Pagina-afbeeldingen
PDF

SPIJKERVELD , duinvallei, prov. Noord-Holland, gem. SchoorlGroet-Hargen-en-Camp, 20 min. W. van Schoorl, eene oppervlakte beslaande van 1 bund., en meest begroeid met hei en kreupelhout, * SPIJKSCHE-WELD (HET) behoort gedeeltelijk tot de gem. Spijk en wordt door drie watermolens en eene sluis op de Linge van het overtollige water ontlast. Het polderbestuur bestaat uit een en Schout, twee Heemraden, een en Waardsman en eenen Gaardermeester, en is onderworpen aan het gezag van de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. SPIJKSCHE-WAARD (DE), uiterwaard, prov. Zuid-Holland, gem. Kedichem-en-Oisterwijk, in de Linge, bij Kedichem. * SPIJKSCHE-ZEEVANG is geen dijk, maar eene waterkeering. • SPIJKSTER-SLUIS ligt 25 min. van Spijk. * SPIJKSTER-UITERDIJK lees: SPIJKSTER-BUITENDIJKS paalt N. W. aan Godlinzer-buitendijks, N. aan den zoogenaamden Middeldijk, waarachter de pold. in 1840 is binnengedijkt, O. aan den zeedijk, Z. aan den Ouden-Zeedijk. - Deze pold. beslaat, volgens het kadaster, eene oppervlakte van 942 bund. 15 v. r. 90 v. els., meest schotbaar land, telt 41 h., waaronder 24 boerderijen. Hij waterde vroeger door eene sluis op de Wadden uit, en ten gevolge van eene gebrekkige waterlozing had dit vlakke land eene ongunstige ligging; doch sedert de bedijking van den Oost-polder, in 1840, watert het door twee pompen af, welke door den zeedijk loopen en alzoo, langs den Oost-polder, in den Eems ontlasten, waardoor het land thans eene goede afwatering heeft. Hij staat onder het Dijkregt der Vierburen. SPIJTBROEK, voorm. toren te Enkhuizen, aan de westzijde der stad, in 1489 gebouwd, ter plaatse, waar de Grootebroekers en Kennemers de stad hadden gezocht te verrassen. - De juiste plaats, waar hij gestaan heeft, is niet met zekerheid te bepalen, maar is vermoedelijk thans door eene gracht ingenomen. SPIK, geh., prov. Limburg, gem. en 20 min. O. van Maasniel, met 15 h, en 70 inw. SPINHOVEN is het noordoostelijkste gedeelte van den pold. Leksmond. SPOELDE, buurs., prov. Overijssel. Zie Spoolde. W. en A. * SPOELSCHE-SLUIS is eene kapitale waaijersluis met twee punten twee waaijerdeuren, wijd 7,90 ell. De slagdrempel ligt 0,45 ell. boven A. P. Daarover ligt eene vaste houten brug, lang 8,92 ell., breed 5,77 ell. * SPOELWIJK, pold., bestaat niet. * SPOELWIJK is eene boerenhofstede (geen geb.) en beslaat, met de daartoe behoorende gronden, eene oppervlakte van ongeveer 90 bund., zoo in het Ambacht-van-Middelburg als in den Gecombineerde-polderaan-de-Oostzijde-van-de-Gouwe., onder Middelburg, Boskoop, Randenburg en Zuidwijk. SPONTURFSWIJK, geh., prov. Overijssel, gem. en 25 min. van Avereest, met 42 h.. en 220 inw. Aldus genoemd naar eene wijk van dien naam, ook de Schotkampswijk genaamd. Zie dat woord. W. en A. * SPOOLDE telt 26 h. * SPOORDONK , geh, ligt # u. van Oirschot, SSPOORDONK of DEN Buac, voorm. kast., # AWoord-Braband, gem. en à u, N. W. van Oirschot, dat sedert ouheugelijken tijd gesloopt is. Ter plaatse, waar het gestaan heeft, ziet men thans bouw- en weiland. * SPRANG bevat mede het geh. de Oude-Straat en beslaat 422 bund. 98 v. r. 67 v. ell. belastbaar land. Er wordt ook veel landbouw

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

uitgeoefend en er bestaan nog 4 leerlooijerijen. - De Christelijke Af-
escheidenen behooren tot de gem. Capelle.
SPRANGBLOK (DE), oude naam van het d. MoenDijk, prov. Woord-
Braband. Zie MoERDIJK. W. -
SPRANGE (DE), voorm. water in het Land-van-Strijen, prov.
Noord-Braband, van de Zwaluwe naar de Okkerlake loopende.
* SPRANG (HET-OOSTEINDE-WAN-) telt 62 h.. en 600 inw.
* SPRANG (HET-WESTEINDE-WAN-) bevat 86 h., met 650 inw.
SPRENKENG, naam, welken de landlieden veelal geven aan het
d. SPRINkingen, grooth. Luremburg. Zie SpainkINGEN. W.
'SPREEUWENDIJK (DE). Langs dezen dijk staan 11 h., bewoond
door 50 zielen, welke eene b. van de gem. Petten-en-Wolmerban uit-
maken.
SPRINCKINGEN of SPRINGinges, d., grooth. Luremburg. Zie SPRIN-
KINGEN. W.
* SPROKKELBOSCH, b., prov. Noord-Braband, telt 56 h.. en 260 inw.
SPRONG, geh., prov. Friesland. Zie Weuwens.
SPRONG BERG, berg, prov. Limburg, gem. en 20 min. Z. W. van
Voerendaal. -
SPRUYT-EN-DAM, hofstede, prov. Zuid-Holland, gem. Woord-
Waddinxveen-en-St.-Hubertsgeregt, ligt 10 min. van Waddinxveen,
in den Achterafsche-polder, eene oppervlakte beslaande van 76 bund.
55 v. r. 82 v. ell.
SPUI (HET), sluis, prov. Woord-Braband, gem. Made-en-Drimme-
len, in het d. Drimmelen, wijd 4,05 ell., voorzien van twee paar punt-
vloed- en twee paar punt-ebdeuren en dienende om den Emilia-polder
van het overtollige water te ontlasten.
SPUI-POLDER, onbehuisde pold., prov. Zuid-Holland, arr. Rot-
terdam, kant. Vlaardingen, gem. Maasland, palende N. aan het ha-
ventje der Boonersluis, O. aan den Delflandsche-Maasdijk, Z. aan den
polder de Jonge-Vettenoord, W. aan het Scheur. - Deze pold., welke
alleen door eene zomerkade is omgeven, beslaat, volgens het kadas-
ter, eene oppervlakte van 65 bund. 79 v. r. 24 v. ell., waaronder
56 bund. 40 v. r. 19 v. ell. schotbaar land, en watert uit op het
Scheur, door 7 houten duikers. Het polderbestuur bestaat uit de wei-
nige eigenaars of ingelanden, daarin gelegen.
SPURK (DE), hooge landen, prov. Voord-Braband, gem. den Dun-
en, eene oppervlakte beslaande van 68 bund. 95 v. ell.
SPURKSTRAAT, geh., prov. Woord-Braband, gem. en 10 min.
O. Z. O. van den Dungen.
SRAWAK., distr., st. en riv. in Oost-Indië. Zie SARAwak.
SROEWEN, d. in Oost-Indie, op het eil. Java, resid. en reg.
Samarang, distr. Salatiga.
S STAAKENBERG, hoogte, prov. Gelderland. Zie STAKENBERG. W.
STAAKENBROEK (HUIS-WAN-), voorm. adell. h. te 's Gravenhage.
Zie STAKENBroek (Huis-van-).
* STAALBRINK. Reg. 5, staat: 1780 lees : 1580
#aar, in de Heijerij van 's Hertogenbosch, is eene buurt geen
gehucht.
STAARTDIJKJE (HET), dijkje, prov. Woord-Braband. Zie Staar-
DIJKJE (HET).
STAARTJEDIJK, dijk in Westerwolde, prov. Groningen, in de gem.
Wedde, met cene oostelijke rigting, loopende van Blijham naar Bel-
lingewolde. -

* STAART-VAN-ELLEWOUDSDIJK , lees : STAART-WAN-ELLEWOUTSDIJK - Het ligt 20 min. W. van Driewegen, en telt 4 h. en 25 inw. STAD, b. in Woord-Braband, telt 9 h.. en 60 inw. STAD (DE), b., prov. Woord-Braband, gem. Hooge-Lage-Mierde-enHulsel, 5 min. Z. O. van Hooge-Mierde, met 18 h.. en ruim 100 inw. STAD-AAN-'T-HARINGVLIET, gem. In het jaar 1851 is in de Herv. kerk een orgel geplaatst, dat den 21 April van dat jaar werd ingewijd. * STADS-EN-GODSHUIS-POLDER (DE) beslaat, volgens het kadaster, eene oppervlakte van 106 bund. 55 v. r., alles schotbaar land; telt 1 boerderij en wordt door eenen windmolen, op de Kostverlorenwetering, van het overtollige water ontlast. Het polderbestuur bestaat uit vijf Poldermeesters en eenen Secretaris, * STADS-HAMRIK (OOSTER-EN-WESTER-). Reg. 2, staat: SunwERDERwoLDE, lees : LuiwERDER woLDE, * STADS-KANAAL (NIEUW-). De eerste, die in de ChristelijkAfgescheidene gem. het leeraarambt heeft waargenomen, is geweest J. M. Kloppenborg, die in het jaar 1859 herwaarts kwam en in het jaar 1841 overleed. De kerk heeft toren noch orgel. De R. K. maken sedert 1848 eene afzonderijke par. uit, welke tot eersten Pastoor gehad heeft A. F. J. Wijnants, die in het jaar 1848 herwaarts kwam, en er nog staat. De kerk, aan de H. Maagd en Moeder Gods Maria toegewijd, is een fraai ebouw, met eenen toren en van een orgel en een prachtig gothiek altaar voorzien. * STADS-POLDER , gem. Leyderdorp, paalt N. aan den Broekpolder, O. aan den Zijllaan en Meije-polder, Z. aan de st. Leyden en W. aan de trekvaart van Haarlem. - Deze pold. wordt door eenen molen, op de Stinksloot, van het overtollige water ontlast. Het land ligt 1,27 ell. onder A. P. STADSWAARD, gedeelte polderland, prov. Gelderland, gem. Huissen, in den Buitenpolder-van-Huissen, tegenover Arnhem, dat door eene steenen sluis , wijd 2,48 ell., op den Rijn uitwatert. * STADTBREDIMUS, gem., grooth. Luxemburg. Er is een modern kasteel, hetwelk in 1727 op de bouwvallen van het oude is gebouwd en waarvan nog heden zelfs eenige gedeelten zijn gespaard. In 1802 is het aan het geslacht De La Fontaine gekomen. STADWIJK, buit. in Rijnland, prov. Zuid-Holland, gem. en zeer nabij N. van het d. Voorschoten, aan den straatweg van Delft naar Leyden, en met de weilanden, strekkende tot aan de Leydschevliet. - Dit buit. beslaat eene oppervlakte van 17 bund. 64 v. r. 50 v. ell. Eertijds behoorde het aan den beroemden Johannes MEERMAN, die er veel werk van maakte, het huis bijna geheel en op eenen grootschen voet verbouwde, en de plaats door opvolgende aankoopen van grond zeer vergrootte. Na het overlijden van zijne weduwe, die er den zomer op bleef doorbrengen, kwam het in openbare veiling en werd toen aangekocht door Jonkheer Daniel François van ALPHEN , Lid van de Staten-Generaal en Hoogheemraad van Rijnland, die er vele jaren, met zijn talrijk gezin, de genoegens van eene stille afzondering genoot, zoo dikwijls hem dit gegund werd. Nadat hij er was overleden, werd het in 1841 een eigendom van den Heer Petrus de Raanr. STADWIJK, buit. , prov. Gelderland, gem. en 10 min. N. O. van #: aan den straatweg naar Velp , eene oppervlakte beslaande Van V. r.

. * STAET. Staat : Zie Staats. lees : Zie 8TAAT. * STAGHORST. Staat : Zie HAAGHoasr. lees : Zie HAAGHour. STAKENBEEK (DE), beek, prov. Overijssel. Zie ZwaarkotteaBEEK (DE). W. STAKENBROEK (HUIS-WAN-), ook wel het Huis-van-Hoonne genoemd, voorm. adell. h. te 's Gravenhage, in het Voorhout. Het was gebouwd door zekeren STAKENBaoek, die van gering soldaat tot LuitenantGeneraal was opgeklommen en in den oorlog zijne beurs had weten te maken, waarom het in den beginne BoERENzweet genoemd werd. STALLENBERG, boerenerf, prov. Overijssel. Zie Stoutenbuno. STAMMERDIJK, geh., prov. Noord-Holland, gedeeltelijk gem. en 10 min. W. van Weesp, gedeeltelijk gem. Weespercarspel, met 55 h. en 150 inw., van welke 6 h. en 50 inw. onder Weesp, en 17 h. en 100 inw. onder Weespercarspel. - STAMPERSGAT telt 22 h.. en ruim 150 inw. – Nog ligt hier eene sluis, welke 2,55 ell. wijd en 1,48 ell. hoog is. Zij is van een paar puntdeuren en eene schuif voorzien, om het water van den pold. Nieuw-Gastel op de Mark-en-Dintel af te zetten. 'STANDAARBUITEN. Het pontveer is vervangen door eene dubbele houten ophaalbrug. * STANIABUREN bestaat uit 2 boerenhofsteden, welke de voorm. state SrAsia vervangen hebben en bewoond worden door 10 zielen. * STAP is een gedeelte van het geh. Stap-en-Paashoef. * STAPELBROEK ligt 1 u. N. O. van Hengelo, en ook voor een klein gedeelte gem. Zelhem. Dit landg. beslaat eene oppervlakte van 77 bund. 56 v. r.. 22 v. ell. STAP-EN-PAASHOEF, geh, prov. Noord-Braband, gem. en 18 min. van Gemert; met 18 h.. en 150 inw. Het bestaat uit de b. Stap en Paashoef. * STAPHORST heeft een en houtzaagmolen. * STARMEER (HET) ligt mede gedeeltelijk gem. Uitgeest-en-Marken-Binnen en is groot, volgens het kadaster, 575 bund. 12 v. r. 42 v. ell., waarvan onder Akersloot 260 bund. 45 v. r. 20 v. ell.; onder Graft 170 bund. 55 v. r. 80 v. ell., onder Wormer 71 bund. 41 v. r. 85 v. ell. en onder Uitgeest-en-Marken-Binnen 12 bund. 48 v. r. 50 v. ell.; telt onder Akersloot 21 h., alle boerderijen, onder Jisp 12 h.. en onder Uitgeest-en-Marken-Binnen 1 h. 'STARREVAARTS-POLDER (DEGR00TE-) paalt N. aan de Vliet, O. aan den Meeslouwen-polder, Z. aan Stompwijk, W. aan den Leydschendam. - Deze pold., welke in het jaar 1620 bedijkt is, beslaat, volgens het kadaster, eene oppervlakte van 475 bund., en wordt door drie molens van het overtollige water ontlast. Het polderbestuur bestaat uit den Burgemeester en vijf Molenmeesters. 'STARREVAARTS-POLDER (DE KLEINE-) paalt N. aan de Vliet O. en Z. O. aan den Groote-Starrevaarts-polder, Z. W. van den Leydschendam. - Deze pold., welke in het jaar 1815 bedijkt is, beslaat, volgens het kadaster, eene oppervlakte van 9 bund: STARTDIJKJE (HET) of Sraantbukie, dijkje, prov. W-Braband, gem. Bokhoven, zijnde het verlengde van den zoogenaamden Bokhovensche-dijk, loopende van de Haarsteeg en zich in eene noordoostelijke rigting tusschen den Hooge- en den Lage-polder door uitstrekkende naar het d. Bokhoven. * STARTING ligt 18 min. van Akersloot, met 6 h.. en 50 inw. * STATEN-OUDENMAN. Staat : Zie OUDEMAN-PoLDER. lees : Zie OuDenans-PoLDER (DE).

STAUTZENHOF, geh., grooth. Luxemburg, gem. Folscheid. #w## (HET ZUIDER-). Bl. 677, reg. 25, staat : Mokkema lees : MocKEMA STAVOREN , kadast. gem., prov. Friesland, kw. Westergoo, arr. Sneek, kant. Hindeloopen, bevattende niets dan de burgerlijke gem. Stavoren, en alzoo eene oppervlakte beslaande, volgens het kadaster, van 575 bund. 25 v. r. 19 v. ell., waaronder 567 bund. 67 v. r. 25 v. ell. belastbaar land. * STAVOREN, gem. Bl. 678. De Doopsgez. gem. wordt door den Leeraar van Warns bediend. - Bl. 679, reg. 12, staat: Zuiden lees: Zuidoosten – Reg. 29, moeten de woorden, en eenige zerken der , oude grafsteden wegvallen. - Bl. 680, reg. 26, staat: kon men met behulp lees: kon men , maar men zegt, met behulp - Reg. 21 en 22 van onderen, staat: in de stadskist lees : weleer in de stadskist – Reg. 16 en 17, van onderen, staat: De Grietslieden in Westergoo, lees: de Grietslieden en Mederegters der vijf deelen in Westergoo, – Bl. 682. Het stadhuis staat aan de Binnengracht, de kerk der Herv. in het midden der stad. - Bl. 685. De toren der Herv. kerk is in 1845 afgebroken. Reg. 18, van onderen, staat : Coppes, lees: CorPENs, - Bl. 684, reg. 25, van onderen, staat: Willen, lees. WilLEM IV, - Bl. 685, reg. 50, staat : Noordwesten lees : Zuidwesten – Bl, 686, moeten de reg. 24-27 wegvallen. - Reg. 28, staat: 1580, lees: 1581, * STAVOREN (KASTEEL-TE-) lag Z. W. van Stavoren. Het werd in 1580, niet door den Graaf van RENNEBERG, maar door de uitgeweken burgers ingenomen en gesloopt. * STEDEHOUDERS. Ter plaatse waar het gestaan heeft ziet men thans eene boerenplaats. De daartoe behoord hebbende gronden beslaan eene oppervlakte van 55 bund. 20 v. r. 1 v. ell. 'STEDUM beslaat, volgens het kadaster, eene oppervlakte van 2451 bund. 71 v. r. 59 v. ell., waaronder 2420 bund. 17 v. r. 74 v. ell. belastbaar land. – De Christelijke Afgescheidene gem. telt 150 zielen, onder welke 16 Ledematen, doch heeft tot nu toe nog geen eigen Leeraar. - De Doopsgez, die men er 40 telt, worden tot de gem. van Huizinge gerekend..- De R. K., die er ongeveer 20 in getal zijn, parochiëren te Stedum. - De drie scholen worden gemiddeld door 240 leerlingen bezocht. - Men telt er in de kom van het d. 67 h.. en 490 inw. STEEGENBERGER-PAAL of SteegEnneags-PAAL , scheipaal in de Peel, ruim 20 min. N. van Bakel. . Deze scheipaal was reeds aanwezig in 1454, blijkens eenen verkoopbrief van den Peel aan den Kommandeur van Gemert, den 7-December 1454. * STEEGINGA. Ter plaatse, waar het gestaan heeft, ziet men tegenwoordig een boerenhuis, met 40 bund. grond. * STEEN (DE) is thans een onbehuisde polder. * STEENBEEK. - Aldaar is door den Predikant O. G. HELDRING een gesticht opgerigt, waarin vrouwen, die tot zedeloosheid vervallen zijn, ter harer verbetering worden opgenomen. * STEENBERGEN, plattelandstad, is geheel bestraat. - Bl. 695. Het kleine poortje ten Z. is afgebroken, en op de plaats, waar het gestaan heeft, ziet men nu cene woning. - Bl. 696, reg. 16, staat: 550 lees : 550 * STEENBERGEN (VERDRONKEN-AAN WAS-WAN-). Staat: Zie Aan

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »