Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

antè confenferint. Sed quid ego fimilis docenti, cum ducere velim an fententias diuidi an iri il fingulas oportucrit? Obtinui quidem quod poftes abum:nihilominus tamen quæro an poftulare debuerimin abftinere,quemadmoduni abitinuit is qui vitimum supplcrum fumendin effe célebas. Nefcio an iure,certè æquitate poftulationis mtæ victis,omifla fententia fua, acceffititlegão tl. veritus {cilicet ne , li duviderentur fententiæ (quod alioqui fore videbatur ) ea quæ absoluētos of censebit,numero præualeret. Etenim longè plures in hac vna quàm in duabus fingulis eranc. Tum illi quoque qui autoritate ejus trahebitur, transeunte illo de iluti, reliquerunt fententiam ab ipso autore defertam , fequorique surt quafi tradisfugam quem ducem sequebantur. Sic ex tribus fententiis due ti&x, tenuítque ex duabus altera,tertia expulsa que quum ambas superare non poffct,elegit ab vtra vinceretur. Vale.

Argumentum. Izniori excusut quod muita volumina legenda milit. Quoniam intellexerai illi vacare propter graciles vincomics

C. PLIN. I VNIORI

[merged small][ocr errors]

15

ONeraui te tot pariter mislis voluminibus.

sed oneraui,primùm, quia exegeras dcinde, quia scripseras tám graciles iftic vindemias efse, ve planè fcirem tibi vacaturum (quod vulgo dicitur)lıbrum legere: eadem ex meis agellis nuntiantur. Igitur mihi quoque licebit fcribere qualegas: fit modò vnde chartæ emi poffint: quæ fi fcnbre hiburve fini, aut non fcribendum, aut necefirió qui. quit fcripferimus boni malive,delebimus. Vale.

SVO

S.

[ocr errors]

Argimentum. in linn Peterni amici liflet infirmit ites e mor. tes jèruorum fisorum:attainen duo foiatra memorat 11'1e 11:42, m in'emittendo :'l as ante obitum, ý testacita tanquam legiima firibere concedendo, C. PLIN. PATERNO

16 Confecerunt me inär nitates meorum, mortes Periim,* & quidem iiveitum Solita duo, ne

equidem in. quaquam paria tanto doloris folatia tamen:vnum ueni folatia facilitas danu.nittendi videor enim non omni- duo, nom maturos perdidift: quos iam liberos perdidija!terữ,quum permisto feriis quoque quafi teftamenta facere,ea re ytlegirima custodio. mandant rogán:que quod visum: pireo ocyus. fuis diuidunt,donani, relinquunt duntaxat intra comap.nam feriis refp.quædam & quafi ciuitas domus est. Sed quanquam his folatiis acquie. scan, debilitor & frangor eadem illa humanitate que me vt hoc ipfum permitterem indu

Non ideo tamen velim durior fieri: necia gnoro alios huiusmodi calus nihil amplius vocare quàm damnum: eóque ibi magaos homie nes & fapientes videri qui an magni (apientélque fint,nefcio: hoinines non funt Hominis eit enim kaffici dolore, fenuire, refiftere tamen, & dolere

Xit.

adm. Colatiis non egere.

solatia"admittere,non folatiis non egere. Verùm de his plura fortasse quam debui , fed pauciora quàm volui. Est enim quædam etiam dolendi yo. luptas: præsertim fi in amici sinu defileas , apud quem lacrymis tuis vel laus fit parata,vel venia. Vale.

Argumentum.

Tiberis crebris ac subitis incremětis augetur:nufquam magis olim aquis quam in vrbe stagnatibus: quinimò vates intelligitur potius ac monitor au&tu semper religiosus verius quàm fauus. Veruntamen guum Plinius hæc Macrino suo fcriberet,adeo aluei fuum excesserat, vt omnia plana contexisset : licet foffa à Traiano percuffa admodum exhauftus foret. Infuper Anio ip se nemora & villas adiacentes dis. iecerat. Petit igitur fibi nuntiet Macrinus, fiquid fimile in regione transpadana accidisset. C. PLINIVS MACRINO

17 NVm istic quoque immite & turbidum cc

lum?hîc assidua tempeftates & crebra diluuia. Tiberis alueum excessit, & demisfioribus rie pis altè fuperfunditur. quanquam foffa quam prouidentiflimus imperator fecit, exhauftus, premit valles,innatat campis : quáque plenum Jolumpro solo cernitur:inde,qua solet Aumina accipere,& permita deuehere,velut obuius“retrò cogit , atque ita alicnis aquis operit agros quos ipse no tangit

. Anio, delicatissimus amniú idcóque adiacentibus villis velut inuitatus TC

[ocr errors]

S.

[ocr errors]

tentúsque, magna ex parte nemora quibus ini-
bracur, & fregit & rapuit.Subruit montes,& de-
cidentium mole pluribus locis clausus, dum a-
missum iter quærit,impulit te&a,ac se super rui.
nas*euexit atque extulit. Viderunt hi quos excel- erexit
Goribus terris illa cempestas non deprehendit:
alıbi diuitum apparatus,& grauê fupelle&ilem,
alibi inftrumenta ruris:ibi boues,aratra , re&o.
res:hîc soluta & libera armenta:atque inter hæc,
arborum truncos, aut villarum trabes atque cul-
mina variè lacéque fuitantia. Ac ne illa quidem
loca malo vacauerunt,ad quæ no ascendit amnis.

adiceti. al.ad Nam pro amne imber assiduus,& deiedi nubi- diti bus turbines: * prorupta opera,quibus pretiosa proruta rura cinguntur:quaffata atque etiam decuffa monimenta. Multi eiusmodi cafibus debilitati,obruti, oboriti,& au&a lustibus damna. Nequid fimilegistic,pro mensura periculi, vereor: téque rogo, nihil tale est,quàm maturiffimè solicitudini mez consulas:sed & fi tale, id quoque nunties. Nan paruulum differt patiaris aduersa an expe&es:nisi quòd"tantùm eft dolendi modus , non tamen est timendi. Doleas enim quantum scias accidifse:timcas quantum posfic accidere. Vale.

Argumentum. Laudat Domitium Tullum, qui in vita moribus non fatis probatis , tamen laudabile teftamentum reliquerat , præteritis captatoribus , & reli&ta filia herede , legatis insuper pluribus est profequutus nepotes á pronepotem , ac in primis vxorem pientific mam , qua illum diuitem quidem, fed fenem da pos slagra perditum,diutius fuftentauit.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

FA!fm eit nimirum quor! creditur vulgò testa

monetominiini necuum elle merum: quum Domitius Tuilus loge milior apparuerit tror. fequi viti. Nam quum ie ca ptādum præbuisters.cliquit filam harudem, quæ illicuas fratre: communis , quia geniari tatre adopauerat. Proieq.cutus eft nepores plurimis iucundiflimífq.clegatis.protique vius etiam pronepotem. In fumma omnia peccate pi afm?; ac tanto magis,quoriam joexp.dataiunt. Ergo varii cota ciuitate i rmones:alii fiüum, ingrazum, imme. morem loquintir leque ipios, dum infectantur ilum, turpilimis conteftionibus produnt,quade illo yti de patrejaus,proawo,quafi orbi, querane tur:alia contra hoc ipfum laudibus ferunt , quod 1x f uitratus improbas ipes hominum , quos fic decipere pro moribus temporum, prudentia eft. Addunt etiam non fuifleei liberum, alio ieitio

mento mori.neque enim reliquiffe opos filiz,led Curmanci- reididilie, quibus aućtus per tillam fuerat. Nam mia perolus *Curtius Mancia perotus generum fi:um Domi

tium Lucanum(frater eit Tulli) sub ea condujone vi filum eius,nepiem fuam, inftitveres hæredem, liefet manu patris emiffa. Emisera: prier, adopłaucrat patruls : atque ita circunícripto teitamento, confors frater in patris poteftate emercpacam hliam adoptionis frande reuocauerat , & quidem cum opibus ampliffimais. Fuit alioqui fratribus illis cucu fato dátum vi druites fierētinuitiffimis à quibus fti funt. Quinetiam Domitius Afer,quiillos in'nomcn alumpátre.

« VorigeDoorgaan »