Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

perquam molesta. adeo rarum est inuenire ido-
neos condu&ores. Quibus ex caufis precariò ftu-
deo:studeo tamen, nam & scribo aliquid & le-
go:sed quum lego,ex cöparatione fentio quam
malè scribam. licet tu mihi bonum animum fa-
cias,qui libellos meos de vltione Heluidij, ora-
tioni Demonsthenis et Mediou confers: quam
fanè quum componerem illos, habui in manib.
non vt æmularer (improbum enim ac penè fu-
riofum sed tamen imitarer & *se querer,quatum tum ,ve die

requerer than aut diuerfitas ingeniorum, maximi & minimi,aut ing.m.& caufæ dissimilitudo pateretur. Vale.

min.& caufa

Argumentum.
Tertullum hortatur , Claudium Pollivně in ami
citiam suam admittat:& eum cõmendat ab integri-
tate vitæ,deinde ab animi robore : poftremò à fide in
Amicosgetiam post mortem.

C. PLIN. CORN V TO

[ocr errors]

S.

Cipro quod cupir:deinde
Laudius Pollio amari à te cupit. dignus hoc

quòd iple te dili-
git. neque enim ferè quisquam exigit istud nisi
qui facit): vir alioqui ređus,integer, quietussac
penè vltrà modum (fiquis tamen vlera modum)
verecundus.Hunc,quum simul militaremus,non
folùm vicómilito inspexi.nam præerat alæ *mi- miliariæ
licari. Ego iuffus à legato consulari rationem a-
Larum & cohortium excutere , vt magnam quo-
rundam fædámque auaritiâ, & negligentiā pa-
rem,ita huius summam integritatem , folicitam
diligentiam inueni. Poftea promotus ad ampli.com

[ocr errors]

fimas procurationes, nulla occasione corruptus, ab infito abstinentiæ amore deflexit. nunquam secundis rebus intumuit,nüquam officiorum varietate continuam laudem humanitatis infregit: eademque firmitate an mi laboribus fuffecit,qua

nunc otium patitur. Quod quidem paulisper cum Corellio magna sua laude intermitic & poluit,à * Corelio

noftro ex liberalitate imperatoris Neruæ emen. dis dividendísque agris adiutor aflumptus. Etenim qua gloria dignum eft, fummo viro in tanta eligendi facultate præcipuè placuift? Idé quàm

reuerenter, quam fideliter amicos colat, multoAnnij rum lurremis judicus, in his * Musonii Bassi,

grauiisimi ciuis,credere potes,cuius memoriam fed & variet. tam grata prædicatione prorogat & extendit, vt al. ftyliva libruin de vita cius(nam ftudis quoque , ficut arietate probe lias artes bonas, veneratur) ediderit pulchrum.

Istud * & raritate ipfa probandum, cùm plerique hictenus defunctorum meminerint, vt querantur.Hunc hominem apperencissimum tui (mihi crede)comple&ere, ipprehende, mniò & inuita,ac ficama tunquum gratiam referas. neque eniin obligandus, sed remunerandus est in amoris officio qui prior cæpit. Vale.

Argumentum.
Aduenisse Calefium Tyronem Comú, & pluri-
yimos manu nijjis laiatur,piafiitim cùm Fabato e
Secundo publicè fuper hoc jint aćłæ gratiæ.
C. PLIN. FABA TO PROSO-

32 D5le&or iucundum tibi fuiffe Tyronis mei

aducotum; quod vero fcribis oblata occa

CERO

SVO

S.

[ocr errors]

fione proconsulis plurimos manumiffos vnice lætor. Cupio enim partiam nostram omnibus quidem rebus augeri,maximè tamen ciuium numero.id enim oppidis firmissimum ornamétum. Illud etiam me, non vi ambitiofum, fed tamē iu- ais elle te

neque uat,quod*adiicis , me téque & gratiarū a&tione,

odería deja & laude celebratos.Eft enim,vt Xenophon ait,

θρωπίνη ήνήθισον άκουσμα έπαινος, ντίque i mereri pu δονή και τα tes. Vale.

9 dele&alute

esh n wei Argumentum.

Tas tiecas

Superwin Querit Secundus in seri hiftoriis Tacitinguas ima mortalesanguratur.munftrat igitur quid de se scrie bere poßit,illā fcilicet vocem liberam d' fortem in se. natu emiffam aduersus Meffam,contra quem aduocatus pro Bæticis datus erat cum Senecione socio. C. PLINIVS TACITO

33 AVguror (nec me fallit augurium) historias

cuas immortales futuras. quo magis illis fingenuè fatebor) inferi cupio. nam si elle nobis curæ folet vt facies noftra ab optimo quoque artifice exprimatur , nónne debemus optere ve operibus nostris fimilis cui scriptor prædicatorque contingar?Demonítro itaque,quanquam diligentiam tuam fugere non possit,cùm fit in publicis a&is,demonftro tamē, quò magis credas. iucurdum mihi futurum, fi fiftum meum cuius gratia* periculum creuit, tuo ingenio,tno testimonio*ornaueris. Dederde me fenatus cum He- periclitat:35 rennio Senecione aduocatum prouinciæ Bæticæ contra Bæbium Mafım; damnatoq; M fa cen

[ocr errors]

SVO

S.

vtatura

Suerat vt bona eius publicè custodirentur: Senecio quum explorasset cosules poftulationibus vacaturos,conuenit me: &, Qua concordia, inquit, iniunétam nobis accusationem exequuti fumus, hac adeamus consules,p tamúfque ne bona dißipari sināt, quorum fe in custodia debet. Respondi, Quü fimus aduocati a fenatu dati, dispice num pera&t as putes partes noftras senatus cognitione finita. Et ille, T'u quem voles tibi termini ftatues orui nulla prouincia neceßitudo,nifi ex beneficio tuo , & hocrecenti: ipfe,& natus ibi,& quaftor in ea fui. Tum ego, Si fixum tibi iftud ac deliberatum fequar te : vi fi qua ex hoc inuidia erit , non tua tantùm fit. Venimus ad coff.dicit Senecio quæ res ferebat: aliqua subiungo.vix dum conticueramus, & Maffa questus Senecione non aduocati fidem, sed ini. mici amaritudinem implesse, impietatis reú poItulat. Horror omnium:ego autem, Vereor, inquā, clarißimi confules, ne mihi Mala filentio suo pra. uaricationem obiecerit , quod non & me postulauit. Quæ vox & ftatim excepta,& poftea multo sermone celebrata est. Diuus quidé Ner

wa("nam priuatus quoque attédebat his quæ ream prinaus &e in publico fierent) missis ad me grauiffimis

literis, non mihi solùm verumetiam feculo eft gratulatus,cui exemplum sic enim scripsit) Gmile antiquis contigisser.Hæc vtcunque fe habent, notiora,clariora maiora tu facies:quanquam non exigo ve excedas a&x rei modum. Nam nec historia debet egredi veritatem , & honeftè fa&is veritas fufficit. Vale.

reum

quod

266

C.

PLINII CAECILII. SECVNDI EPISTOLARVM

liber v&auus.

ARGVMENTV M.

Secesserat in Tuscos : fed in itinere libertinorum aliqui aduerfam valetudinem contraxerant , præmi fertim Encoiprus le&tor,Secundi delicia. Scribii 12men de illo bene sperare.

C. PLIN. SEPTITIO

[ocr errors][ocr errors]

Ter commodè explicui, excepto,
quòd quidá ex meis aduersā vale-
tudiné feruescétibus æltıbus cótra-
xerune.“ Encolpius quidé le&tor, Escolpus

ille seria nofira, ille deliciæ,exasperatis faucibus puluere sanguinem reiecit. Qua trifte hoc ipsi, quàm acerbû mihi: fi is cui oninis ex ftudiis gratia,inhabilis studiis fuerit, quis deinde libellos meos fic leger?sic amabı?quem aures meæ fic fequentur?“ Sed dii lætiora promit- sed dulcior tunt,ftetit sanguis, refedit dolor. Præterea con promittunt tinens ipse; nos soliciti,medici diligêtes. Ad hoc me.ici falubritas cæli , seceffus , quies, tancum falutis quantum otij pollicentur. Vale.

Argumentum.
Vendiderat emptoribus vindemias, càm maxima

1, iii.

« VorigeDoorgaan »