Recueil militair bevattende de wetten, besluiten en orders betreffende de koninklijke Netherlandsche landmagt, Deel 2

Voorkant
Gebroeders van Cleef., 1827
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 206 - WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut!
Pagina 173 - KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU, GROOT HERTOG VAN LUXEMBURG, ENZ. ENZ. ENZ.
Pagina 29 - Koning , (Geteekend) JG DE MEY VAN STREEFKERK. Accordeert met deszelfs origineel , De Griffier ter Staats -Se er etarij , (Geteekend) LH ELIAS SCHOVBL. Voor eensluidend afschrift, De Secretaris-Generaal bij het Ministerie van Binnenlandsche Zaken , WENCKEBACH. ft' INSTRUCTIE wegens de GodsdienstOefening in de groote strafgeva ngenissen en in de burgerlijke en militaire huizen van verzekering.
Pagina 198 - Moederland, oin zich door oefening iu den krijg des te beter te bekwamen voor de verdediging en bewaring der onafhankelijkheid van den Staat, en van hun verlangen om in de gelegenheid te worden gesteld , blijken van moed en beleid te geven , met wegneming der zwarigheden , welke, bij vele verdienstelijken onder hen, wegens het onbepaald verblijf in de Oost-Indische bezittingen, dat verlangen nog hebben in den weg gestaan. Gezien het rapport van onzen Minister voor de Marine en KoloniŽn van den 29steo...
Pagina 34 - FinanciŽn is belast met de uitvoering dezes, waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tot informatie.
Pagina 202 - Twee gouden lussen voor de officieren, en gele kemelshare lussen voor de onderofficieren en soldaten op de kragen en opslagen. In plaats van den koperen band om den...
Pagina 201 - Ons leger hier te lande , zoo veel mogelijk een gelijk go tal officieren en. manschappen voor de expeditionaire afdeeling worde bestemd; zullende overigens, bij deze afdeeling geene officieren worden aangesteld, dan die volkomen tot het bijwonen van eenen werkdadigen veldtogt geschikt zijn en zich door hun gedrag en hunnen...
Pagina 200 - De expeditionaire afdceliog, als gedetacheerd beschouwd wordende , zoo zullen de officieren , die bij dezelve blijven dienen , en met haar repatrieeren bij hunne vorige korpsen weder invallen , ten ware de verkregen rangen, eene andere indeeling mogt vorderen.
Pagina 250 - Wu WILLEM, bij de gratie Gods, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOO VAN LUXEMBURG, enz., enz., enz.
Pagina 204 - Kolonien , zijn ieder voor zoo veel hen aangaat, belast met de uitvoering van het tegenwoordig besluit, hetwelk...

Bibliografische gegevens