Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

dicisfimo viro visum. Iubet liburnicam aptari: mihi fi venire yna vellem,facit copiam.respono di,studere me malle: & fortè ipse quod scribe. rem dederat. Egrediebatur domo, accipit codicillos.*Recinz claltiarii imminenti periculo ex. Retinere territi(nam villa*ea subiacebat, nec vlla nisi na

a mici, immi uibus fuga) vt se tanto* discrimine eriperet ora- culo exter. bant. (Nonįvertit ille cunfilium , "led quod ftu- rerro nam dioso animo inchoauerat,obit maximo. Deducit villa eius quadriremes, ascendit ipse non Retinæ modò, led multis (erat enim frequens amenitas orz) discrimli lacurus auxilium.properat illuc vnde alii fugiút: re&úmque cursum, re&a gubernacula in peri. culum tenet,adeo solutus metu , vt omnes illius mali motus, omnes figuras , vt deprehenderat oculis,di&aret enotarécque. Iam nauibus cinis inciderat, quò propius accederet,calidior & défior, iam pumices eciam nigrique & ambufti & fa&i igne lapides:iam vadum fubitum, ruiná. củđantique que montis litora obstantia,“ cun&atúsque paulum an retròtic&eret, mox gubernatori vt ica faceret monenti, Fortes inquit , fortuna iuuat: Pomponianum pete. * Stabiis erat, * diremptus finu medio. Nam sensim circuma&is curuatis. perueneratq clittoribus mare infunditur. Ibi quanquam que kuu mo nondum periculo appropinquante , confpicuu tamen, & quum cressceret, proximo, fürcinas contulerat in naues, certus fugæ , fi contrarius ventus resedisset : quo tunc auunculus meus se. cundiffimo inueâus comple&itur trepidantem, consolatur , hortatur: vique rimorem eius fua fecuritate leniret , deferri se in balineum iubet locus,accubat,*cænat , atque bilaris , avr, difcibir cæ quòd a que magnum, uimilis hilari. Interima basquehics

nente peri

fubiacebat, eius

juxta hic &

tat,

flamm& at

que inci

mr

Dora exit

è Vefuuio monte pluribus locis latisfimä *Aam

æ altáque incendia relucebant, quorum fulgor tenebras no & claritas* tenebris no&is excitabatur.ille agreHis pellebat ftium trepidatione ignis reli&as desertásque

villas per solitudinem ardere, in remedium formidinis di&itabat:tum se quieu dedit , & quicuit verissimo quidem somno. Nam meatus ani. mæ,quiilli propter amplitudinem corporis grauior & fonantior erat, ab iis quilimini obuerfa

bantur,audiebatur. Sed area ex qua diæta adiba. mifsirque tur, ita iam cinere, *mixtisque pumicibus op

pleta furrexerat,vt fi longior in cubiculo" mors effet,exitus negaretur. Excitarus procedit,féque Pomponiano,cæterífque qui peruigilarant reddit. In commune consultant (an) intra reda subsistant, an in aperto vagentur. Nam crebris, vaftisque trenoribus te&ta nutabant, & quasie

mora sedibus suis, nunc huc núc illuc abire aut meruebart, referri videbantur. Sub dio rurfus , quanqoam

leuium excsorúmque pumicum cafus * metucbaa tur.quod tamen periculorum collatio elegit , & apud illum quidem ratio rationem , apud alios simorem cimor vicit,ceruicalis capitibus impofira linteis conftringunt. Id munimentū aduerfus decidentia fuit.Iam dies albi, illic nox omnibus noaibus nigrior densiórque: quam tamen faces multæ variáque lumina soluebunt. Placuit egredi in littus, & é proximo aspicere ecquid iam mare admitteret , quod adhuc vaftú & aduerfum per. nianebat. Ibi fuper abie&um linteum recubans, femel atque iterum frigidam poposcit, hausítq;: deinde flammæ flammarúmque prænuntius o

dor sulfuris galios in fugam vertunt , excitant ilAmitens lum, innixus feruis duobus affurrexit, & ftatim

[ocr errors][ocr errors]

concidit,vt ego*cóie&o , craffiore caligine fpi- collige,
ritu obstruido, clausoque ftomacho: qui illi na-
tura inualidus & anguftus & frequenter interz-
ftuans erat. Vbi dies redditus is,ab eo quem ne-
villime videras,tertius, corpus inuentum eft in-
tegrum,illæsum opertúmque ve fuerat indutus:
habitus corporis quiescenti quàm defun&o fi-
milior. Interim Mileniego & mater. fed nihil
ad historiam , nec tu aliud quàm de exitu eius
fcire voluisti. Finem crgo faciam: vnum adii-
ciam,omnia me quibus interfueram,quæque fta-
tim quum maximè vera memorãtur, audiueram,
verè prosequutum:tu potislima excerpes. aliud
eft enim epistolam,aliud hiftoriam:aliud amico,
aliud omnibus fcribere. Vale.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

cientia.

[merged small][ocr errors]

Argumentum.
Apud Reftitutum,præclarum caufidicum, expo-
nit indignationem suam,quam conceperat per quos-
dam auditores , qui recitanti amico nullum fignum
lætitia dederunt. Lege Plutarchum in libro wei tos
dixreiv, vbi multa reperies ad hanc epistolam fa-
C. PLIN. RESTIT V TO

17
I auditorio cepi, non poflum mihi temperare
quominus apud te , quia non contingit coram,
per epistolam cffundam. Recitabatur liber ab-
solutissimus; hunc duo aut tres , vt fibi & paucis
videntur,diserti, surdis wurísque fimiles,audie-
bant.Non labra diduxerunt, non mouerunt ma-

n. iiij.

S V O

S.

[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

num,non denique affurrexerunt faltem la facudi. ne sedendi. Quæ tanta grauitas? quæ tanta fa• pientia:quæ immò pigritia, arrogantia , finifte. ritas,ac potius amentia, in hoc totum diem im. pendere;vr offendas,vt inimicum relinquas , ad quem tanquam amicillimus veneris? Disertioriprees? tanto magis ne inuideris. nam qui inuidet,minor est. Denique fiue plus Gue minus , fiwe idem præstas,lauda vel inferiorem, vel fuperiorem,vel parem.Superiorem, quia nisi laudundus ille est, non potes ipse laudari : inferiorem aut parent, quia pertinet ad tuam gloriam quá maximum videri quem præcedis vel exaquas. Equidem omnes qui aliquid in studiis faciunt,

venerari etiam mirarique foleo.est enim res dife contenleur, ficilis gardua, fastidiosa, & quæ eos à quibus" cosnuicem có. temnitur,dedignatur. Nisi forte aliud iudicas tu:

quanquã quis vno te reuerentior, huius operis, att e&ator? quis benigniorræstimator? Qua ratione du&us,

tibi potissimum indignationem meam prodidi, quem habere focium maximè poteram. Vale.

teinnat. N.

ARGYM E N I V M.
Sabino suum patrocinium pollicetur,id enim exe-
gerat pro patria Firmo.
C. PLIN. SABINO

18 Farmianonü

Rogas vt agam* Pirmanorum publicam cau

fam:quod ego, quanquam plurimis occupacionibus diftentus,adnitar. cupio cnim &ornacillimam coloniš aduocationis officio, & te gratislimo tibi munere, obstriagere. Nam cùm fas

SVO

S.

miliaritatē nostram,vt soles prædicare , ad præ-
sidium ornamentúmque tibi sumpseris,nihil est
quod negare debeam, præfertim pro patria pe-
tenti. Quid enim precibus aut honeftius piis,aut
efficacius amātis? Proinde'Firmanis tuis,ac iam Firmianis
potius nostris , obliga fidem meam,quos labore
& ftudio meo dignos cum fplendor ipsorum , tū
hoc maximè pollicetur , quòd credibile est opti-
mos effe, inter quos tu talis extiteris. Vale.

[ocr errors][ocr errors]

ARGVMENTV M.

*

Petituri magistratus confueuerant fuffragatores
inuitare, muneribus deuincire, depofira pecunia fuf-
fragia præftinare:hoc igitur referente Homulo ad se-
natum, vt Traianus adiretur ad remedium peten-
dum,imperator lege lata candidatorum sumptus re-
frinxit, & cauit vi tertiam patrimonij partem con.
ferrent in ea quæ folo continerentur, quare quŭ mulri

essent emptores,admonet Nepotem amicum, si cupit
Itala predia vendere , & in prouinciis comparareg
nunc effe tempus idoneum.
C. PLIN. *NEPOTI

19
SCis cu accesfiffe pretiū agris, præcipuè fubur-

'banis. Causa subicæ charitatis, res multis agi. tata sermonibus , proximis comitiis honestisfimas voces senatui expressit , Candidati ne conuiuentur,ne mittant munera, ne pecunias deponant. Ex quibus duo priora tam apertè quàm immodicè fiebant ; hoc tertium, quanquam occultaretur,pro comperto habebatur. Homulus dein. Vigilat. Ru: de noftes * vfus vigilanter hoc confenfu sena

[ocr errors]
[ocr errors]

fus hoc coSenrus

« VorigeDoorgaan »