Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

bam : ac tanto libentius ex literis tuis cognoui vendicari libellos meos,quibus peregrè mane

meos & period

cgrè inire gre re gratiam quam in vrbe collegerint, dele&or.

quam Incipio enim satis absolutum exiftimare, de quo legerüt, lace tanta diuerfitate regionum * discreta hominum discrepata iudicia consentiunt. Vale.

in yta

[ocr errors]

IZ

Argumentum: Exemplo alterius quadam filio:neque

femper utendum feueritate, cum

monot juniorem remittenda omnes homines aliquo errore ducantur. C. PLIN. IN NIORI

.'s voso Castigabat quidam filium fuum , quod paulo

fumptuosius equos & canes emeret: huic ego iuuene digrello , Heustu, nunquamne feriti quod à patre corrip, possei? fecifti dico. Non interdum facis quod filius tuus firepentè paver ilLearu filius,pari grauitate reprchcndar? Nonomoes liomines aliquo errore ducuntur?non hic in illo fibi,in hoc alius indulger?Hæc tibi admonitus immodicæ seueritatis exemplo pro* amo. re is utuo fcripfi, ne quando tu quoque filium word! quum acerbius duriúsque

tra&ares.cogita & illum puerum efle,& te fuiffe:atque ita (hoc]quod es pater, vtere, ve memineris & te homine etter & hominis patrem. Vale,

Argumentum.
Quadrato fignificat quid traftaueris antequam
Heluidij vltionem aggrederetur. quóque modo allanma

inchoauerit & abfoluerit. Et quum primò vixafea natoribus audiretur, do à quibufdam deteri erltury poftremo affequutus fit quod optauerat peracto reo *Publicio. Cerio,qui libris à Sccundo diuulgatis , intra paucos dies perit. C. PLIN. QVADRATO

[ocr errors]
[ocr errors]

Vanto ftudiofius intentiúsque legisti libros

impenfius poftulas vt perscribam tibi quæque extra libros, quæque circalibros , totum denique ordinem rei cui per ætatem non interfuifti. Occilo Domiciano itatui mecuni ac deliberaui effe magnam pulchrámque materiam inledandi nocentes jmiseros vindicandi, fe proferendi. Porro inter multa scelera multorum, nullum a. arocius videbatur, quàm quòd in fenatu fenator fenatoris prætorius consulari, reo iudex manus intuliffet. Fuerat aliequi mihi cum Heluidio amicitia , quanta potuerat effe cum co qui mera temporum nomen ingens parésque virtutes seceffu tegebat. fuerat cum Arria & Fannia : quasum altcra, Heluidii nouerca,altera,mater novercæ. Sed non ita me iura privata vt publicum fas & indignitas fa&i, & exempli ratio incita. bat. Ac primis quidem diebus redditae liberta. zis pro se quisque inimicos fuos, duntaxat mino.. ges, incondilo turbidóque clamore poftulauerat fimul & opprefferat; ego & modeftius & confangius arbitratus immaniffimum rcú non communi temporum inuidia , fed proprio crimine Vegere;quumian Garis ille primus impetus de

Arriso

ita

uerim

ferbuiffet , & languidior in dies ira ad iuftitiam
fediffet, quanquam tum maximè triftis , amilia
puper vxore , mitto ad * Anteiam (nupta hæc
Heluidio fuerat )rogo vt veniat, quia me recens
adhuc lu&us limine contineret. Vt venit, Destia
natum eft, inquam,mihi, maritum tuum non inulo
tum pati:nuntia Arria da Fannia (ab exilio enim
redierant)confule te,confule illas an velitis adscri-

tam gimine
bi fa&to , in quo ego comite non egeo: fed non
gloria mea fauerim vt vobis focietatem eius inui-
deam. Perfere*Anteia mandara. nec illæ moran- Arris
rut. Opportunè senatus intra diem çertium. 0-
mnia ego semper ad Corellium reruli , quem
* prudentillimum ætatis noftræ fapientiflimum - Proui entita
que cognoui: in hoc tamen contentus consilio
meo fui,verirus ne * vetaret (erat enim cun&an- hebetares
tior cautiórque) sed non fuftinui* inducere in a-

inducererin nimum; quominus illi eodem die fa&urum me

a n. quom il. indicarem : quod'an facerem non deliberabam: li cederem expertus vfu ; de co quod destinaueris , non effe non factura consulendos quibus consultis obsequi debeas. auf, Venio in fenatum,ius dicendi peto , dico paulifper, maximo afsēsu: vbi cæpi crimen attingere, reum destinare {adhuc tamen fine nomine) vndique mihi reclamari. Alius, Sciamis, "qui fit,

quid fits de quo extra ordinem referas : alius, Quis est ante relationem reus?alius, Salui fimus ; qui fuper sumus. inturbatus Audio*imperturbatus, interritus : tantum fusce al interiu? ptæ rei honestas valet, tantúmque ad fiduciam barus, vel metum differt, nolint homines quod facias, an non probent. Lögum est omnia quæ túc hinc inde *ia&ata sunt recensere. Nouillimè consubs

Permiseras Secunde, sententia loco dices,fiquid volueris.* Pere mijeris, inquam, quod tufque adhuc omnibus permis

fada,

[ocr errors]
[ocr errors]

Rexrerea mea.

Agitur, alia.

fisti:Refido:* aguntur alia interea. Mequidam ex consularibus amicis secreto accuratóque fermone, quafi nimais fortiter incauçeque progref

fum,corripit,reaccatymonet vt defitam adiecit me etiam, Notabilemit te futuris principibus fecists.

Esto, inquam, dum malis. Vix illc discefferaturutfreed fus alter, Quid audes? * cur ruis? quibus te periculis obiicis?quid prasentibus confidis incertus

futurorun? Laceßis hominem iam præfe&tum erarii , a breui consulem.præterea qua gratia , quibus amicitiss fultum nominar quendam qui tunc ad orienter amplissimum[& famosissimum) exercitum , non finc magnis dubiisque rumoribus,obtinebat. Ad hæc ego, Omnia percepi , atque animo mecum antè peregrinec recufo , fi ita cafus artulerit

, luere pænas ob honeftißimum fa&tum, dum flaguiofißimum vlci. fcor. Iam cenfendi tempus. Dicit Domitius A

pollinaris, consul designacus , dicit * Fabritius Maximus )

Veiento , Fabius * Pofthumius, Ve&tius Proculus,collega Publicii Certi,de quo agebatur, vxo

sis autem mez quam amiseram, vitricus: poft Anning

-hos * Ammius Flaccus. omnes Certum nondum càme nominatum, vt nominatum defendunt: eriménque quasi in medio reli&um defenfione fu

fcipiunt. Quæ præterea dixerint, non eft necefle narrare , in libris habes. sum enim cun&a ipro

sum verbis persequutus. Dicunt contrà Auidius Tertull. ini. Quietus , Cornutus * Tertullus, (Quietus,] ini

quißimum effe,querelas dolentium excludi: sdcóque guareading Arria & Fanniæ ius*querendi non auferendum:nec

interesse cuius ordinis qui fit , fed quam caufam habeat. Cornutus, datum fe à confinibus tutorem Heluidij filiæ,petentibus matre eius & vitrico:nung guoquc fustinere deferere officij

fui partes, in quo

Fabius

[ocr errors]

famët, & fuo dolori modum imponere, & optimarum eam fero fæminarum*perferre modeftißimum affeétum : quas ferro content as effe admonere senatum Publicyj Certi¡ru. enia adulationis:& petere,ft poena flagitý manifeftißimi remittatur, nota Certo quasi cenforia inuratur.Tum Satrius Rufus,medio ambiguoque fer-monc, Puto,inquit,iniuriam fa&tam Publicio Çera. sto,fi non * abfoluitur, nominatus eft ab amicis Are abfoluatur, riad Fannia nominatus ab* amicis suis.nec debeo inimicis fuis mus soliciti effe. Idem enim nos qui bene sentimus de homine,iudicaturi fumus: fi innocens eft, ficuti spero, ó malo,donec aliquid probetur, credo poteritis absoluere. Hæc illi , quo quisque ordine cicaban.

tur. Venitur ad mescofurgo, vtor initio,quod in : libro est:refpondeo singulis. Mirum qua inten

tione, quibus clamoribus omnia exceperint , qui modò reclamabant, tanta conuerlio vel negotii diguitatem,vel prouentum orationis, vel a&oris conftantiam subsequuta eft. Finio. Incipit respondere Veiento:nemo patitur: obturbatur, obitrepitur: adeo quidem vi diceret, Rogo, Patres C.ne me cogatis implorare auxilium tribunorum. Et ftatim Murena tribunus, Permisto tibi vir clariffime Veiento dicere.Tunc quoque reclamatur. Inter moras consul citatis nominibus , & pera&ta discellione mittit fenatum : ac penè adhuc stantem tentantémque dicere Veięconem relinquit. Multum ille de hac (ita'yocitabat, contumelia, queftus eft Homerico verfu,

ngaegy, a pena diCE VECI Trieglor uamuraj. Non ferè quisquam in fenatu fuit qui non me comple&eretur,exofcularerur, certatimque laude cumularet, quod inter miffum sandiu morem

vi .

[ocr errors]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »