Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

affensus audientium exegit. & tamen vt alij tráleunt quædam imputánique quod transeant: lic ego nihil prætereo, atque etiam non præterire mc teftor. Lego enim omnia , vt omnia emédem. quod contingere non potest eleđa recitantibus. at illud modestius , & fortale reuerentiusj, fed hoc fimplicius & amantius. Amat enim qui se Gc amari putat,vt tædium non pertimescat. alioqui quid præftant sodales, li conueniunt voluptatis suz caula?" delegatus ac fimilis ignoto est qui amici librum bonum mauult audire quàm facere. Non dubito cupere te pro cztera mei charitate, quammaturissimè legere hunc adhuc musteum librum. Leges,sed retra&tatum:quæ caufa recitandi fuit:& tamen nonnulla iam ex eo nosti: hæc vel emendata postea , vel quod interdi me longiore miora folet) deteriora fa&a, quafi noua sorlus & réscripta cognosces. Nam plerisque inutatis , ea quoque mutata videntur quæ ma

Vale,

delicatus.

Bent.

Argumentum, Monét pon effe imitandam illorum confuetudinem qui aliss grauifsimè infectantur , in quo ipfe maxinè peecant : quinimo à vitiis feipfum cum primendum,& alienis erroribus parcendun.

C. PLIN GEMINIO

[blocks in formation]

Noftine hos qui omnium libidinum ferui , fic

aliorum vitiis irafcuntur , quafi inuideant, & grauisli.nè puniunt quos muximè imitantur? quum cos etiã qui- non indigent clemétia vllius nihil magis quàm lenitas deceat. Atque ego optimum & emendatiffimum existimo qui cæteris ita ignofcit,tanquam ipfe quotidie peccet:ita peccatis abftinet,tanquam nemini ignoscat.Pro inde hoc domi,hoc foris,hoc in omni vitæ gene, re teneamus, vt nobis implacabiles fimus,exorabiles iftis etiam qui dare veniam nisi sibi nefciút: mandemásque memoriz quod vir mitislimus,& ob hoc quoque maximus, Thrasca,crebrò dicere folebat, Qui vitia odst, homines, odit.Fortasse quæris quo commotus hæc fcribam. Quidam nuper fed melius coram. quanquam ne tunc quidem, Vereor enim ne id quod improbo , eos fe&ari, carpere', referre, huic quod quàm maximè præcipimus, repugnet. Quisquis ille,qualiscunque, fileatur quem infignire, exempli nihil , non incigoire, humanitaris plurimum refert. Vale.

[ocr errors]

Argumentum. Iulium Auitum ædilitatis candidatum, iam tribunatu militum ad quæftura fun&tum deceßisse, impatienter dolet. nam Secundum tanquam rectorem fequetus , vt aliquid difceret , parentem suum, iam ætate grauem vxorem , filiolam vnicem morte rcliquit.impar igitur tanto dolori , Marcellino rem tatam exponit per hanc epiftolam , inter pulchriores pulcherrimam , inter tristiores trifißimam , inter 4. mantiores amantißimam. C. PLIN. MARCELLINO

SVO S. OMnia mihi studia , omnes curas , omnia auo. camenta ezemicexcuffit,eripuit dolor,quem

C'exerat

ex morte lunij Auiti grauiflimum cepi. Latum clauú in domo mea induerat,fuffragio meo adiutus in perendis honoribus fuerat:ad hoc ita me* diligebit,ita verebatur, vt me formatore morū, me quafi magistro vceretur. rarum hoc adolefcentibus noftris. Nam quotusquisque velætati alterius, vel autoritari yt minor cedit? Statim

fapiunt,strtim fciunt omnia: neminem verentur, - imitantur neminem;atque ipfi fibi exempla lunt,

Sed non Auitus, cuius hæc præcipua prudentia, quòd alios prudentiores arbitrabatur: hæc præcipua eruditio,quòd discere volebat. Semiperille aut de ftudiis aliquid,aut de officiis vitæ colulco hat:sēper ita recedebat , vt melior fa&us:& erat factus vel eo quod audierat , vel quod omnino quæsierat. Quod ille obsequium Seruiano,exa

átissimo viro,præftitit? quem legatum tribunus cepit

ita & intellexit,& * excepit, vt ex Germania in Pannoniam tranfcuntem, non vt commilito , fed

vt comes affe&atórq; sequeretur. qua industria, & prztori. qua modestia quæstor consulibus suis (* & plures bus habitus

habuit)non minus iucundus & gratus quam vo fui fait quo discursu,qua vigilancia hanc ipsam ædilitatem cui præreptus est petiit? Quod vel maximè dolorem meum exulcerat : obuerfangur oculis cassi labores & infru&uofæ preces, &honor quem meruit. Tantum redit animo ille lacus clauus , in penatibus meis fumptus : redeunt illa prima, illa postrema fuffragia mea, illi fermones,illæ consultationes. Afficior adolescentia ipfius,afficior necessitudinum cafu. Erat illi grandis natu parens,erat vxor , quam ante annu virginem acceperat : erat filia quam paulo antè fuftulerat.Tot spesytot gaudia dies vnus in * di,

perta

uerfa conuertit. Modo deGgnatus ædilis srecens
maritusgreceas parer, inta&um honorem,orbam
matrem,viduam vxorem,filiam pupillam, jgna-
ram aui ignarámque patris reliquit. Accedit la.
crymis meis , quod absens & impendentis mali
nescius,pariter ægrum,pariter deceffiffe cogna-
ui,ne grauissimo dolori", timore consuescere. In

tempore
tantis tormējis eram quum* fcriberem hæc,scri- ftriberem
berem sola , neque enim nunc aliud aut cogicare

hæc,neque aut loqui poffum. Valc.

[ocr errors]
[ocr errors]

argumentum
Maximum in Achaiam miffum ad eam ordinana
dam, monet vt ciuitates inspecturus fingulas huma-
trattet.: ibique laudat, Achaiam ab antiquitate

rebus geftis : poftrema hortatur velit bonam fa-
in quaftura partam tueri; mollius c clementius
tra&tando homines liberfati assuetos, Videtur Sea
cundus Ciceronem fequutus

monentem lib.i.ad
Atticum, Quintum fratrem quitunc in Afia prop
confulatum gerebat, vt in ea prouincia se integre
gereret.,
C. PLIN. MAX IMO

S VOTS:
A Mor in te meus cogit , non vt præcipiam(ne-

que enim præceptore, eges) admoneam ta-
men vt quæ scis, teneas'& obferues ,
melius. Cogita te miffurr, in prouincia Achaia,
illam veram & meram Græciam, in quą pri-
mit humanitas, literæ , etiam fruges inuentæ humanitars
effe creduntur ; missum ad ordinandum ftarum litseta
· liberarum ciuitatium;id eft, ad homines maximè
liberos,qui ius à natura dacum, yirtute, meritisa

t. iiij.

24

aut (cias

vbibi

[ocr errors]

amicitia,fædere denique & religione tenuerunt Reuerer e conditores deos,numina deorüm : re. aerere gloriam vererem*, & banc ipfam fene&u. tem , quæ in homine venerabilis ; in vrbibus facra est. lit apud te honor antiquitatis,fit ingen tibus fa&is , fit fabulis quoque. nihil ex cuius

. nihil ex cu. quam

dignitate , nihil ex libertate, * nihil etiam juisquam iad, cx ia&atione decerpferis. Habe ante oculos, ha:

effe terram quæ nobis miferit iura, quæ leges né
vi&a acceperit, fed petentibus dederit:Athenas
efle quas adeas: Lacedæmonem effe quam ro-
gas : quibus reliquam vmbram , & residuum li-
bertatis nomen eripere , durum, ferum, barba-
rúmque eft. Vides a medicis , quanquam in ad-
verfa valetudine nihil ferui ac liberi differant,
mollius tamen liberos clementiúfque tra&ari.
Recordare quid quæque ciuitas fuerit , non ve
despicias quod effe delierit. Abfit fuperbia, a-
fperitas, nec rimueris contemptum. an conte.
mnitur qui imperium, qui fusces habet , nifi qui
bumilis, & fordidus, & qui se primus ipfe con-
temnit? Malè vim fuam poteftas aliorum cona
tumeliis experitur, malè terrore veneratio ac-
quiritur: longéque valencior amor ad obtinen-
dum quod velis,quàm rimor. nam timor abit , fi
* recedas,manet amor:(xac fic )veille in odiú, hic
in reuerentiam vertatur. Te verò etiam atque
etiam ( repetam enim) meminiffe oportet offi.
cii tui titulum , ac tibi ipfum interpretari quale
quantúmque fit ordinare ftatum liberarum ciui-
tatum. Nam quid ordinatione ciuilius ? quid li-
bertare preriofius? porro quam turpe, fiordi-
natio euerfione , libertas Seruitutc mytetur ? A6

at lic

3

« VorigeDoorgaan »