Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

tentio: quum vierque pari iugo, non pro se sed pro caufa niteretur. Cuius & magnitudo & vtilicas visa est poftulare ne tantum oneris fingulis a&tionibus fubiremus. Verebamur ne nos dies, ne vox, ne lacera deficerent: si tot crimina , tot reos vno velut fasce comple&eremur : deinde ne iudicum intentio mulcis nominibus mulukque causis non laslaretur modò, verumetiam confunderetur:mox ne gratia fingulorum collata atque permista, pro fingulis quoque vires omnium acciperet: poftremo, ne potentiffimni, vilissimo quoque quasi piaculari daro , alienis pænis elaberentur. Erenim tum maximè fauor & ambitio dominatur, quum fub aliqua specie seueritatis delitescere poteft. Erat in confilio Sertorianum illud exemplum, qui robuftiffimum & infirmiffimum militem iuffit caudam equi:rcliqua nosti. Nam nos quoque tam numerofum agmen reorum ita demum videbamus poffe fuperari, li per singulos carperetur.Placuit in primis ipsum Claflicum oftendere nocentem: hie aptissimus ad socios eius & ministros'tranticus erat, quia socii ministrique probari, nifi illo nocente,non poterant.Ex quibus duos ftatim Claffico iunximus, Bæbium Probum,& Fabium Hifpanum: vtrunque gratia, Hispanum etiam fa- genere, cundia validum. Et circa Classicum quidem breuis & expeditus labor: sua manu reliquerat scriptum quid ex quaque re , quid ex quaque causa accepiffet. Miserat * etiam epistolas Ro- enim mam ad amiculam quandam , ia&antes & gloriosas,his quidem verbis, lo, ,liber ad te venio: iam feftertium quadragies redema, parte vendita Beticorum.Circa Hispanum & Probum multum

septa

fudoris. Horum antequam crimina ingrede. ret, neceflarium credidi elaborare vt conftarer ministerium crimen esse, quod nili effocif. fem, frustra ministros probaffem. Neque enim ita defendebantur, vt negarent, sed vt necesfitati veniam precarentur.

elle enım se prouinciales, & ad omne proconfulum imperium mecu cogi. Solet dicere Claudius Reftitutus, qui mihi refpondit, vir exercitatus & vigilans,& quamlibet fubitis paratus , nunquam

libi tantum caliginis, tantum perturbationis ofginaatii pre fufum , * quam quum ea prærepia & exterta

defenfioni luæ cerneret, in quibus omnem fiduciam reponebat. Conflij noftri exitus fuit: bona Claslici quæ habuislet ante prouinciam placuit fenatui à reliquis separari : illa filixs hæc fpoliatis relinqui.

Additum eft, vt pecuniæ quas creditoribus foluerat,reuocarentur. Hispanus & Probus in quinquennium relega: ti. Adeò graue vifum eft, quòd initio dubitaba

tur an omnino crimen effet. Poft paucos dies Cuonium. Claujum Fufcum, Classici generum,& * Stilo

lonium Priscum, qui tribunus cohortis fub Classico fuerat, accusauimus , difpari euentu. Prisco in biennium Italia interdiotum; abfolu. tus eit Fufcus. Adione tertia commodillimum putauimus plures congregare, ns, fiiongius efset extracta cognitio, satietate & tædio quodam iustitia cognofcentium feueritásque languesceret:alioqui fupererant minores rei, data opera hunc in locum referaati: excepta tamen Classi: ci vxore, quæ ficut implicita fufpicionibus, ita non fatis conuinci probationibus visa eft. Nam Claflici filia, ( quz & ipfa inter fees cras) ne

el. Tiloniú. al. Silloniú.

fufpicionibus quidem hærebat. Itaque quum ad nomen eius in extrema a&tione veniffem (neque enim ve initio, lic etiam in fine verendum erat ne per hoc totius accusationis autoritas minueretur , honeftiffimum credidi non premere immerentem: ídque ipfum dixi & liberè & varié. nam modò legatos interrogabam, docuisiéntne me aliquid, * quod reprobari seam probao ponte confiderent: modò consilium à fenatu petebam, putarétne debere me, &quam haberem in dicendo facultatem, in jugulum innocentis, quasi telum aliquod intendere: poftremò totum locum hoc fine conclusi, Dicet aliquis, ludicas cigo? Ego verò non judico: memini tamen me aduocatum ex iudicibus datum. Hic numerofffimæ caufæ terminus fuit, quibusdam absolutis, pluribus damnatis, atque etiam relegatis, aliis in tempus, aliis in perpetuum, Eodem fenatufconfulco industria, fides, constantia nostra plesillimo testimonio comprobata eft : dignum solúmque par * pretium tanti laboris. Conci- pretie pere animo potes quan simus fatigari , quibus toties agendum, toties altercandum, tam multi testes interrogandi, subleuandis, refutandi. Iam ill, quàm ardua, quam molesta, tot micis secreto rogantibus negare, aduerfantibus palàm bfiltere? Referam vnum aliquod ex iis quæ

dixi, Quum mihi quidam è iudicibus ipfis pro reogratiofiilimo reclamarents Non quz minus ( inquam) hic innocens erit, liego o. mnia dixero. Conie&abis ex hoc quantas contentiones , quantas etiam offenlas fubierimus, duntaxat ad breue tempus.nam fides'in præsen- in præíquiba tid eos quibus refiftit, oficndit: deinde ab illis

reorum 2

ex omnibus

etiam non

elle ep.

Será:

fufcipitur iplīs #suspicitur laudatúrque. Non potui magis

te in rem præsentem perducere. Dices,non funt, tanti. quid enim) mihicum tam longa epistola? Nolito ergo identidem quærere quid Romæ geratur: & tamen memento * cfle non epistolam

longam , quæ tot dies, tot cognitiones; tot decompl.cit.

nique reos caufásque *complexa sit. Quæ omnia videor mihi non minus breuiter quam diligen.

ter perfequutus. Temerè dixi.diligenter fuccur. quang. rit quod præterieram,& quiden*ieró:fed quan

quam pra posterè,reddetur. facit hoc Homerus, multique illius exemplo. eft alioqui perdecorů: à nie tamen non ideo fict. E testibus quidam, fiue iratus quod euocatus eller inuitus,siue subornatus ab aliquo reorum, vt accufationem exarmaret, Norbanuni Licinianuni, legatum & inquili

torem, reum poftulauit: tanquam in causa Carta exoris claf- *vxor hæc Classici præuaricarctur. cst lege cauSici hic pizo tum vtreus antè peragatur, * túc de præuarica

tore*quæratur[ videlicet ]quia optimè ex accusa

tione ipfa accusatoris fides æftimatur. Norbano quæratur,

tamen non ordo legis, * non legati nomen, non non legatio. inquifitionis officium præsidio fuit: tanta confianá non ing. grauit inuidia hone alioqui fagitiofus, & Do

mitiani temporibus vsus, vt mulci: ele&úsque tunc à prouincia ad inquirendum, non tanquanı

bonus & fidelis, fed tanquam Classici inimicus. dicenda Erat ab illo relegatus: dari fibi diem ad* diluen

da crimina poftulauit. Neutrum impetrauit, coa&us eft fatin respondere: respondit : malum prauumque ingenium hominis facit vt dubitem confidenter an costunter, certè parauissimè. Obje&ta funt multa, quæ magis quàm præuaricatio nocuerunt. Quineiiam duo consulares, Peopo.

taric de hinc

quia

nius Rufus & Libo Frugi,læserunt eum testimonio, tanquam apud iudicem fub Domitiano Sale uii Liberalis accuratoribus adfuifler: damnatus & in insulam relegatus eft. Itaque quum Caltam accusarem, nihil magis pressi quàm quod accufator eius , prænaricationis crimine corruisset. Presli tamen fruftra. accidit enim res contraria & noua , vt accusatore præuaricarionis damnato, rea absolueretur. Quæris quid nos dum nec aguntur? Indicauimus fenatui, ex Norbano didicisse nos publicam caulam , rurfüsque debere ex integro discere, fi ille præuaricator probaretur. Atque ita dum ille peragitur reus , fedimus. postea Norbanus omnibus diebus cognitionis interfuit : candémque vfque ad extremum vel conftantiam velaudaciam pertulit. Interrogo ipse me an aliquid * omisérim : rurfus omiserim & rursus penè omifi. Summo die Saluins Li- rurfus, & beralis reliquos legatos grauiter increpuit , tanquam no omnes quos maudallet provincia, rcos peregiffent, atquè (vt eft vehemens & disertus) in discrimen adduxit. Protexi viros optimos, cosdémque gratissimos: mihi certè debere se prædicant, quòd illum turbinem euaferint. Hic erit epistolæ finis, re vera finis: literam non addam ; etiamfi adhuc aliquid præteriilse me senfero. Vale.

Argumentum. Veftricius Spurinna, rebus bellicis d'm do&trina excellēs, Corciam Saluzj Cocciani à Domitiano interfe&ti filiam duxit vxorem: ex qua filium Coccitern fingularis indolis fufcepit: qui iuuenis admodum mortuus triumphali ftatua donaius eft ab imperan

« VorigeDoorgaan »