quiioci. *Est omnino Prissus dubiæ sanita- qudd eft tis:interest tamen officiis, adhibetur confliis, omne atque etiam ius ciuile publicè refpondet : quo magis quod tunc fecit, & ridiculum & norabile fuit. Interim Paulo aliena deliratio aliquantum frigoris attulit. tam sollicitè recitaturis prouidendum est non folùm vt fint ipsi fani, verumetiam yo lanos adhibeant. Vale.

[ocr errors]

Argumemum. Corn. Tacito historias fcripturo, petenrique obi. tum auunculi fui, ea caufam eius altius reperit , vbi illius conftantiam ac animi fortitudinem mirum in modum probat. nam à Visuurs monté exurgentem nubem intuitus,propius acceßit, rem totam intelle&urus : & undique flamma instante dum perfever Tantius inceptum ex equitur,craßiore caligine fpirio Tu interclufo concidit in medio feruorum duorum

n. jj.

C. PLIN. TACITO

16

SVO

S.

pEcis vt cibi auunculi mei exitum fcribam,quò

verius tradere posteris poffis gratias ago. Nā video,morti ejus, fi celebretur à te immortalem gloriam elle proposiram. Quãuis enim pulchersimarum clade terrarum , vt populi , vt vrbes memorabili casu , quali semper vi&turus occi. derit:quanuis ipse plurima opera & mansura có. diderit, mulcum tamé perpetuitari eius scriptosum tuorum æternitas addet. Equidem beacos puto quibus deorum munere datum est aut facese scribendi,aut fcribere legenda : beatissimos verò quibus vtrunque : horum in numero auunculus meus & fuis libris & tuis erit. Quò libensius suscipio, deposco etiam quod iniungis. Erat Miseni,classémque imperio præfens regebat, no

no cal. Septembris, hora diei fere feprima,maSargit ille¿ ter mea indicat ei , apparere nubem inuficata & fulcovt fole- mignitudine & specie. * Vfus ille fole, mox frin bae, frigida gidam guftauerat iacens , studebátque: * porcie enim foleas, ascendit locum ex quo maxime in iracula

illud conspici poterat. nubes (incertum procul popofcit

intuentibus ex quo monte, Vefuuium fuiffe poftVelbium, al. ea cognitum est)oriebatur, cuius fimilitudinem

& formam non alia magis arbor quàm pinus expresserit. Nam longisúmo velut trunco elata in

altum , quibusdam ramis diffundebatur. creda irudinem

quia recenti spiritu eueda deinde fenescente eo deftituta,aut etiam pondere fuo vi&ta ,in“lacitus dinem vanescebat: candida interdum , interdum fordida & maculofa, prout terra cinerémye fufo sulesat, Magauta propiúsque no ccadum vt eius,

cens Audebat.

Veleuum,al.

Verubium

« VorigeDoorgaan »