Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

*

P.C.putare me iuftas excufationis caufas attulif-
fe. Placuit & modestia sermonis & ratio. Com-
pulit autem me ad hoc confilium nö folum cen-
sensus senatus ( quanquam hic maximè') * ve- verùm & al.
rumetiam alii quidem * minoris , fed tamen nu- mitores, sed
meri. Veniebat in mentem , priores noftros , e. meri, al. m;
tiam fingulorum hofpicum iniurias accusatio- pores numea
nibus voluntariis executos , quo deformius ri.
arbitrabar publici hofpitij iura negligere.
Præterea quum recordarer quanta pro iisdem
Bæticis priore aduocatione etiam pericula su.
biissem, conseruandum veteris officij meritum
nouo videbatur. Est enim ita natura]compara-
tum , vr antiquiora beneficia subuertas, nifi illa
pofterioribus cumules, nam quamlibet fæpe ob-
Jigati, fiquid vnum néges, hoc folum memi-
nerunt quod negarum eft. ducebar etiam quòd
decefferat Clallicus, amotúmque erat quod in
eiufmodi caufis folet elle triftissimum, pericu-
Jum senatoris. Videbam ergo aduocationi mez
non minorem gratiam quàm fi viueret ille pro-
pofitam, inuidiam nullam. In summa, con-
purabam , si munere hoc'iam tertiò fungerer,
faciliorem mihi excusationem fore, liquis in-
cidisset quem non deberem accufare. ' Nam
quum eft omnium officiorú finis aliquis , tum e-
ptimè libertati venia obsequio præparatur., Au-
disti confilij mei motus, fupereft alterutra ex
parte iudicium tuum: in quo mihiæquè iucunda
erit fimplicitas dissentientis quàm comproban-
tis autoritas. Vale,

[ocr errors][merged small][ocr errors]

Argumentum.
Marcus librorunt Plinij senioris ftudiofus res

guifierat quod edidißet : omnes enim cupiebat han
bere : cui' Secundus.non folum numerum . ordi-
nem recenfet , verum etiam diligentiam illius circa
Audia , quum alioquin, fet occupatißimus., 16-
prafentat.
C.. PIINIVS *MARCO

M'ACAO

[ocr errors][ocr errors]

Pergratum eft mihi quòd tā diligenter libros

a junculi meile ctitas,vt habere omnes velis, quærásque qui fint omnes. Fungar indicis parti, bus : atque etism quo funt ordine scripti notum ribi faciam. eft enim hæc quoque ftudiofis non iniucunda cognitio. De iaculatione equeftri v. nus : hunc , quum præfe&us alæ militaret, pari ingenio curáque compofuit

. De vita Pomponij Secundi duo , à quo fingulariter amatus hoc memorie amici, quali debitum munus exoluit. Bellorum Germania vigintis quibus omnia quz cum Germanis geflimus bella collegit. Inchoa. uit,quum in Germania militaret , fomnio monitus. Adftitit enim ei quiescenti Drufi Neronis effigies,qui Germaniæ latissimè vi&or ibi perjit ; commendabat memoriam fuam , orabárque vt fe ab iniuria obliuionis assereret. Studiofi tres,in fex volumina propter amplitudinem divisi: quibus oratorem ab incunabulis inftituit & perfecio. Dubii fermonis o&to fcripfit fub Nerone nouissimis annis , quum omne ftudiorum genus paulo liberius:& ere&ius periculofum feruitus feciffet. A fine Aufidii Barg triginta vnus. *Naturæ hiftoriarú triginta fepiem. opus diffusum , eruditum, nec minus varium quàm ipsa natura, Miraris quòd tot volumina mulia

Natvraliuot

ab.

lereatis,

que in his tam fcrupulosa homo occupatus foluerit: magis miraberis, fi fcieris illum aliquãdiu caufis a&itaffe. Decertific anno fexto & quinquagefimo.medium tempus* diftentum in- diAridum peditúmque, qua officiis maximis, qua amicitia · principu egiffe pernoscitur. Sed erat acre inge

nium, incredibile ftudium, sun; ma vigilantia.lu. cubrare à Vulcanalibus incipiebat, non auspicãdi caufa,fed studendi: iestate ,ftatim à nucte, multa: hyeme verò, ab hora Isprima:vei quum tardisisme,octaua:fæpe, sexta. Erat fanè *somoi parcis formi paras fimi: nonnunquam etiam inter studia, initátis & tissimi & de. deferentis. Ante lucem ibat ad'Yelpafianum imperatorem: 1. m ille quoque no&tibus viebatur. inde ad delegatú fibi officium reuersus domum, quod reliquum erat temporis, ftudiis reddebar. Poft cibum fæpe ( quem inte din leuem & facilem, veterum more, sumebai)ætate ,ti quid orjig, jacebat in role,liber legebatur, a łnorabat cxcero pebátque,nihil enim leg tquod non excerperer. Dicere ctiam solebat, Nullum (felbrum tam quinone fia!um, 'vt non aliqua purt: prodeft. Poft lolem plerunque frigida lauabarur, deinde gufia-. bat, dormiebái que minimum. Mox quasi alio die, studebat in cænæ tempus: fuper hanc liber legebatur, adnorabatur, & quidem curlim. Memini quendam examicis, quum le&tor quædam perperam pronuntiaffet, reuocaffe-& reperi coeg:fe, huic auunculum meum dixiffe, intellexe-. Tas nempe? quum ille annuisset, Cur ergo reuncabas ? decem amplius versus hactua interpellatione perdidimus. tanta erai parfimonia temporis, Surgebat aftate à cæna, luce: hyeme, in. tra primam no&is. & tanquam aliqua lege cos

gente hæc inter medios labores vrbísque fremitum. In secessu solum balinei tempus ftudiis eximebatur.

quum

dico balinei de interioribus loquor. nam dūdiftringitur tergitúrque, audicbat aliquid aut di&tabat. In itinere , quasi folutus cæteris curis,huic vni vacabat yad latus nota. rius cum libro &pugillaribus,cuius manus hyeme manicis muniebantur, vt ne cæli quidem asperitas vllum studij tempus eriperet: qua ex causa Romz quoq; sella vehebatur. Repeto me correptum ab eo cur ambularem,Poteras(inquit) has horas non perdere. nam perire omne teinpus arbitrabatur quod ftudiis non impertiretur.Hac intentione tot ista yolumina peregit,ele&orúmque commentarios centum sexaginta mihi reliquit, opisthographos quidem & minutissimis scriptos qua ratione multiplicatur hic numerus.

Referebat ipse potuifle fe, quum procuraret in Laertio Hispania, vendere hos commentarios *Laertio

Licinio, quadringentis millibus nummûm : & tunc aliquanto pauciores erant. Nonne videtur tibi, recordanti

quantum legerit, quantuni scrie Principis pferit, nec in officiis vllis,ncc in amicitia" prin

cipum fuisse? rursus quum audis quid ftudiis la. boris impenderit, nec fcripfiffe satis nec legisfe? Quid est eniin quod non aut illæ occupationes impedire,aut hæc inftantia non poffit efficere? Itaque soleo ridere quum me quidam studiofum vocat: qui fi comparer illi, sum defidiofisli

mus:ego autem tátum, quantum partim publica nő abundāt, partim amicorú officia* no diftringút,[tâtú vatatum vaco. co] Quis ex iftis qui tota vita literis aslidēt, col.

latus illi, nó quad fomno & inertiæ,deditus cruquum bescat? Extendi cpiftolum," quanuis boc folùm

quod quod requirebas scribere destinaffem, quos libros reliquiffet. Confido tamen hæc quoque tibi non minus grata quàm ipsos libros futura , quæ te non tantùm ad legendos eos , verumetiam ad Simile aliquid elaborandum poffunt æmulationis ftimulis excitare. Vale.

SVO S.

Argumentumn. Seuerum municiper fuum rogat vt fignum de reum Comi in templo louis pouendum procuret , bar simque cuina fuo do bonorum nomine incidendams: fe breui in patriaro venturum promittens. C. PLINIVS SEVERO

6 X hereditare qiz mibi obuenit , emi proxiEme Corinthium lignum, modicum quidem, fed fettiuum & expreflum, quantum ego fapło, qui fortaffe in umni re, in hac certè perquam exiguum fapio : huc tamen lignum ego quoc que intelligo. * est enim audum: nec aut vitia, ef aurem nisfi qua funt , celat : aut laudes parum effingii senem faniem : ossa musculi, nerui, venæ , rugæ etiam vt ípirantis apparent : rari & cedentes capills, latfrons, contra&a facies, exile colluns : pendent lacerti , papilla jacent, receflit venter. A tergo quoque eadem ætas, vr à tergo æs ipsum , quantum verus cojor indicar , vetus '& antiquum talia denique omnia vt poffint artificum [eciam]oculos tenere, dele&are imperitorum.Quod me quisquam tysunci.lum , solicitaust ad emendumEmicile tem , non vt habereer domi (negat enim

ylu #odh lum adhuc Corinthium domi habeo ; verum

oftentat.

tuin

« VorigeDoorgaan »