Pagina-afbeeldingen
PDF

der Herv. kerk te WINTERswijk stond, omtrent 5 of 5,50 ell, boven het steenwerk door eenen fellen wind afgerukt en op het kerkhof neerzet, waarna er vermoedelijk de tegenwoordige spits op geplaatst is. # Doopsgez. kerk is in 1711 gebouwd. * WINTRAAK ligt ook voor een klein gedeelte gem. Schinnen, # u. N. van het d. Schinnen. Dit gedeelte telt 2 h.. en 10 inw. * WIP (DE) moet wegvallen. WIRDUM, kadast. gem., prov. Friesland, kw. Oostergoo, griet. Leeuwarderadeel, arr. en kant. Leeuwarden, bevattende de d. Wirdum , Wijtgaard en Zw ic hem, en, volgens het # eene oppervlakte beslaande van 2094 bund. 91 v. r. 54 v. ell., waaronder 2050 bund. 54 v. r. 12 v. ell. belastbaar land. * WIRDUM , d., prov. Friesland, daartoe behooren mede de geh. Noorden, Tjaard, de Werp, Marwird en de Hem. - De dorpschool wordt gemiddeld door 100 leerlingen bezocht. - De kermis valt in den tweeden Dingsdag in Augustus. * WIRDUMER-NIEUWLAND beslaat eene oppervlakte van 800 bund, * WISCH, gem., bevat, behalve de in het Wbk. vermelde buurs, ook nog Heel weg. - In deze gem. is een gasthuis. * WISKE (DE GROOTE-) ligt # u. N. van Koudum, en is groot, met de daartoe behoorende gronden, 61 bund. 75 v. r. 50 v. ell. * WISSEKERKE, heerl. op het eil. Noord-Beveland, is groot, volens het kadaster, 624 bund. 52 v. r. 7 v. ell., waaronder 584 bund. 5 v. r. 5 v. ell. belastbaar land, en telt 175 h., bewoond door 255 huisgez., uitmakende eene bevolking van ruim 1100 inw. * WISSEKERKE, heerl.. op het eil. Zuid-Beveland, beslaat, volgens het kadaster, eene oppervlakte van 174 bund. 15 v. r. 12 v. ell., waaronder 155 bund. belastbaar land, en telt 14 h., bewoond door 25 huisgez., uitmakende eene bevolking van 110.inw., onder welke 8 R. K. en de overige Herv. * WISSEL, buurs., gem. Epe, telt 78 h.. en ongeveer 270 inw. • WISSELINK ligt 2 u. van Ter-Borg, # u. N. O. van Varseveld en beslaat eene oppervlakte van 75 bund, WISSELOORD, hofst., prov. Woord-Holland, gem. Muiden-en-Mut. derberg, # u: O. van Muiden, te Muiderberg, eene oppervlakte beslaande van 7 bund. 29 v. r. 50 v. ell. WITHEM, gem., prov. Limburg. Zie Witten. W. en A. WITHUIS (HET), geh., prov. Limburg, gem. Eysden-Breust-enOost, 25 min. Z. O. van Eysden, met 10 h.. en ongeveer 50 inw. WITMARSSUM , kadast. gem., prov. Friesland, kw. Westergoo, riet. Wonseradeel, arr. Sneek, kant. Bolsward, bevattende de d. #n", Arum, Pingju in, Schettens, Kims werd en Ruige lollum, en , volgens het kadaster, eene oppervlakte beslaande van 5026 bund. 26 v. r. 75 v. ell, waaronder 2979 bund. 65 v. r. 52 v. ell. belastbaar land. / » WITMARSSUM, d., prov. Friesland. Tot dit d. behooren de eh. Ryp en d, Fylens, Ko u de huizum, het Vliet, Oost#, de Kampen en het huis de W v m. * WITTE-HEEREN-KLOOSTER. Staat - Antonis-Paoostpij. lees: Antonis-Proostdis (Sr.) * WITTE-IlUIS (HET) is thans eene boerenplaats, met 12 bund. 97 v. r. 20 v. ell. grond. * WITTEM , gem., bevat behalve de in het Wbk. vermelde ook nog de geh. Cart ils, Bo mm erig, Einst er berg, E 1 zet en de

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Vogelzang. – Benevens het Klooster der Redemptoristen is in het geh. Parthey ook een fraai Begijn en klooster gesticht. * WITTEM (HET SLOT-TE-). De eerste familie, welke men weet, dat deze heerlijkheid heeft bezeten, was die van ScAvebaies, zijnde een tak der JulemoNrs; - de eerste Heer vAN WITTEM, van wien melding wordt gemaakt, heette AnNoup, welke eene dochter huwde van WeRY, Sire van Hondsbrouck; na hem ARNoud II en ARNoud III. Hennax, Heer van Charneur, de broeder van Arnoud III, volgde hem op in 1285. – Het kasteel werd onder diens regering, in 1286, door Walman, Heer van Valkenburg, belegerd. Het werd in 1529 aan JAN II, Hertog van Braband, verkocht, die er zijnen natuurlijken zoon, JAN DE Coslaa, mede beleende. JAN II en III volgde hem op; en FREDERIK , de zoon van dezen laatste, verkocht het, in 1466, aan Thiny van Palland en deze vervolgens aan Floris II, Graaf van Culemborg. Laatstgenoemde droeg het over aan zijnen neef Fredrank Theoooon van Waldek, in wiens geslacht het verbleef tot in 1717, als wanneer de Graaf van BRETTEAch het aankocht; deze verkocht het weder in 1720 aan den Graaf DE GARich, en deze op zijne beurt aan de Graven van Plettenberg. - De heerl. Wirten werd ten gunste van Floris I van Palland, in 1555, tot graafschap verheven. Het kasteel, dat thans zeer vervallen is, had vroeger zeven torens, tot versiering en versterking, en dient thans tot pachthoeve, welke, met de daartoe behoorende gronden, eene oppervlakte beslaande van 41 bund. 56 v. r. 45 v. ell., in eigendom bezeten wordt door de wed. MeRkelBAch , Postmeesteresse te Wittem. WITTENBRINKSCHE-BRUG (DE), brug, prov. Gelderland, op de grenzen der gem. Hummelo en Zelhem, 4 u. W. van Hummelo, 1 u. O. van Zelhem, over de Hummelosche-beek, in den kunstweg van Hengelo naar Ruurlo. * WITTENBURG, prov. Utrecht. Reg. 5, staat: Bannik, lees : Bunnik, WITTENHOF, voorheen Griana, hofstede, prov. Noord-Holland, gem. Zijpe-en-Hazepolder, met 42 bund. 65 v. r. 20 v. ell. grond. WITTE-RUITER (DE), herberg, tevens boerderij, in de heerl. Steenbergen, prov. Noord-Braband, arr. Breda, kant. Bergen-opZoom , gem. Steenbergen-en-Kruisland, 25 min. Z. Z. W. van Steenbergen, aan den grooten weg naar Bergen-op-Zoom. * WITTE-WIJK. De Witte - Wijks brug is lang 5,00 ell. in * WITVEEN telt 44 h, en 240 inw. * WITZENBURG. Staat : Zie WitsENBURG. lees. Zie WirssENBURG, - WLARDAM-HEMRIJCK, lees : WLARDARA-HEMRYCK, * WOBBINGA of WobbenA, in Baarderadeel, ligt 14 u. N. N. W. van Rauwerd. – Nevens de plaats, waar deze uithof gestaan heeft, ziet men thans eene hoogte of wier. * WODGIER, eil. in Oost-Indië. Zie WADGIER. W. • WOELWIJK , buit., in het Gooregt, bestaat niet meer. * WOENSDRECHT. Bl, 556. De dorpschool telt gemiddeld 140 leerlingen. - De kermis in September wordt niet meer gehouden, #wOESDRECHT (DE ZUIDPOLDER-VAN-), bl. 556, lees: WOENSDRECHT (DE ZUIDPOLDER-WAN-), - * WOENSDRECHT-HOOGERHEIDE-EN-HINKELENOORD. Tot de em behoort ook een gedeelte van den Noordpolder, WOENSEL. Bl. 558. Den 19 Mei 1851 sloeg de bliksem in den toren van dit dorp, waardoor er brand ontstond, die evenwel spoedig gebluscht werd. - Reg, 18 en 19, staat boven de gemelde koren- en

A

oliemolens, lees: boven de in de gem. Woensel-en-Eckart aanwezige vol- en korenmolens, * WOENSEL-EN-ECKART. De inw. zijn er op 10 (niet 20) na, allen R. K. * WOERDEN, voorm. balj., heeft, behalve de in het Wbk. vermelde fabrijken , ook nog eene boorhoutmakerij. * WOGMEER (HET) beslaat onder Obdam 279 bund. 2 v. r. 6 v. ell., en telt 45 h. met 500 inw., als: onder Hensbroek 29 h. en 210 inw., onder Obdam 14 h., waaronder 8 boerderijen en 90 inw. - Het polderbestuur bestaat uit eenen Dijkgraaf, twee Hoofdingelanden, drie Heemraden en eenen Penningmeester. Hij watert uit op de Raaxmaat. * WOGNUM-EN-WADWAY, gem., bevat mede het geh. de Noorder meer en de b. de Leek en de Zomerdijk, benevens een gedeelte van Zwaagdijk en van de Wijzend, WOGNUMERBUURT, geh., prov: Noord-Holland, gem. en 8 min. van Alkmaar, met 7 h. en ruim 40 inw. * WOKAN. Reg, 10, staat : 9,41 ell. lees : 0,94 ell. WOLANDA , d.. in Oost-Indië. Zie Hollandsch Ewijk. * WOLBERS, hofstede, ligt gem. en W. van Grijpskerk. * WOLBOOMSVEEN ligt # u. van Lichtenvoorde, en beslaat eene oppervlakte van 727 bund, als: 620 bund. onder Aalten, 105 bund. onder Lichtenvoorde en 2 bund. onder Wisch. * WOLD (HET). Reg. 5, staat: O. Z. O. 2 u. van Aalten, lees: 2 u. O. Z. O. van Aalten, WOLDA, voorm. havez. in het Laar, of ook Laarwold genaamd, in het graafs. Bentheim, kon. Hannover, aan de Zallandsche grenzen, prov, Overijssel, gem. en # u, O. van Gramsbergen, in welke gem. dan ook het grootste gedeelte der daarbij behoord hebbende landerijen ligt. - Deze havez. is door verkoop versnipperd en van het huis is een gedeelte blijven staan, terwijl het grootste gedeelte zoo ook de bouwhuizen zijn afgebroken. Vroeger werd deze havez, bezeten door de Heeren Bentinck , had toen eene uitgestrektheid van ongeveer 95 band. laud, en bezat het regt van jagt aldaar; ook had het huis stem en zitting op den landdag. De tegenwoordige eigenaar is de Heer H. J. Kavthe, woonachtig op het huis Wolda. * WOLFAARTSDIJK. Staat : Zie WoLPHAARTSDIJK. lees : Zie WolPHAARSDIJK, WOLFARI, oude naam van het voorm. d. WoLPHEaes, prov. ZuidHolland. Zie WolphEREN. W. * WOLFEREN (LAAG-). Staat: Zie WoLFREEs. lees: Zie WolFHEEs (Laag). * WOLFHAG ligt gem. en 20 min. Z. W. van Vaals en telt 54 h. en 250 inw. WOLFHUIS, geh., prov. Limburg, gem. en 18 u. W. van Wijlre, met 5 h.. en ruim 50 inw. * WOLFOE. Staat : Zie KLEINuoop. lees : Zie Hoop (KLEIN-), en zoek dat woord hiervoor. * WOLFSBOSCH telt 15 b. en ongeveer 80 inw. WOLFSHOEF, bouwhoeve, prov. Moord-Braband, gem. en # u. N. ten W. van Teteringen, in het geh. Meerberg. Deze hoef, later ook wel de AEtsuoEF genoemd , uit hoofde zij aan de abdij van Tongerloo heeft toebehoord, is groot 159 bund. 95 v. r. 25 v. ell. * WO1.FSNEST is geen geh., maar eene b., 20 min. Z. 0. van Grevelduin-Capelle, met 9 h.. en ruim 40 inw. *,WOLFSNEST (DE) staat : kast. b., lees : kast.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

* WOLFSWINKEL , geh., behoort gedeeltelijk ook tot de gem. Son-en-Breugel, 12 min. N. van Son, en telt 12 h.. en 90 inw., als : onder St.-Oederode, 5 h.. en 40 inw. en onder Son-en-Breugel, 9 h.. en 50 inw. WOLLEKET, ook Pesaxo gespeld, eil. in Australië, O. van Missowal. WOLLENDORP , d., prov. Groningen. Zie Woldendorp. W. * WOLLINGHUIZEN ligt 4 u. Z. Z. O. van Winschoten, 1 u. Z. Z. O. van Vlagtwedde, met 14 h.. en ongeveer 80 inw. WOLPUTSTEIN , buit., prov. Noord-Braband, gem. en 5 min. W. van Vlijmen, aan den klinkerstraatweg van 's Hertogenbosch naar Geertruidenberg. Dit buit. bevat een in 1846 nieuw gebouwd huis en beslaat eene oppervlakte van 54 v. r. WOLSLAGE (TER-), h., prov. Groningen. Zie WAlslage (Tea-) .W. * WOLSUM staat : Wilsaen, lees: Wolshen, * WOLSUMER-KETTING., ook wel enkel het kerring genoemd, b., prov, Friesland, kw. Westergoo, griet. Wymbritseradeel, 5 min. N. van Wolsum ; met 5 h.. en ruim 20 inw. WOLSWINKELSCHE-HOEVE of her Bosch, geh., prov. NoordBraband, gem. Bladel-en-Netersel, # u. N. van Bladel, met 6 h. en ongeveer 50 inw. WOLT, buurs., prov. Gelderland. Zie Woold. W. WOLTERSBRAK , meertje, prov. Friesland. Zie BRAK (GRoore-). * WOLTERSUM , d., prov. Groningen, ligt gem. Ten-Boer. WOLVEGA , kadast, gem., prov. Friesland, kw. Zevenwouden, griet. Stellingwerf-Westeinde, arr. Heerenveen, kant. Oldeberkoop, bevattende de d. Wolvega, Nijeholtwolde, Oldeholtwolde, Nijeholtpade, T er id ze rd en Oldeholtpade en, volgens het kadaster, eene oppervlakte beslaande van 5721 bund. 89 v. r. 5 v. ell., waaronder 5651 bund. 90 v. r. 96 v. ell. belastbaar land. * WOLVENHORST. Reg. 5 en 4, staat : bovenwaarts aan de verl, katoenpl. Ceres, lees : benedenwaarts aan de verl. katoenpl. Ceres. WOMMELS , kadast. gem., prov. Friesland, kw. Westergoo, griet. Hennaarderadeel, arr. Sueek, kant. Bolsward, bevattende de d. W ommels, Ed en s, H en naar d, Kub aard, Spa n nu m, Waaxens, Wels rijp en Baju m en, volgens het kadaster, eene oppervlakte beslaande van 5565 bund. 27 v. r. 94 v. ell., waaronder 5561 bund. 19 v. r. 52 v. ell. belastbaar land. * WOMMELS, d. Reg. 1 en 2, staat : Hennaarderaal, lees : Hennaarderadeel, WONESTEIN, voorm. kast., prov. Utrecht, gem. en 10 min. N. van Jutphaas. Het is den 15 Junij 1850 voor afbraak verkocht. Ter plaatse, waar het gestaan heeft, ziet men thans 2 bund. 40 v. r. 20 v. ell. bouwland. * WONNEBUREN bestaat uit 2 h. met ruim 10 inw. “ WONNEBUURSTER-POLDER paalt N. aan de Gaaster-vaart, 0. aan het Parregastermeer, Z. aan het Ferwoudermeer, W. aan Ferwoude. - Reg. 1 en 2, staat : prov. Westergoo, lees : kw. Westergoo, WONOKARTO, d. in Oost-Indië, op het eil. Java, resid. en 11 palen O. van Samarang, 199 palen W. van Soerabaja. WONOKROMO, d. in Oost-Indië, op het eil. Java, resid. en afd. Soerabaja, distr. Djabo-Kotta. Aldaar zijn, in den nacht tusschen 12 en 15 September 1850, 50 huizen door brand vernield, WONOKRONO (DE), riv. in Oost-Indië , in het eil. Java. Het is een der takken van de Kediri en wordt weder in takken gesplitst,

die door Soerabaja vloeijen, en van welke een, benoorden die stad, bij de dessa Kalimaas in zee stort, na den naam van KAli-Maas te hebben aangenomen. WONOROTTO, distr. in Oost-Indië, op het eil. Java, resid. Bagelen, reg. Ambal. WONOSIRI, geh , in Oost-Indië, op het eil. Java, resid. Kadoe, ter plaatse waar de Pabelan de Gendal opneemt. WONOS0B0. Reg. 2, staat : Pekolongang, lees : Pekalongang, * WONS telt in de kom van het d. 24 h, en 140 inw. * WONSER WEEREN telt 5 h.. en 50 inw. WOOLBEEK (DE), landg., prov. Gelderland, grootendeels gem. en # u. W. van Laren, en gedeeltelijk gem. en 1 u. O. van Gorssel, # u. N. van Almen, waaronder dat gedeelte behoort. Dit landg. besloeg met de bouwplaats de Meijer, en de daghuurdersplaatsjes Bosman en de Draai om, benevens de daartoe behoorende hof- bouwen weilanden, bosch- en heidegronden enz. eene oppervlakte van 125 bund. 29 v. r. 54 v. ell. doch is in 1850 publiek verkocht en aan onderscheidene personen overgegaan. * WOOLDER BEEK (DE). Daarover ligt eene vaste houten brug in den grooten weg van Zwolle naar Enschede, lang 8,70 ell. WORKUM, kadast. gem., prov., Friesland, kw. Westergoo, arr. Sneek, kant. Hinlopen, bevattende niets dan de gem. Workum en alzoo eene oppervlakte beslaande van 2929 bund. 62 v. r. 82 v. ell., waaronder 2578 bund. 77 v. r. 54 v. ell. belastbaar land. * WORKUM (DE KLOKSIAG-VAN-) bevat de b. Algerab uren, de Nieuwe buurt, Snakkerburen, de Buit en buurt, het Klooster, het Work u m er veld, het Heidenschap en een gedeelte van het Workum er - Nieuw land, en telt 154 h.. en 920 inw. WORKUMER-NIEUWLAND, geh., prov. Friesland, kw. Westeroo, gem. en 40 min. van Workum ; met 15 h. en ongeveer 70 inw. " WORKUMER-VELD (HET). Aldaar staan 18 h. met ruim 150 inw. 'WORM (DE), lees: WORM (TER-). Het wordt in eigendom bezeten en bewoond door den Baron DE LoE D'ImstenAdE, die aldaar onderscheidene artesische putten heeft doen booren, ten einde eenen hem toebehoorende molen (Eykholder molen) van water te voorzien. * WORMER (DE WIJDE-). B1, 621, reg. 4 van onderen, staat: 14 Januarij lees: 14 Januarij 1827. Men is thans (1851) bezig eenen straatweg te leggen door den WIJDE-WoRMER langs den Purmerenderof Noorderweg, van Neck tot het Kalf. WORMERSLUISJE (HET), naam, welken men in de wandeling geeft aan de Westersluis, in Waterland, prov. Noord-Holland. Zie WEsTERsluis (DE). W. * WORMERVEER heeft een Post kantoor. S WORMINGEN, buurs, prov. Gelderland, gem. en 5 min. Z. 0. van Apeldoorn , met 145 h.. en 950 inw. * WOUBRUGGE. De Herv., die er 960 in getal zijn, maken voor het grootste gedeelte eene gem: uit, maar behooren voor een klein gedeelte tot de gem. Rijnsaterwoude-en-Hoogmade. - Bl. 628. Onder de alhier gestaan bebbende Predikanten verdienen melding de door hnnne schriften beroemde ALEXANDER Connie, van 1755 tot 1775 toen hij Emeritus werd, en Bartholomeus Ouboren, van 1775 tot 1788, toen hij zijn Emeritaat heeft verkregen. * WOUD, heerl., telt 27 h.. en 120 inw. - Reg. 650 in de Noot, Staat : Pratronaatregt lees : Patronaatregt

« VorigeDoorgaan »