Pagina-afbeeldingen
PDF

O. aan den Hooglandsche-polder, Z. aan den Moerbeeker-polder, en aan den Wester-Kamper-polder, W. aan den Schagerwaard en de Oosterkaag. - Deze pold, beslaat, volgens het kadaster, eene oppervlakte van 512 bund., alles schotbaar land ; telt 5 h., waaronder 2 boerderijen, en wordt door eenen molen van het overtollige water ontlast. Het polderbestuur bestaat uit vier Leden. * SLIMTOGT-BRUG (DE) ligt in den Bobeldijker-weg. * SLINGELAND (NEDER), gem., paalt W. ook aan Ottoland. * SLINKSLOOT (DE) begint aan de Vlaardingsche-kade. * SLIPPENDAMME (WATERING-WAN-). De Belgen hebben het water sinds 1845 afgeleid in het Kanaal-van-Zelzate, zoodat het niet meer over Nederlandschen bodem komt. Hierdoor is de Oostsluis, bij Sluis, thans zonder gebruik. Over het eigendom van den verlaten watergang door de Beooster-Eede en de Trachels daarvan is een regtseding tusschen dezen polder en de voormalige watering aanhangig. SLOBBENGORS (HET), uiterwaard, prov. Zuid-Holland, arr. Gorinchem, kant. Sliedrecht, gem. Papendrecht-en-Matena, paalt N. O. en Z. O. aan de Geul , Z. en W. aan de Noord, en N. aan de Pelsert. Het is diensvolgens een eiland, dat bekaad, doch onbewoond is en door eenen houten duiker, op de Noord, uitwatert. Het beslaat eene oppervlakte van 42 bund, 17 v. r. 80 v. ell, water, riet-, hooien weiland. , SLOOT (HET), voorm. kast., prov. Noord-Braband, gem. Deurne-enLiessel, 1} u. Z. van Deurne, 10 min. Z. van Liessel, tusschen dit laatste d. en Heytrak. Van dit kast., hetwelk gezegd wordt eertijds eene fortificatie tegen de Geldersche invallen te zijn geweest, vond men voor 12 jaren nog de overblijfselen. Thans ziet men ter plaatse, waar het gestaan heeft, eene bouwhoeve, welke, met de daartoe behoorende gronden, eene oppervlakte beslaat van 2 bund. 58 v. r. 4 v. ell. SLOOTEN, kadast. gem., prov. Friesland, kw. Zevenwouden, arr. Sneek, kant. de Lemmer, bevattende niets dan de burgerlijke gem. Slooten en alzoo eene oppervlakte beslaande van 225 bund. 41 v. r, 68 v. ell., waaronder 222 bund. 97 v. r. 2 v. ell. belastbaar land. * SLOOTEROORD. Staat: Zie CloosTERooRD. lees: Zie CloostEnoiar, * SLOTEN. In het jaar 1849 is de kerk hersteld, waartoe de fondsen uit eene collecte in de gem. zijn bijeen gezameld, terwijl , hetgeen er nog aan ontbrak, door eenige ingelanden, hoewel niet in de gem. woonachtig, werd bijgedragen. * SLOTER-BINNEN-POLDER wordt ook wel eens DE OvEatoomschePoLDER genaamd. * SLÖT-TE-CAPPELLE-OP-DEN-IJSSEL (HET). Staat : Zie CAPrelle-op-den-IJssel. lees: Zie CAPPELLE-OP-DEN-IJssel (Her Slor-TE-). “SLUIPWIJK paalt O. ook aan de gem. Oudkoop. SLUIPWIJKSCHE-SLUIS, slnis, prov. Zuid-Holland, gem. Stein, dienende om het water uit de Sluisvliet op den IJssel af te zetten, * SLUIPWIJKSCHE-SLUISVLIET (DE), staat: Zie Sluisvliet. Zoek dat woord hierachter. * SLUIS. Bl. 458. Tot de consistoriale kerk van Sluis behoorde mede Oostburg. SLUIS (DE KLEINE-), buit., prov. Gelderland, gem. en 15 u. N. ten O. van Elst, bij Elden. * SLUISBUURT , gem. Akersloot, telt 12 h.. en 90 inw. SLUISVLIET (DE), water, prov. Zuid-Holland, gem. Lekkerkerk, hetwelk in eene zuidelijke rigting van de Oudewatering naar de Lek loopt.

SLUISVLIET (DE) of Sluipwijkscue-Sluisvliet, water, prov. ZuidHolland, gem. Stein, dat, in eene zuidelijke rigting, van de Achterwetering naar den IJssel loopt, waarin het zich door eene sluis ontlast. SLUSSEBRON-POLDER (DE), voorm. pold. in Staats-Vlaanderen. Zie SLIJssEen on-Pol DER (DE). * SLYKENBURG heeft eene ophaalbrug over de Linde gehad, die in 1845 is afgebroken, ten gevolge van de afsluiting der rivier door het leggen van eenen zeedijk van den Statendijk, bij Slykenburg, naar Kuinre, prov. Overijssel. Waar vroeger de ophaalbrug was is de Linde thans gedempt. - Ook is er eene school met 40 leerlingen. * SMAGT is een geh., bestaande uit 2 h. met 14 inw. * SMAKKER-POLDER (DE) paalt N. en O. aan den Rijnenburgerolder, Z. aan den Geeren-polder. SMALBROEK , geh., prov. Drenthe, gem. en 9 min. Z. W. van Beilen ; met 5 h.. en 15 inw. ' SMALLAND, heerl., grenst N. aan de Maas, 0., Z. en W. aan de heerl. Pernis. * SMALLAND (NIEUW-) paalt N. en O. aan de gorzen tegen de Maas, Z. aan Oud-Smalland, W. aan Langebakkersoord. * SMALLAND (OUD-) paalt N. aan Nieuw-Smalland, O. aan Madroel, Z. aan Roozand en W. aan Langebakkersoord. - Hij watert uit op de Maas, door eene steenen sluis, wijd 1,01 ell. SMALLEBEEK (DE), water, prov. M.-Brab. Zie Wouwsche-Beek (DE).W. 'SMALLEBRUGGE. Reg. 5, staat: N. O. O. lees : O. N. O. SMALLEBRUGGE (OOST-), geh., prov. Friesland, kw. Zevenwouden, griet. Doniawarstal, nabij Dyken, waartoe het kerkelijk behoort. * SMAU. Staat : Zie Simo. lees : Zie SIMAo. * SMEDING lag onder Delden, SMEENK, hofst., prov. Gelderland, gem. en R. u. Z. W. van Gorssel, eene oppervlakte beslaande van 58 bund. * SMEERLING bestaat uit 8 h., waaronder 5 boerderijen, met 50 inw. * SMEERMAAS ligt voor een klein, gedeelte in de Nederlandsche prov. Limburg, gem. Vroenhoven, en grootendeels in de Belgische prov. Limburg, gem. Lanaken, # u. N. N. W. van Maastricht. Men telt er 49 h.. en ruim 200 inw., van welke 17 h.. en ongeveer 80 inw. onder Oud-Vroenhoven. Het is eene levendige plaats, door hare ligging aan de Maas, de Zuid-Willemsvaart en den straatweg van Maastricht naar Maascyk, en doordien de grenskantoren der beide koningrijken er gevestigd zijn, ' SMIDSHORNE. Staat: Zie Hoase (DE). lees: Zie Hons (DE). “SM IDS-EILANDEN. Staat. Zie ToEKANG-BesIE. lees : Zie Besi. * SMILDE, gem. In 1847 is aldaar eene synagoge gebouwd, welke den 5 December van dat jaar ingewijd werd, zijnde een klein langwerpig vierkant gebouw, met eenen kleinen toren. * SMINIA, griet. Utingeradeel, lag in de onmiddellijke nabijheid van Akkrum. Ter plaatse, waar het gestaan heeft, ziet men thans eene boerderij, met 29 bund. 25 v. r. grond. SMITSHOEK, geh., prov. Zuid-Holland, gem. en H. u. van Charlois; met 48 h.. en 240 inw. SMITSSTRAAT, b., prov. Limburg, gem. en 12 min. van Hunsel; met 9 h.. en 60 inw. SMOKKELBRUG (DE), brug, prov. Zuid-Holland, gem. Wassemaar-en-Zuidwijk, # u. van Wassenaar, in den schouwbaren Wassenaarsche-weg.

* SMUIGEL (DE) beslaat, volgens het kadaster, eene oppervlakte van 14 bund. 42 v. r. 40 v. ell., alles schotbaar land. 'SNAKKEBUREN, gem. Zuidhorn, ligt # u. N. W. van Noordhorn, en telt 2 h, en 20 inw. SNAKKERBUREN , geh., prov. Friesland, kw. Zevenwouden, griet. Schoterland, 4 u. Z. O. van Rottum , met 2 h.. en 14 inw. SNEEK, kadast., gem., prov. Friesland, kw. Oostergoo, bevattende niets dan de burgerlijke gem. Sneek en alzoo eene oppervlakte beslaande van 892 bund. 48 v. r. 47 v. ell., waaronder 847 bund. 76 v. r. 76 v. ell. belastbaar land. * SNEEK heeft mede eene stoomgrutterij. - Bl. 509. Er zijn nog heden ten dage vier verschillende munten van deze stad bekend en afgebeeld uitgegeven, zoo in de Vrije-Fries, als in de door TEYLEas tweede genootschap bekroonde verhandeling van den Hoogleeraar van Den Chius, Over de munten onzer voormalige Hertogen, Graven, Heeren en Steden. SNEEKERMEER (HET) behoort ook gedeeltelijk tot de griet. Utingeradeel. Het beslaat eene oppervlakte van 456 bund. 95 v. r. 80 v. ell., waarvan 20 bund. 48 v. r. 80 v. ell. onder Utingeradeel. * SNEL (DE), pold., prov. Zuid-Holland, gem. Woerden, watert uit door eenen molen op de Lange-Linschoten. Het peil is 1.42 ell. onder A. P. * SNELLE. Het land tot deze boerderij behoorende, dat tegen den IJsseldijk paalt en door den IJssel omgeven is, wordt veelal SNELLE-PolDER genoemd. * SNEW O (DE), riv. in Oost-Indië, op het eil. Java, resid. Kadoe, # uit het voorgebergte van den Merapi en zich ontlastende in de Pabelan, waarvan zij als eene der bronnen kan worden aangemerkt. SNIJDERSBERG, geh., prov. Limburg, 18 min. Z. O. ten O. van Geul, met 24 h.. en ongeveer 120 inw. * SNIPPELINGS-OVERLAAT is lang 787 ell. en werkt op 5,96 ell. Deventersch peil. * SNOLLEVEEN (HET) ligt. # u. Z. O. van Roosendaal. * SNOYSHOF, eigenlijk Sossovsnor, stond aan de Nieuwersloot, te Alkmaar, is thans gedeeltelijk ingerigt tot het Diakonie-oude-mannenEx-vrouwen-huis. De Zuid oost hoek wordt gemeenlijk nog het Hof genoemd. Reg. 12 staat: Heerenstraat. lees : Veerenstraat. SODONG, berg in Oost-Indië, op het eil. Java, resid. Cheribon. SOEDIMANIK, d. in Oost-Indië, op het eil. Java , resid. Bantam, reg. en afd. Tjiringin, distr. Tjibiltong. SOEDIMANIK (DE), riv. in Oost-Indië, op het eil. Java, resid. Bantam. SOEGI-AJA en SOEHAID, twee d. in Oost-Indië, op het eil. Borneo, resid. Pontianak, aan de Kapoeas. SOEKABOEMI, d. in Oost-Indië, op het eil. Jara, resid. Pre## reg. Tjandjor, aan den zuidwestelijken voet van de Gedé. en heeft er eene pandopo (opene gaanderij), welke het gezigt heeft op eene grazige vlakte. SÖEKADANA, 'st. in Oost-Indië, op het eil. Bali, kon. KarangAssam, waarvan het de meest noordelijke havenplaats is; doch ze schijnt van weinig beteekenis te wezen en zelden bezocht te worden. SOEKAPOERA, d. in Oost-Indië, op het eil. Java, resid. Preanger-Regentschappen, reg, en distr. Soekapoera, aan het zuiderzeestrand. Het is er drukkend warm en door de uitwasemingen van poelen en plassen zeer ongezond.

SOEKOREDJ0, d. in Oost-Indië, op het eil. Java, resid. en reg.

Kedirie, distr. Soekoredjo. * SOELA-EILANDEN. Staat : Zie XoELA-EILANDEN. lees : Zie XoELA. SOELANG, distr. in O.-Indië, op het eil. Java, resid. en reg. Rembang. SOELANG, d. in Oost-Indië, op het eil. Java, resid. en reg. Rembang, distr. Soelang – In dit d.. zijn den 14 November 1847, door eene windvlaag , 40 bamboezen woningen omgerukt. SOEMA DANG , reg. en d. in Oost-Indië. Zie SumaDang. W. - SOEMADANGAN behoorde vroeger tot Buitenzorg, doch werd bij resolutie van den Gouverneur Generaal en Rade, d. d. 25 September 1825. aan de ads. resid. Krawang toegevoegd. SOEM BER-SREWEL, d. in Oost-Indië, op het eil. Java, resid. Soerabaja. SOE MEDANG, reg. en d. in Oost-Indië. Zie SumaDang. W. SOEMEEREN (DE), stille waters, prov. Woord-Braband, gem. Deurne-en-Liessel, 14 u. Z. O. van Liessel, welke eene groote diepte hebben en eene oppervlakte beslaan van 9 bund. 75 v. r. 40 v. ell. SOEMOWONO-GEBERGTE (HET), gebergte in Oost-Indië, op het eil. Java, resid. Kadoe, ads. res. Temangong, distr. Soemowono. Het is de zuidwestelijke afhelling van het gebergte Oengaran en heeft op den top eene hoogte van 950 ell. boven de oppervlakte der zee. SOEMPOEDIEN (DE), riv. in Oost-Indië, in het eil. Borneo, aan de Noordwestkust, met eene noordelijke rigting in de Chinesche-Zee uitloopende. * SOEN BONG (DE). Staat: Zie Soembong (DE). lees: Zie Soemboeng (DE). SOENDA , eil. in Oost-Indië. Zie GoENDI. SOENGEJ-DAKANEN (DE), riv. in Oost-Indië, in het eil. Borneo, resid. Bandjarmasing, welke zich in de Doeson ontlast. In hare bedding wordt eene menigte stukken bruinkool gevonden. SOENGEJ-LIAT, distr. in Oost-Indië, op het eil. Bangka. SOENGEJ-RADJA of Soenges-RAJA, d. in Oost-Indië, op het eil. Borneo , resid. Pontianak. SOENGEJ-RAGI, merkwaardig grotwerk in Oost-Indië, op het eil. Java, resid. Cheribon, dat tot verblijf van den voor eenige jaren overleden Sultan SEpoen diende. Het is geheel in den Chineschen smaak, in de overal gewelfswijze uitgeholde rots, op eene kleine schaal aangelegd, zoodat de hoogste rotswanden naauwelijks zes ellen hoog zijn. Op alle uitstekken der rotsen zitten uit klei vervaardigde vogelen en andere dierlijke of menschelijke gedaanten, en in de groeven van het gesteente zijn onderscheidene boompjes en struikjes geplant. Talloos zijn de versierselen van kunstig snijwerk aan de houten pijlers en balken aangebragt en overal blinken nog sporen van fraaije verwen en vergulsel. SOENGEJ-RAJA , d. in Oost-Indië. Zie SoENGEJ-RADJA. SOENGEJ-SLAM, distr. in Oost-Indië, op het eil. Bangka. SOENGIE, st. in Oost-Indië, op het eil. Celebes, op de Zuidelijke landtong, kon. Boni, aan de riv. van den zelfden naam; met 164 h. aan den regter- en 60 h.. aan den linkeroever. SOENGIE (DE), riv. in Oost-Indië, in het eil. Celebes, in de Zuidelijke landtong, kon. Boni, welke met eene westelijke rigting in de Baai-van-Boni uitloopt. * SOENIA-WENANG ligt in het reg. Tandjor. * SOENKAR (BATOE-). Staat : Zie CAPELLE (vAN-DER-), lees: Zie CAPELLEN (vAN-DER-).

SOERA, d. in Oost-Indië, op het eil. Java, resid. Tagal, reg-, distr. en 8 palen Z. van Brebes, aan den weg van Lebaksioe. - Men heeft er heilige graven, waarvan echter de overlevering niets bewaard heeft. * SOEREL. Het hier vermelde Eerd gat ligt niet in de buurs. SoEnel maar in de buurs. Hoog-Soeren. SOEREN, buurs, prov. Gelderland, gem. en 2 u. van Rheede; met 44 h.. en 540 inw. SOESELANG (HOEK-WAN-), kaap in Oost-Indië. Zie Toeai. W. * SOETERMEER paalt Z. W. aan Nootdorp en bevat mede de b. de Voorweg, en maakt oogenschijnlijk met het d. Zegwaard een enkel d.. uit, zijnde alleen door de Wallewatering daarvan gescheiden. Bl. 555. Het orgel in de Herv. kerk is den 1 April 1859 ingewijd. - Reg. 12 en 11 van onderen, staat: tot ontzetting der Leydenaren lees : tot ontzet van de Leydenaren, * SOETERMEER (NIEUW – DROOGGEMAAKTE - POLDER -VAN-) aalt N. O. aan den Geerpolder en den Nieuwe-Gelderwoudsche-polder, . aan den Groote-Drooggemaakte polder-van-Stompwijk, * SOETERMEERSCHE-MEER (HET) paalt N. aan den Kleine-Blankaart en den Geer-polder, W. aan den Groote-Drooggemaakte-poldervan-Stompwijk. 'SOETERWOUDE, gem., grenst N. aan de gem. Oegstgeest-enPoelgeest, Leyden en Leyderdorp, zijnde van eerstgenoemde door den Rijn gescheiden, O. aan Hazerswoude en Benthuizen, Z. aan Benthuizen en Soetermeer, Z. W. aan Stompwijk, W. aan Voorschoten. Deze gem. bevat ook den Nieuwe-Gelder won dsche - polder Het d.. ligt t u. Z. van Leyden. * SOETERWOUDE (GROOTE-POLDER-VAN-). Reg. 5, staat: Kronenburgsche-polder, lees : Kronensteinsche-polder, SOEWAT, d.. in Oost-Indië, op het eil. Groot-Key. SOEWAKONG (DE), riv. in Oost-Indië, op het eil. Java, welke in de Tjiomal valt. SOISSEM, naam, welken de landlieden geven aan het d. Sassennein, grooth. Luremburg. Zie Sassenheim. W. SOKO (DE), riv. in Oost-Indië, op het eil. Borneo, resid. Bandjarmasing, welke zich in de Soengej-Moerong ontlast. SOKOWINKING, d. in Oost-Indië, op het eil. Java, resid. Kadoe. SOKSONGAN of Sosokaan, d. in Oost-Indië, op het eil. Bali, rijk Mengdewi, aan straat Bali. Vroeger was er eene druk bezochte haven, aan de monding eener riv., die nu verstopt is. Een vlak, zandig strand veroorlooft aan inlandsche praauwen, onder den wal ten anker te komen en de rijst af te voeren. Eene veilige legplaats hebben die vaartuigen echter niet. Te voren was hier handel in rijst en slaven. SOLDATEN-KAMPONG, d. in Oost-Indië, op het eil. Java, resid. Madioen, afd. en reg. Wgawi. Het bestaat uit ongeveer 150 bamboezen gebouwen, bewoond door de vrouwen en kinderen der inlandsche soldaten, en is den 14 September 1850 geheel in de asch gelegd. SOLEUVRE, staat : Zie ZolvER , lees : Zie Zouwen. * SOLEUVRE (MONT-). Staats Zie ZolvER-BERG, lees : Zie ZolwER-BERG. * SOLKAMA, b. in Doniawarstel, bestaat niet. * SOLKAMA, voorm. state, griet. Doniawarstal. Van deze state weet men de juiste plaats, waar zij gestaan heeft, niet meer aan te wijzen.

« VorigeDoorgaan »